Rheolwr y Gymraeg

Trosolwg

Bydd Rheolwr y Gymraeg yn arwain y tîm sy'n gyfrifol am sicrhau gwasanaeth Cymraeg sy'n gyfartal i'r hyn a geir yn Saesneg ac sy’n darparu dewis iaith weithredol yng Nghymru. Trwy reoli a...

Cyflogwr: Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB)

Cyflog: £37,350 | £40,350

Dyddiad Cau: 17/10/2021 (4 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Gweithio o sawl lleoliad yn unrhyw un o Swyddfeydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) (Caerdydd, Belfast, Birmingham, Llundain neu Gaerefrog), neu gartref yn y Deyrnas Unedig (DU). Dim ond yn y DU y gellir ymgymryd â’r rôl hon ac nid o dramor. Bydd angen teithio i Swyddfa Caerdydd a gweddill y DU yn achlysurol, ac aros dros nos o bosib.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Pwysig: Mae hi’n ofynnol i’r rheiny sy'n dymuno ymgeisio am y swydd hon wneud cais yn Gymraeg. Bydd y cyfweliadau hefyd yn cael eu cynnal yn Gymraeg.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adran anweinidogol sydd â thros 1300 o aelodau staff, gyda gweledigaeth fawr – sbarduno newid yn y system fwyd er mwyn sicrhau “bwyd y gallwn ymddiried ynddo”. Ein prif nod yw parhau i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau ehangach defnyddwyr y Deyrnas Unedig (DU) mewn perthynas â bwyd. Gan ein bod ni bellach wedi ymadael â’r Undeb Ewropeaidd (UE), mae'r ASB yn wynebu cyfnod sylweddol o newid a gweithgarwch.

Mae ein gwaith yn cwmpasu'r DU gyfan ac yn cael ei gynrychioli ledled y wlad. Mae'n gwbl hanfodol ein bod yn ymdrechu i gynrychioli pawb, a sicrhau bod yr wybodaeth yr ydym yn ei rhannu â'r cyhoedd yn hygyrch i bawb.

Bydd Rheolwr y Gymraeg yn arwain y tîm sy'n gyfrifol am sicrhau gwasanaeth Cymraeg sy'n gyfartal i'r hyn a geir yn Saesneg ac sy’n darparu dewis iaith weithredol yng Nghymru. Trwy reoli a goruchwylio Cynllun Iaith Gymraeg yr ASB, cyfieithu, prawfddarllen, a gweithio ar nifer o brosiectau Cymraeg gan gynnwys ymgyrchoedd cyhoeddusrwydd ac ymgysylltu ag ysgolion, rydym ni’n ceisio sicrhau bod y Gymraeg yn cael ystyriaeth ddyledus ar bob cam o'r broses.

Mae hon yn rôl sy'n caniatáu i'r ymgeisydd llwyddiannus ddod yn llysgennad hanfodol dros ddwy swyddogaeth bwysig: darparu bwyd diogel ledled y DU, a hyrwyddo'r Gymraeg. Mae cynrychioli gwerth y Gymraeg trwy ddarparu ein gwasanaeth yn effeithlon o fewn yr ASB yn caniatáu i ni sicrhau'r gynrychiolaeth orau bosibl i'r iaith.

Wrth weithredu Cynllun Iaith Gymraeg yr ASB byddwch chi’n ceisio sicrhau ymwybyddiaeth mor eang â phosib o'r deunyddiau Cymraeg sydd ar gael ymhlith eich cydweithwyr yn yr ASB a'r cyhoedd.

Bydd eich gallu i gyflawni yn erbyn amcanion yn gyflym ac yn effeithiol yn allweddol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn gyfathrebwr ac arweinydd cryf, a fydd yn sianelu ei frwdfrydedd yn weithredoedd cadarnhaol.

Mae hon yn rôl a fydd yn gweddu i rywun sy'n edrych i gael effaith trwy eu gwaith – drwy wella iechyd y genedl a’i hymwybyddiaeth o fwyd, a thrwy gynrychioli gwerth a phwysigrwydd y Gymraeg.

Darllenwch y Pecyn ar Gyfer Ymgeiswyr sydd ynghlwm i gael rhagor o fanylion am y rôl, ein sefydliad, yr ymgeisydd rydym ni’n chwilio amdano a'r meini prawf y byddwn ni'n asesu yn eu herbyn yn ystod y broses ddethol. Edrychwn ymlaen at weld eich cais gan ddymuno pob llwyddiant i chi.

Mae manylion llawn y broses ddethol i'w gweld yn y pecyn ar gyfer ymgeiswyr sydd ynghlwm. Bydd hyn yn cynnwys llunio rhestr fer yn erbyn y meini prawf hanfodol a dymunol a nodir. Os byddwch yn llwyddo i gyrraedd y rhestr fer, fe'ch gwahoddir i'r cam dethol olaf sy'n cynnwys cyfweliad yn seiliedig ar eich profiad/elfennau technegol/ymddygiadau, a gynhelir drwy gyfrwng y Gymraeg, a phrawf cyfieithu o’r Saesneg i’r Gymraeg heb ei weld ymlaen llaw (bydd manylion y prawf yn cael eu rhannu â’r ymgeiswyr ar ddyddiad y cyfweliad).

Os daw nifer fawr o geisiadau i law, efallai y byddwn ni'n cynnal sifft gychwynnol ar y prif faen prawf a nodir isod yn unig:

• Profiad o ddarparu, rheoli neu oruchwylio gwasanaeth cyfieithu o ansawdd uchel

Mae'r ASB wedi ymrwymo i fod yn gyflogwr cynhwysol gyda gweithlu amrywiol. Rydym ni’n annog ceisiadau gan bobl o'r amrywiaeth ehangaf bosib o gefndiroedd, diwylliannau a phrofiadau. Gwneir pob penodiad yn ôl teilyngdod.

Rydym ni'n adolygu'r ffordd y mae talent wedi'i gwasgaru yn rheolaidd er mwyn manteisio i'r eithaf ar ddatblygiad personol a chyflawni cynlluniau busnes.

Mae ein pecyn i ymgeiswyr yn manylu ar y manteision a gynigir gan yr ASB. Cyfeiriwch hefyd at y datganiad telerau ac amodau sydd ynghlwm.

Ni fydd gan unrhyw un sy’n ymuno â’r ASB o sefydliad arall fynediad at dalebau gofal plant mwyach. Mae hyn yn cynnwys symud rhwng adrannau'r llywodraeth. Fodd bynnag, efallai y byddwch chi’n gymwys ar gyfer cynlluniau eraill y llywodraeth, gan gynnwys Gofal Plant Di-dreth.
Gallwch chi ddarllen rhagor am hyn trwy https://www.childcarechoices.gov.uk

Bydd rhestr wrth gefn yn cael ei chadw am hyd at 12 mis, y gellir gwneud penodiad pellach ohoni.

Oherwydd natur y wefan hon, nid ydym ni’n gallu hysbysebu swyddi yn gwbl ddwyieithog.

Sifft: Wythnos yn dechrau 18 Hydref 2021
Cyfweliadau: Wythnos yn dechrau 08 Tachwedd 2021

Cynhelir cyfweliadau o bell trwy Microsoft Teams.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*