Rheolwr Rhaglenni Cyllid y Loteri

Trosolwg

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn recriwtio i’r rôl Rheolwr Rhaglenni Cyllid y Loteri. Mae hon yn rôl allweddol yn y tîm Gwasanaethau Ariannu sydd yn cynnwys Datblygu Busnes, Cymorth Busnes, Ymchwil...

Cyflogwr: Cyngor Celfyddydau Cymru

Cyflog: Gradd D: Cyflog cychwynnol o £37,957

Dyddiad Cau: 12/04/2021 (1 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Hyblyg – gellir gweithio o unrhyw un o swyddfeydd Cyngor Celfyddydau Cymru (Bae Caerdydd, Caerfyrddin, Bae Colwyn)

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Rhaglenni Cyllid y Loteri

Llawn amser, 37 awr yr wythnos

Parhaol

Gradd D: Cyflog cychwynnol o £37,957

Lleoliad: Hyblyg – gellir gweithio o unrhyw un o swyddfeydd Cyngor Celfyddydau Cymru (Bae Caerdydd, Caerfyrddin, Bae Colwyn)

Mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn recriwtio i’r rôl Rheolwr Rhaglenni Cyllid y Loteri. Mae hon yn rôl allweddol yn y tîm Gwasanaethau Ariannu sydd yn cynnwys Datblygu Busnes, Cymorth Busnes, Ymchwil a Gwerthuso, a’n gwasanaeth Cynghori ar Gyllid.

Bydd deiliad y swydd yn cymryd cyfrifoldeb arweiniol dros gydlynu, cynllunio a chyflawni rhaglenni cyllid Loteri Cyngor Celfyddydau Cymru, gan adrodd i’r Cyfarwyddwr Gweithrediadau – Gwasanaethau Ariannu’r Celfyddydau. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddosbarthu cyllid Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru er mwyn cynnal blaenoriaethau strategol y Cyngor. Byddant hefyd yn gyfrifol am reoli’r tîm o Swyddogion Grantiau a Gwybodaeth sy’n darparu’r prif bwynt cyswllt ar gyfer unigolion a sefydliadau sydd am gael cymorth, cefnogaeth neu gyllid gennym.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithdrefnau cyllid grant mewn sefydliad yn y sector cyhoeddus neu sefydliad elusennol, sgiliau rhyngbersonol da â’r gallu clir i weithredu mewn rôl sy’n darparu arweiniad a chyngor ar gyfer arweinwyr a rheolwyr uwch, profiad o ddrafftio cyllidebau, dadansoddiadau a chanllawiau, a profiad clir o reoli staff.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.

Dyddiad cau: 12:00pm canol dydd ar ddydd Llun 12 Ebrill 2021

Cyfweliadau (dros fideo): Wythnos yn cychwyn 26 Ebrill 2021

Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o’r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg. Ond, mae unigolion yn amrywiol yn ethnig ac yn ddiwylliannol, anabl, a thrawsryweddol wedi’u tangynrychioli yng ngweithlu’r Cyngor Celfyddydau ac o’r herwydd byddem yn annog ceisiadau gan ymgeiswyr o’r grwpiau hyn sydd heb gynrychiolaeth ddigonol. Bydd mentora neu hyfforddiant yn cael ei ddarparu i berson penodedig yn ystod y cyfnod sefydlu, os bydd angen.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*