Rheolwr Rhaglen Cynllun Twf

Trosolwg

Pwrpas y Swydd 1.Arwain y gwaith o ddylunio, negodi a chynllunio'r rhaglen(ni) sydd wedi'u neilltuo 2.Rheoli'r gwaith o gydlynu a gweithredu'r rhaglen(ni) sydd wedi'u neilltuo 3.Datblygu, negodi a...

Cyflogwr: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Cyflog: £50,368 - £53,234

Dyddiad Cau: 17/07/2020 (24 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Canolfan Busnes Conwy, Cyffordd Llandudno (gyda gweithio hyblyg ar draws Gogledd Cymru)

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 01286 679076

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Rhaglen Y Cynllyn Twf Dros Dro hyd at Mehefin 2023 - Cyf: 20-030

Cyfadran: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Gwasanaeth: Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Dyddiad cau: 10:00 yb Dydd Gwener 17/07/2020

Cyflog: £50,368 - £53,234

Gradd tal: 48 - 51

Swydd ddisgrifiad
Lleoliad y swydd:
Canolfan Busnes Conwy, Cyffordd Llandudno (gyda gweithio hyblyg ar draws Gogledd Cymru)

Pwrpas y Swydd
1.Arwain y gwaith o ddylunio, negodi a chynllunio'r rhaglen(ni) sydd wedi'u neilltuo
2.Rheoli'r gwaith o gydlynu a gweithredu'r rhaglen(ni) sydd wedi'u neilltuo
3.Datblygu, negodi a chytuno'r achosion busnes ar gyfer yr holl brosiectau o fewn sgôp y rhaglen(ni);
4.Rheoli dyluniad a chynllunio, gweithredu a chasgliadau'r prosiectau unigol
5.Cyflawni deilliannau a thargedau'r prosiectau unigol a'r rhaglen gronnus ar amser ac o fewn yr adnoddau sydd wedi'u neilltuo
6.Cydlynu'r gwaith o gynllunio a gweithredu rhaglenni ar y cyd ac yn rhyng-ddibynnol o fewn y Cynllun Twf a'r Weledigaeth Twf
7.Cyfrannu at ddylunio a gweithredu Gweledigaeth Twf Ranbarthol tymor hwy

Cyfrifoldeb am swyddogaethau (e.e. staff, cyllidebau, offer)
• Rheoli cyllideb y rhaglen o hyd at £100m, monitro’r gwariant a’r costau yn erbyn y buddion a ddarparwyd a’r buddion a wireddwyd wrth i’r rhaglen fynd yn ei blaen.
• Bod yn rheolwr llinell ar hyd at 5 aelod o staff
• Bod yn gyfrifol am offer perthnasol yn cynnwys gliniaduron a ffonau symudol

Dyletswyddau a Chyfrifoldebau

Rheolaeth Rhaglen
•dylunio, cyflwyno a goruchwylio systemau rheoli rhaglenni a disgyblaethau i safon diwydiant
•dylunio, negodi, cytuno a chynllunio'r rhaglen(ni) sydd wedi'u neilltuo
•cydlynu a gweithredu'r rhaglen(ni) sydd wedi'u neilltuo unwaith y cytunir ar hynny
•cydlynu a rheoli'r rhyng-ddibyniaethau ar draws y rhaglenni ar y cyd

Rheolaeth Prosiect
•dylunio, cyflwyno a goruchwylio systemau rheoli rhaglenni a disgyblaethau i safon diwydiant
•dylunio prosiectau niferus a chwblhau, negodi a chytuno ar achosion busnes o fewn y rhaglen(ni) sydd wedi'u neilltuo
•dylunio a gweithredu prosiectau niferus o fewn y rhaglen(ni) sydd wedi'u neilltuo
•sicrhau ansawdd yr holl waith prosiect

Llywodraethu Rhaglenni a Chontractau
•creu a rheoli cerbydau cyflawni newydd fel sydd angen
•negodi a rheoli contractau

Rheoli Adnoddau
•rheoli cyllidebau a grantiau rhaglenni refeniw a chyfalaf
•cyflawni unrhyw dargedau incwm a masnachol sydd wedi'u gosod

Rheoli Perfformiad
•rheoli perfformiad ac atebolrwydd ar lefelau allbynnau rhaglenni a phrosiectau
•rheoli risg ac atebolrwydd ar lefelau allbynnau rhaglenni a phrosiectau
•rheoli timau a phobl

Adrodd ac Atebolrwydd
•adrodd ar gynllunio a rheoli rhaglenni, prosiectau ac adnoddau ar lefel Bwrdd ac i'r Llywodraethau, y partneriaid a'r rhanddeiliaid sy'n ariannu
•sicrhau ansawdd yr holl adroddiadau data a pherfformiad
•gweithredu fel ymgynghorydd arbenigol y mae ymddiriedaeth ynddo/ynddi

Llysgenhadol
•gweithredu fel lladmerydd dros y Weledigaeth Twf a'r rhanbarth
•datblygu a rheoli perthnasau allanol effeithiol ar bob lefel
•rheoli cyfathrebu allanol a chysylltiadau cyhoeddus

Strategol
•strategaeth hir-dymor ar y cyd - datblygu a chynllunio

Cydymffurfiaeth ac Ymddygiad
•gweithio i'r holl bolisïau a gweithdrefnau sydd wedi'u gosod a'r gyfraith e.e. ariannol, cydraddoldeb ac iechyd a diogelwch
•arddangos y safonau uchaf o ymddygiadau a gwerthoedd proffesiynol

Yn Benodol i'r Rhaglen
•Arwain ar y rhaglen Gweithgynhyrchu Uwch a'r Rhaglen Diwydiannau'r Tir a Thwristiaeth;
•Arwain ar ddatblygu unrhyw strategaethau neu gynlluniau gweithredu sy'n ymwneud â'r rhaglenni;
•Bod â chyfrifoldeb cyffredinol am reoli'r prosiectau o fewn y rhaglenni;
•Arwain ar y trafodaethau gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru ynghylch materion sy'n ymwneud â'r rhaglenni;
•Sefydlu perthnasau rhanbarthol a thraws-ffiniol cryf i gefnogi'r gwaith o gyflawni'r rhaglenni;
•Rheoli gwaith y byrddau rhaglen perthnasol gan gynnwys darparu cefnogaeth a chyfarwyddyd i uwch aelodau a swyddogion er mwyn hysbysu'r broses o wneud penderfyniadau;

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*