Rheolwr y Maes Rhaglen Addysg Gyffredinol, Coleg Meirion Dwyfor

Trosolwg

Pwrpas y swydd i'w arwain y Maes Rhaglen Addysg Gyffredinol ar gampysau Coleg Meirion Dwyfor er mwyn sicrhau bod pob dysgwr yn cyrraedd ei lawn botensial ac yn elwa ar y profiadau dysgu gorau posibl.

Cyflogwr: Grŵp Llandrillo Menai

Cyflog: £43,598 - £46,194 y flwyddyn,

Dyddiad Cau: 27/06/2019 (239 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Penrallt Pwllheli, Gwynedd, Cymru LL53 5EB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol, Bangor

Ffôn: 01248 383318

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rheolwr Maes Rhaglen Addysg Gyffredinol

Campws Pwllheli / Dolgellau

£43, 598 - £46, 194 y flwyddyn yn ddibynnol ar gymwysterau a phrofiad

Oriau gwaith - 37 awr yr wythnos

Hawl Gwyliau - 37 diwrnod y flwyddyn

Swydd barhaol

Sefydlwyd Grŵp Llandrillo Menai yn 2012 yn dilyn uno Coleg Llandrillo, Coleg Menai a Choleg Meirion Dwyfor. Mae’n cyflogi 2,000 o staff ac yn darparu cyrsiau i tua 21,000 o fyfyrwyr , gan gynnwys dros 1,500 o fyfyrwyr addysg uwch, ledled Ynys Môn a siroedd Conwy, Dinbych a Gwynedd.

ROLAU ALLWEDDOL

Arweinyddiaeth Academaidd

1 Cynllunio cwricwlwm perthnasol, rhesymegol a chost effeithiol ar gyfer Addysg Gyffredinol, gan sicrhau bod y ddarpariaeth yn diwallu anghenion dysgwyr sy'n mynd ymlaen i fyd gwaith neu i ddilyn cwrs uwch
2 Creu diwylliant o wella ansawdd yn barhaus drwy ddefnyddio gweithdrefnau Sicrhau Ansawdd y Grŵp, monitro rheolaidd ar gyrhaeddiad, cyfraddau cadw a chwblhau dysgwyr yn erbyn targedau, ac ymateb yn effeithiol i faterion a nodwyd drwy broses hunanasesu'r Maes Rhaglen
3 Ysgogi a gweithredu gwelliannau i wasanaethau'r Maes Rhaglen
4 Sicrhau cyfle a gwasanaeth cyfartal i'r holl staff a dysgwyr
5 Hyrwyddo dwyieithrwydd yn y ddarpariaeth a'r gwasanaeth yn unol â Safonau'r Iaith Gymraeg a Strategaeth Iaith Gymraeg y Grŵp
6 Annog y defnydd o strategaethau dysgu, addysgu ac asesu arloesol gan gynnwys defnyddio technoleg dysgu i ysbrydoli ac annog dysgwyr
7 Annog a hyrwyddo dysgu ac addysgu effeithiol ac adfyfyriol drwy esiampl, cefnogaeth a chyngor, gan gynnwys lledaenu arfer da
8 Sicrhau bod trefniadau cynefino ar gyfer dysgwyr, cyfarfodydd gyda thiwtoriaid personol, gosod targedau, ac adroddiadau cynnydd yn cael eu gweithredu'n unol â gweithdrefnau'r Grŵp

