Rheolwr rhaglen – trosglwyddo blynyddoedd cynnar a gofal plant

Trosolwg

Rydym yn penodi rheolwr rhaglen ar gyfer blynyddoedd cynnar a gofal plant. Bydd yr unigolyn hwn yn arwain ar gynlluniau ar gyfer Gofal Cymdeithasol Cymru.

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £45,230.88 - £54,134.46

Dyddiad Cau: 23/04/2019 (63 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

7th Floor, Southgate House Caerdydd Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 1EW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Amy Locke

Ffôn: 02920780573

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn penodi rheolwr rhaglen ar gyfer blynyddoedd cynnar a gofal plant. Bydd yr unigolyn hwn yn arwain ar gynlluniau ar gyfer Gofal Cymdeithasol Cymru i fod yn bartner cyflawni gweithlu strategol i Lywodraeth Cymru, a gweithio gyda chydweithwyr ar draws y sefydliad i ymgorffori gweithgareddau ar gyfer y sector blynyddoedd cynnar a gofal plant yn ein busnes craidd.

Ar hyn o bryd mae hwn yn swydd tymor sefydlog dwy flynedd, gyda'r potensial ar gyfer estyniad dwy flynedd arall.

Pwrpas y Swydd:

• Arwain ar ddatblygu a chyflwyno'r rhaglen drosglwyddo.
• Arwain a datblygu ein hymagwedd gyda chydweithwyr yn fewnol ac yn allanol i gwrdd ag anghenion tymor byr a hir dymor cyflogwyr, plant a theuluoedd a Llywodraeth Cymru.
• Fel aelod o'r Tîm Arweinyddiaeth, byddwch yn gweithio gyda chydweithwyr i ddarparu arweiniad traws-sefydliadol i ddatblygu a chyflawni blaenoriaethau gweithredol. Byddwch yn sicrhau bod rôl ehangach y blynyddoedd cynnar a gofal plant wedi'i fewnosod ar draws y sefydliad.

Cyfrifoldebau Allweddol:

Strategaeth cyflwyno a darparu effaith

Strategaeth a Chynllunio

Cyfrannu at ddatblygiad rôl Gofal Cymdeithasol Cymru fel partner darparu cynllun strategol y gweithlu yn unol â phwrpas, gwerthoedd a gweledigaeth y sefydliad.

• Gweithio gyda'r Tīm Gweithredol a'r Tîm Arweinyddiaeth i gytuno a chyflawni'r cynllun trosglwyddo, y weledigaeth a'r blaenoriaethau a gytunwyd â
Llywodraeth Cymru.
• Cyfathrebu gweledigaeth ac uchelgais Gofal Cymdeithasol Cymru gydag egni ac ymroddiad, gan gysylltu'r uchelgais i amcanion cyflawni y sefydliad.
• Ymgysylltu â rhanddeiliaid allanol i ddatblygu ffordd strategol ymlaen, gan adfer unrhyw ddysgu i'w rannu gyda'r Tîm Arweinyddiaeth ehangach.
• Cymryd ymagwedd arloesol a chreadigol tuag at arwain ein dull o reoli rhaglenni, dysgu ac adeiladu ar arfer da.
• Datblygu arfarniadau o ddewisiadau i bennu'r dull cryfaf o gyflawni rôl fel partner darparu gweithlu strategol a chefnogi datblygiad proffesiynol y gweithlu.


Cyflwyno Gwasanaethau

Sicrhau Rhagoriaeth wrth Gyflenwi Gwasanaethau

• Gosod a monitro safonau a fydd yn sicrhau cyflwyno rhaglen drosglwyddo ardderchog, yn fewnol ac yn allanol.
• Rhoi cyngor proffesiynol arbenigol i'r Tîm Gweithredol ac Arweinyddiaeth a staff eraill fel bo'r angen.
• Datblygu ystod o opsiynau cyflwyno ar gyfer y rôl fel partner darparu'r gweithlu strategol i'w ystyried gan y Tîm Gweithredol - bydd yr opsiynau hyn yn croesi ein gwaith yn natblygu’r gweithlu a rheoleiddio, o fewn fframwaith o lywodraethu da.
• Nodi a deall cyd-destun a materion cymhleth gan bartneriaid a nodi goblygiadau posibl a gwirioneddol ar gyfer y rhaglen.
• Sicrhau bod yr ymagwedd tuag at bartneriaid darparu gweithlu strategol yn cael ei lywio gan dystiolaeth, yn ymateb i gyfarwyddebau polisi ac yn ymateb i anghenion unigolion, cyflogwyr a'r gweithlu.
• Cefnogi diwylliant o welliant parhaus, arloesi a rhagoriaeth, dysgu gan eraill a meithrin rhwydweithiau.


Arwain ac ymgysylltu pobl

Mewnol

Enghreifftio gwerthoedd ac ymddygiadau Gofal Cymdeithasol Cymru ac Arweinyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol

• Arwain perfformiad y rhaglen trwy gyfathrebu'n eglur, gan weithio gyda chyfarwyddwyr cynorthwyol i lywio amcanion timau ac unigolion ar draws y sefydliad.
• Dirprwyo ar ran y Cyfarwyddwr Gweithredol Gwella a Gweithlu yn ôl yr angen.

Allanol

Datblygu a chynnal perthynas â rhanddeiliaid allanol.

• Datblygu partneriaethau allanol effeithiol sy'n cefnogi datblygu a chyflwyno'r rhaglen drosglwyddo.
• Chwilio am gyfleoedd ar gyfer gweithio ar y cyd a fyddai'n gwella cyflawni ein nodau ac amcanion a chefnogi'r sefydliadau partner hynny.
• Rheoli cydberthnasau i wneud y gorau o'n hymgysylltiad â'r sector yn creu diwylliant o wrando a chydweithio.

Ateboldeb a chydymffurfiaeth

Cyllid a Risg

Sicrhau bod Gofal Cymdeithasol Cymru yn darparu gwerthoedd am arian a bod ein systemau a'n prosesau'n caniatáu tryloywder ac atebolrwydd.

• Sicrhau bod risg yn cael ei nodi, a bod cynlluniau rheoli risg yn eu lle ar gyfer ehangder y rhaglen.
• Darparu sicrwydd rheolaidd ar ddatblygu a chyflwyno'r rhaglen drosglwyddo i'r Pwyllgor Archwilio a Risg.
• Gweithio gyda chydweithwyr i gefnogi trefniadau sy'n cefnogi ymagweddau gwerth am arian a chynyddu adnoddau.

Llywodraethu

Yn cefnogi gweithrediad effeithiol y Bwrdd ac yn sicrhau cydymffurfiaeth â holl gyfrifoldebau'r Llywodraeth a'r sector cyhoeddus.

• Cadw at drefniadau llywodraethu Gofal Cymdeithasol Cymru, ac ymrwymiad i gyflawni i weledigaeth ac uchelgais o "un sector cyhoeddus".
• Diffinio a rheoli trefniadau llywodraethu'r rhaglen.
• Adrodd ar y rhaglen drosglwyddo i'r holl Bwyllgorau perthnasol.
• Sicrhau cydymffurfiaeth â'r holl safonau rheoleiddio a nawdd sy'n gysylltiedig â'r rôl. Bydd hyn yn cynnwys gweithio'n agos â Llywodraeth Cymru.
• Sicrhau bod y Swyddog Cyfrifyddu a'r Tîm Gweithredol yn gwbl ymwybodol o faterion a allai gael effaith andwyol ar enw da neu berfformiad y sefydliad.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*