Rheolwr Polisi’r Iaith Gymraeg

Trosolwg

Rydym yn chwilio am Reolwr Polisi’r Iaith Gymraeg i ymuno â’n tîm i ddatblygu, hyrwyddo a chynnal strategaeth a pholisi DVLA ar gyfer darparu gwasanaethau Cymraeg i’n cwsmeriaid, ein rhanddeiliaid...

Cyflogwr: Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

Cyflog: £29,832 y flwyddyn i £32,367 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 25/10/2019 (222 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau Treforys, Abertawe, Cymru SA6 7JL

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Polisi’r Iaith Gymraeg

Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA)

Cyfeirnod: 17844

Cyflog: £29,832 y flwyddyn i £32,367 y flwyddyn

Graddfa: Swyddog Gweithredol Uwch (HEO)

Math o gontract: Parhaol

Maes busnes: Cyfarwyddiaeth Strategaeth, Polisi a Chyfathrebu

Math o swydd: Polisi, Gwasanaethau cyfreithiol, Strategaeth

Patrwm gweithio: Gweithio hyblyg, Llawn amser, Rhannu swydd, Rhan amser

Oriau: 37 awr yr wythnos

Nifer o swyddi: 1

Lleoliad: Abertawe, Cymru, SA6 7JL

Disgrifiad o’r swydd

Ydych chi’n siarad Cymraeg yn rhugl, gyda chefndir cadarn mewn cyfieithu?

Oes gennych chi sgiliau cyfathrebu cryf a sgiliau i feithrin perthnasoedd, gyda’r gallu i ddylanwadu ar randdeiliaid allweddol?

Rydym yn chwilio am Reolwr Polisi’r Iaith Gymraeg i ymuno â’n tîm i ddatblygu, hyrwyddo a chynnal strategaeth a pholisi DVLA ar gyfer darparu gwasanaethau Cymraeg i’n cwsmeriaid, ein rhanddeiliaid a’n staff.

Mae ein Tîm Polisi’r Iaith Gymraeg yn falch iawn o’r gwasanaeth dwyieithog y mae DVLA yn ei darparu i’n cwsmeriaid yng Nghymru. Rydym yn sicrhau bod yr egwyddor cydraddoldeb o ran iaith yn cael ei hystyried ymhob agwedd o’n gwaith.

Ar gyfer y swydd hon, bydd angen i chi fod yn frwd dros y Gymraeg a bod yn barod i ddarparu a rheoli’r holl wasanaethau Cymraeg a sicrhau ansawdd cyfieithu ar gyfer yr Asiantaeth, gan gynnwys gweithredu fel llefarydd i’r cyfryngau ar gyfer cyfweliadau teledu a radio trwy gyfrwng y Gymraeg pan fo angen.

Byddwch chi’n cael cyfle i adeiladu partneriaethau a pherthnasoedd cryf gyda rhanddeiliaid mewnol ac allanol, ac i gymryd perchnogaeth dros eich rôl, gan hybu ymwybyddiaeth o’r Gymraeg a chael effaith gadarnhaol drwy gefnogi gwasanaethau o ansawdd gwell ar draws DVLA. Bydd eich rôl yn un allweddol er mwyn sicrhau bod ein staff a’r cyhoedd yn cael gwybod am ein hymrwymiad i gydraddoldeb iaith, a byddwch yn cael eich ystyried i fod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer ymholiadau am y cynllun iaith Gymraeg a’i weithrediad.

Mae Cyfrifoldebau’r Swydd yn cynnwys y canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig i’r rhain

• Rheoli gwasanaethau cyfieithu Cymraeg ar gyfer pob rhan o’r busnes, drwy ddefnyddio adnodd mewnol (gan gynnwys chi eich hun) a gwasanaethau cyfieithu allanol pan fo angen er mwyn ymateb y galw.
• Rheoli gwaith sy’n sicrhau ansawdd ar safonau’r Gymraeg a therminoleg sy’n gyson ar gyfer allbwn busnes ar gyfer pob rhan o’r Asiantaeth, a hynny mewn amrywiaeth eang o gyfryngau ar gyfer y cyhoedd. Yn sicrhau cywirdeb a chydymffurfiaeth o fewn amserlenni cyhoeddi a pharamedrau dylunio.
• Yn arwain perthynas yr Asiantaeth gyda Chomisiynydd y Gymraeg (CyG) am faterion polisi a chydymffurfiaeth, a hynny drwy gyfrwng y Gymraeg.
• Gweithio gyda chydweithwyr ar draws yr Asiantaeth i gydlynu ymatebion i’r nifer isel o gwynion/problemau a godir gan Gomisiynydd y Gymraeg/Gweinidogion a chwsmeriaid am y gwasanaethau dwyieithog.
• Monitro a rheoli gwaith cynllunio ar gyfer olyniaeth hir dymor a mentrau cynllunio wrth gefn ar gyfer y tymor byr, er mwyn cynnal y gwasanaethau dwyieithog mewnol.
• Gweithio gyda chydweithwyr yng Nghanolfan Gyswllt yr Asiantaeth i gefnogi mentrau hyfforddiant i ddiwallu’r angen parhaus am weithredwyr ffôn sy’n siarad Cymraeg.

Gweler y Proffil o’r Swydd yn yr atodiad i gael golwg fanwl o gyfrifoldebau’r swydd

Amdanoch chi

Rydym yn chwilio am gyfathrebwr hyderus sy’n gyfforddus yn cyflwyno i amrywiaeth eang o bobl yn Gymraeg ac yn Saesneg, ac yn gallu dylanwadu a gweithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid i hyrwyddo’r Gymraeg.

Os yw hyn yn swnio fel chi, byddem wrth ein boddau’n clywed gennych. Ar gyfer y swydd hon, mae’n bwysig i allu blaenoriaethu gwaith ac i weithio i amserlenni tynn, bod yn frwd dros y Gymraeg a bod yn eiriolwr dros ddatblygu a chynnal yr iaith yn y gweithle. Mae’n hollbwysig fod gennych gefndir cryf yn y Gymraeg, a hynny yn broffesiynol ac yn gymdeithasol, a’ch bod yn gyfforddus iawn yn sgwrsio yn Gymraeg. Felly i fod yn llwyddiannus, byddwch chi’n siarad y Gymraeg yn rhugl a bydd gennych gymhwyster cydnabyddedig mewn sgiliau cyfieithu Cymraeg.

Hefyd, gorau oll os oes gennych sgiliau digidol cryf oherwydd mae’r swydd yn golygu gweithio gyda meysydd prosiect sy’n darparu gwasanaethau digidol i gwsmeriaid, gan gynnwys pobl sydd eisiau gwneud trafodion yn Gymraeg.

Gofynnwn i chi gwblhau’r Datganiad Personol yn Gymraeg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*