Swyddog Hyrwyddo a Hwyluso'r Gymraeg

Trosolwg

Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol newydd y Brifysgol 2017/18 - 2022/23 drwy hyrwyddo a hwyluso defnydd o'r Gymraeg ar draws Met Caerdydd.

Cyflogwr: Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Cyflog: £24,771 - £29,515 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 19/07/2019 (1 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Prifysgol Metropolitan Caerdydd Campws, Heol Cyncoed Cyncoed , Caerdydd, Cymru CF23 6XD

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Daniel Tiplady

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae hon yn swydd allweddol a fydd yn cyfrannu at uchelgeisiau Cynllun Strategol newydd y Brifysgol 2017/18 – 2022/23 drwy hyrwyddo a hwyluso defnydd o'r Gymraeg ar draws Met Caerdydd ac yn y cymunedau a gefnogir ganddi. Bydd deiliad y swydd yn helpu'r Brifysgol i gyflawni ei nod strategol o ran darpariaeth a gwasanaethau cyfrwng Cymraeg drwy adeiladu ar ei henw da fel cyrchfan atyniadol ar gyfer myfyrwyr, staff a'r cyhoedd sy'n siarad Cymraeg a sicrhau ei bod yn bodloni ei rhwymedigaethau statudol.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau:
1. Er mwyn cyflawni'r rôl hon, mae'n ofynnol i ddeiliad y swydd:
- Ddeall y gofynion a osodir ar gyrff cyhoeddus o ran y Gymraeg o dan ddeddfwriaeth berthnasol e.e. Mesur y Gymraeg (2011), Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (2015)
- Darparu arweiniad i bob aelod o staff ynghylch y rhwymedigaethau a osodir ar y Brifysgol o dan ddeddfwriaeth berthnasol
- Gweithio gydag uwch staff ar draws y Brifysgol i gynhyrchu cynlluniau gweithredu wedi'u teilwra ar gyfer pob ysgol a gwasanaeth proffesiynol ar sut i fodloni deddfwriaeth statudol a sicrhau rhagoriaeth o ran darpariaeth a gwasanaethau
cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr, staff a'r cyhoedd.
- Cynhyrchu adroddiadau rheolaidd i Fwrdd y Llywodraethwyr,
Grŵp Gweithredol yr Is-Gangellorion ac uwch bwyllgorau eraill ar draws y Brifysgol ar dargedau strategol cyfrwng Cymraeg a materion perthnasol eraill
- Llunio adroddiad monitro blynyddol ar gyfer Bwrdd y Llywodraethwyr a Chomisiynydd y Gymraeg ar weithredu Safonau Llywodraeth Cymru ar yr Iaith Gymraeg ym Met Caerdydd
- Bod yn arbenigwr ar ofynion y Brifysgol o ran cydymffurfio â'r Gymraeg
- Llunio, trefnu a darparu cyfres o becynnau hyfforddiant ar ymwybyddiaeth iaith, arfer gorau ar gyfer gwasanaethau cyfrwng Cymraeg a gofynion statudol
- Llunio a gweithredu amserlen o ddigwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol a diwylliannol ar draws y Brifysgol i bob aelod o staff a myfyrwyr a digwyddiadau penodol ar gyfer staff sy'n dysgu Cymraeg
- Bod yn gyfrifol am sianeli cyfryngau cymdeithasol yr Uned.
- Gweinyddu pwyllgorau'r Brifysgol sy'n ymwneud â darpariaeth cyfrwng Cymraeg, gan gynnwys darparu swyddogaeth
ysgrifenyddol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Job Descriptiona and Person Specification - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad Swydd a Manyleb y Person - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)