Rheolwr Prosiect - Datblygu'r Farchnad Bwyd Môr

Trosolwg

Cyfle gwych i ymuno â phrosiect arloesol Datblygu'r Farchnad Bwyd Môr fel Rheolwr Prosiect

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £35,190 - £38,269

Dyddiad Cau: 20/09/2019 (1 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Bangor, Llanelwy, Aberystwyth, Meifod, Caerfyrddin neu Gaerdydd

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Elen Williams

Ffôn: 01248 668628

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Manyleb Swydd

Teitl Swydd: Rheolwr Prosiect
Prosiect: Datblygu’r Farchnad Bwyd Môr
Adran: Bwyd
Lleoliad: Bangor, Llanelwy, Aberystwyth, Meifod, Caerfyrddin neu Gaerdydd
Rheolwr Llinell: Pennaeth Adran Fwyd
Gradd: 6
Cyflog: £35,190 - £38,269
Cytundeb: Hydref 2021
Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol

Cefndir

Mae prosiect Datblygu’r Farchnad Bwyd Môr yn fenter arloesol a ddatblygwyd mewn partneriaeth rhwng Menter a Busnes a Seafish. Bydd prosiect Datblygu’r Farchnad Bwyd Môr yn cyflawni’r amcanion yma:

1) Datblygu Pwyntiau Gwerthu Unigryw Bwyd Môr o Gymru
2) Datblygu’r Brand
3) Gweithredu trwy lansio’r brand a darparu cefnogaeth i’r diwydiant trwy becynnau o gymorth.

Ceir fwy o wybodaeth am nod ac amcanion y prosiect yn yr atodiad pdf.

Mae cyllid wedi’i dderbyn gan gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop 2014-2020 i ddarparu’r prosiect hyd at Hydref 2021. Bydd y Prosiect yn darparu Rhaglen Weithredol EMFF y DU, blaenoriaethau Llywodraeth Cymru a’r diwydiant bwyd môr yng Nghymru (fel y nodir yn Strategaeth Bwyd Môr Cymru.

Nod y Swydd

I arwain a rheoli pob agwedd o ddarpariaeth y prosiect gyda’r bwriad o ddatblygu’r farchnad ar gyfer Bwyd Môr o Gymru yn y DU ac yn rhyngwladol; ynghyd â chynorthwyo busnesau bwyd môr i ddarganfod marchnadoedd newydd a gwella arferion marchnata. Bydd rheoli adnoddau’n effeithiol a datblygu sgiliau a chapasiti tîm y prosiect a buddiolwyr yn allweddol, ynghyd â’r weledigaeth a’r brwdfrydedd dros gynyddu ymwybyddiaeth o Fwyd Môr o Gymru.

Prif Gyfrifoldebau

• Cynllunio a rheoli llif gwaith y prosiect, gan sicrhau bod targedau’n cael eu cyrraedd a’r gwasanaeth a gynigir o’r safon uchaf posibl
• Arwain, rheoli a datblygu tîm darparu'r prosiect
• Rheoli isgontractwyr sy’n darparu gwasanaeth i’r rhaglen, gan fonitro perfformiad rheolaidd i sicrhau ansawdd y gwasanaeth
• Rheoli a chynnal perthynas weithio effeithiol a phroffesiynol gyda phartner darparu’r prosiect, Seafish a Phwyllgor Cynghori Seafish Wales, gan sicrhau bod y prosiect a’r arferion gweithio’n cael eu gweithredu’n effeithiol
• Arwain ar waith y sector bwyd môr o fewn Menter a Busnes, gan gymryd cyfrifoldeb dros sicrhau agwedd gydlynol tuag at y ddarpariaeth gan phrosiect Cywain
• Pwrcasu gwasanaethau allanol yn ôl yr angen yn unol â Pholisi Caffael y cwmni
• Rheoli cyllideb y prosiect a sicrhau gwerth am arian
• Cynllunio, datblygu, gweithredu a rheoli ymgyrch farchnata integredig yn
effeithiol, sy’n arloesol ac yn rhyngweithiol ar draws amrywiaeth o lwyfannau
• Gweithio’n agos gydag aelodau eraill o’r tîm i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd, a hynny’n lleol ac yn genedlaethol, gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol
• Profi, mesur a gwerthuso ymgyrch farchnata’r rhaglen yn barhaus, gan sicrhau bod adroddiadau’n cael eu cynhyrchu a’u dosbarthu i’r rhanddeiliaid perthnasol
• Cynnal ymwybyddiaeth o ddatblygiadau yn y maes trwy adnabod unrhyw gyfleoedd pellach ar gyfer y prosiect
• Meithrin cysylltiadau cryf gyda sefydliadau ac arbenigwyr blaengar perthnasol er mwyn canfod yr wybodaeth a’r gwaith ymchwil diweddaraf yn ogystal â chyfleoedd cydweithio a allai ychwanegu gwerth at y prosiect
• Rhannu gwybodaeth, canfyddiadau ymchwil a chynnwys rhaglenni
gyda’r tîm, gan addasu darpariaeth fel yr angen
• Cynrychioli’r prosiect trwy fynychu pwyllgorau/grwpiau perthnasol, adnabod ffyrdd o gydweithio gyda sefydliadau eraill er mwyn gwella darpariaeth gyffredinol y gwasanaeth. Hysbysu rhwydweithiau allweddol ynglŷn â chynnydd y prosiect
• Monitro, adolygu ac adrodd am unrhyw ddeilliannau, gwariant a pherfformiad yn unol â gofynion y cynllun EMFF, gan gynnwys creu a chynnal systemau rheolaeth effeithiol er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol
• Sicrhau bod gofynion Llywodraeth Cymru’n cael eu bodloni o ran hawlio cyllid,
gan sicrhau darparu gwybodaeth ariannol gywir a thystiolaeth gefnogol
• Mynychu cyfarfodydd adolygu cytundeb gyda Llywodraeth Cymru yn ôl y galw ac fel y cytunwyd gyda chyfarwyddwr y prosiect
• Goruchwylio rhaglen werthuso effeithiol.