Rheoli Staff

1. Cymryd rhan yn y broses o recriwtio, dewis a chynefino staff gyda'r nod o sicrhau bod y Grŵp yn cyflogi ac yn cadw staff cymwys a phrofiadol
2. Cynllunio a monitro datblygiad staff yn unol â'u cytundebau, sicrhau gwerth am arian a'r gwasanaeth gorau bosibl i ddysgwyr a chyflogwyr
3. Rheoli perfformiad staff gan gynnwys cynnal adolygiadau cyfnod prawf, arsylwi, arfarnu a chynnig cefnogaeth fel bo angen er mwyn sicrhau bod staff yn perfformio hyd eithaf eu gallu
4. Hyrwyddo hyfforddiant a datblygiad staff yn unol ag amcanion corfforaethol
5. Adeiladu a datblygu timau academaidd a chefnogi busnes effeithiol a sicrhau bod cyfarfodydd tîm yn cael eu cynnal yn rheolaidd er mwyn lledaenu gwybodaeth yn effeithiol a gweithredu fel fforymau trafod
6. Sicrhau bod cysylltiad effeithiol rhwng tiwtoriaid personol, tiwtoriaid pwnc, gwasanaethau i ddysgwyr a thimau cymorth dysgu

Rheoli Adnoddau

1. Cymryd rhan ym mhroses gynllunio'r Maes Rhaglen, gan gynnwys cynllunio'r cyllidebau sydd wedi'u neilltuo ar gyfer y Maes Rhaglen Addysg Gyffredinol, a datblygiad cynllun gweithredu'r coleg
2. Sicrhau bod y Maes Rhaglen Addysg Gyffredinol yn cynnig gwerth am arian a bod gwariant yn cadw o fewn cyfyngiadau cyllidebol yn unol â threfniadau a systemau cyllidol y Grŵp
3. Trafod gyda'r Pennaeth Cynorthwyol, yr adran ystadau a'r gwasanaethau TCCh i sicrhau bod yr adeiladau/ystafelloedd a'r offer yn effeithiol, yn cael eu cynnal a'u cadw ac yn addas at y diben
4. Bod yn gyfrifol am sicrhau bod safonau a rheoliadau iechyd a diogelwch yn cael eu cadw yn y meysydd sydd o dan eich rheolaeth
5. Sicrhau bod maint y grwpiau dysgu’n cael eu trefnu yn y modd gorau posibl er mwyn gwneud defnydd effeithiol o ystafelloedd, staff ac offer
6. Sicrhau bod pob aelod o staff yn gweithredu'n unol â systemau MIS, cofnodi a thracio'r coleg
7. Ymgymryd â chyfrifoldebau rheoli campws fel bo angen

Cyfrifoldebau corfforaethol a phersonol

1. Cynnal safonau uchel o ran ymddygiad proffesiynol a bod yn batrwm i staff a dysgwyr
2. Ymateb i faterion sy’n ymwneud â disgyblaeth dysgwyr yn unol â pholisïau a gweithdrefnau'r Grŵp
3. Cyfrannu i broses cynllunio gweithredol y Grŵp
4. Datblygu partneriaethau a chysylltiadau eraill rhwng y Maes Rhaglen, busnesau a rhanddeiliaid eraill er budd dysgwyr, i hyrwyddo’r coleg
5. Cysylltu â staff y Gwasanaethau i Ddysgwyr ynghylch materion yn ymwneud ag ymholiadau, cyfweliadau a hyrwyddo'r cwricwlwm
6. Cysylltu â'r tîm marchnata ynghylch materion yn ymwneud â datblygu deunyddiau cyhoeddusrwydd a marchnata a chynrychioli'r Maes Rhaglen mewn digwyddiadau marchnata
7. Addysgu am hyd at 200 awr bob blwyddyn, gan gynnwys gofalu am ddosbarthiadau fel bo angen
8. Cymryd rhan ym mhroses Adolygu Perfformiad y Grŵp, gyda’r nod o wella eich perfformiad eich hun yn barhaus a diweddaru eich sgiliau a’ch gwybodaeth
9. Cyflawni unrhyw ddyletswyddau priodol eraill sy’n ymwneud â’ch rôl a'ch swydd ar gais y rheolwr llinell, y Pennaeth neu’r Prif Weithredwr.

Mae'r gallu i ysgrifennu a chyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg yn hanfodol

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad a Manyleb y Person  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)