Rheolwr Rhaglen Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus

Trosolwg

A ydych chi’n awyddus i gydweithio’n agos gyda arweinwyr a phrif swyddogion y prif gyrff cyhoeddus yn ardal Gwynedd ac Ynys Môn? Gwahoddir ceisiadau gan unigolion ar gyfer penodi i’r swydd...

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Cyflog: PS6 £42,821 - £44,863

Dyddiad Cau: 02/12/2021 (46 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

RHEOLWR RHAGLEN BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS

GWYNEDD AC YNYS MÔN

CYFLOG : PS6 £42,821 - £44,863

A ydych chi’n awyddus i gydweithio’n agos gyda arweinwyr a phrif swyddogion y prif gyrff cyhoeddus yn ardal Gwynedd ac Ynys Môn? Gwahoddir ceisiadau gan unigolion ar gyfer penodi i’r swydd Rheolwr Rhaglen Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd ac Ynys Môn.

Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn yn cynnwys cynrychiolaeth ar y lefel uchaf o’r prif gyrff cyhoeddus yn yr ardal gyda’r bwriad o gydweithio er mwyn gwella llesiant trigolion y ddwy Sir. Ymysg aelodaeth y Bwrdd mae Cynghorau Gwynedd ac Ynys Môn, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru.

Bydd y Rheolwr Rhaglen yn cydweithio hefo tîm o swyddogion i gydlynu gwaith y Bwrdd gan gydweithio’n agos a chynnig cefnogaeth i aelodau’r Bwrdd i yrru’r gwaith yn ei flaen.

Dylai ymgeiswyr feddu ar brofiad o weithio yn aml asiantaethol gan allu arddangos enghreifftiau o fedru gwireddu amcanion yn gyson ac ysgogi eraill i gyflawni, gwella perfformiad ac ymateb yn adeiladol i newid.

Golyga hyn bod angen unigolyn brwdfrydig a deinamig gyda sgiliau pobl cryf a pharodrwydd i fentro ac arloesi.

Rhowch gynnig arni os ydach chi’n yn barod am yr her gyffrous hon. Os ydych chi o'r farn eich bod yn ateb y gofynion o fedru cyflawni yn gyson o ddydd i ddydd, yn ogystal â gallu cydweithio gydag arweinwyr a swyddogion eraill i ymgyrraedd am y gorau ar bob achlysur, yna rhowch gais am y swydd.

Am fwy o wybodaeth, neu sgwrs anffurfiol, cysylltwch Dewi W. Jones, Rheolwr Gwasanaeth Cefnogi Busnes y Cyngor ar 01286 679233 (e-bost: DewiWynJones@gwynedd.llyw.cymru)

Dyddiad Cau : 10-00 y bore 2 Rhagfyr, 2021.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*