Arall
• Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
• Derbyn unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd lefel gradd, neu lefel gyfatebol, mewn Amaethyddiaeth, marchnata bwyd neu faes perthnasol
• Cymhwyster rheolaeth ffurfiol a/neu brofiad dangosadwy ar lefel rheolaeth strategol
• Profiad dangosadwy yn gweithio yn y sector bwyd-amaeth neu fwyd môr yng Nghymru
• Dealltwriaeth drylwyr o’r sector bwyd môr yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod yr wybodaeth a'r gwaith ymchwil diweddaraf sy'n berthnasol i'r sector
• Y gallu i rannu themâu, canfyddiadau ymchwil a chynnwys y rhaglen mewn modd ymarferol a chlir sy’n berthnasol i’r gynulleidfa
• Profiad diweddar o weithio gyda sefydliadau yn y sector bwyd môr
• Ymwybyddiaeth gref o ddatblygiad polisi bwyd môr, strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru a’r gwaith a wneir gan raglen Bwyd a Diod Cymru
• Y gallu i fonitro perfformiad, gan gymryd camau prydlon a phroffesiynol yn ôl y galw, i ddatrys unrhyw broblemau sy'n dod i'r amlwg
• Dealltwriaeth o egwyddorion a dulliau gweithredu marchnata a chyfathrebu
• Rhwydweithiau datblygedig ar lefel strategol, ynghyd â phrofiad o feithrin perthnasau cydweithredol strategol gyda gwasanaethau/sefydliadau eraill
• Sgiliau cynllunio ariannol a rheolaeth effeithiol, gan sicrhau gwariant prydlon a chost-effeithiol o'r cyllidebau
• Y gallu i ddatblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn modd effeithiol ac amserol
• Y gallu i wneud penderfyniadau anodd ac amserol er budd y busnes a/neu’r gwasanaeth, gan gynnwys codi pryderon addas ynglŷn â darpariaeth y gwasanaeth, cyllidebau a staff/is-gytundebwyr
• Person hunanysgogol, sy’n derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau er mwyn cyrraedd targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) rhagorol*
• Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, Cronfeydd Data a'r Rhyngrwyd
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio (bydd y swydd yn golygu teithio ledled Cymru).

*Ystyrir ceisiadau lle bo ymgeiswyr yn meddu ar sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg ar lefel Mynediad, ac sy’n ymrwymo i gyrraedd lefel Ganolradd, gyda chefnogaeth gan Menter a Busnes ac o fewn amserlen a gytunir gan y Cwmni.

Manteisiol
• Dealltwriaeth o ddatblygu cynnyrch a brand
• Profiad o weithredu ymgyrch farchnata busnes a/neu gwsmeriaid.
Gwybodaeth bellach

Darllenwch Grynodeb o Ddarpariaeth y Prosiect yn y ddogfen pdf amgaeedig.

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan) www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk. Os hoffech gael sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, cysylltwch ag Elen Williams ar 01248 668628.

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn Swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ddydd Iau, 26 Medi 2019. Os nad yw’r dyddiad yn gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Dyddiad Cau

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10yb, Dydd Gwener, 20 Medi 2019.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o'n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)