Swydd Cymorth Technoleg Ddigidol

Trosolwg

Cefnogi sefydliadau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector i ddatblygu dulliau effeithiol o fynd i’r afael ag allgáu digidol a gwella cyfranogiad digidol ledled Cymru, gan...

Cyflogwr: Canolfan Cydweithredol Cymru

Cyflog: £31,727

Dyddiad Cau: 09/12/2019 (249 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Swyddfa Caerffili, Abertawe, Caerfyrddin neu Fangor Wales

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Nicola Leybourne

Ffôn: 02920 807113

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Beth yr ydym yn ei olygu wrth ‘Gymorth Technoleg Ddigidol’?

Mae unigolyn sy’n defnyddio cymorth technoleg ddigidol yn rhywun na all ddefnyddio dyfais neu wasanaeth digidol yn annibynnol. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd all-lein heb unrhyw sgiliau digidol, a phobl sydd ar-lein ond sydd â hyder neu sgiliau digidol cyfyngedig.

Pam y mae angen Cymorth Technoleg Ddigidol yng Nghymru?
Cafwyd gwelliannau digidol sylweddol ledled Cymru oddi ar 2006, er enghraifft gwell seilwaith digidol a mwy o fynediad gan y cyhoedd at y Rhyngrwyd. Wrth i’r gwelliannau digidol hyn ymsefydlu, mae’n fwy hanfodol nag erioed fod pobl yn cael cyfle i gymryd rhan mewn defnyddio’r Rhyngrwyd a thechnoleg ddigidol ac yn cynyddu eu hyder yn hynny o beth.

Mae data Arolwg Cenedlaethol Cymru yn nodi bod 11% o’r boblogaeth o oedolion yng Nghymru, sef tua 300,000 o bobl, yn cael eu cydnabod fel unigolion nad ydynt ar-lein. Mae Llywodraeth Cymru wedi addo adnoddau i gyflawni cynhwysiant digidol ledled Cymru trwy raglen Cymunedau Digidol Cymru. Mae Cymunedau Digidol Cymru yn cydnabod bod ‘cymorth technoleg ddigidol’ yn ofynnol i annog yr 11% o oedolion sy’n weddill yng Nghymru i brofi’r manteision sydd gan dechnoleg i’w cynnig.

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn darparu amrywiaeth o ymyraethau digidol eu natur, er enghraifft sesiynau hyfforddi i ysbrydoli’r defnydd o dechnoleg, ymgysylltu digidol ar lefel mynediad, arddangosiadau ymarferol o ddyfeisiau, safleoedd a rhaglenni sy’n gysylltiedig â mynd ar-lein a gwella canlyniadau iechyd a lles. Mae’r holl weithgareddau a gwasanaethau wedi’u hanelu at gynyddu hyder a diddordeb mewn defnyddio technoleg. Mae’r holl weithgareddau wedi’u teilwra i alluogi staff neu wirfoddolwyr i ddarparu cymorth technoleg ddigidol i’r rheiny sydd bellaf i ffwrdd o feddu ar y sgiliau i fynd ar-lein, defnyddio’r Rhyngrwyd a manteisio ar y cyfleoedd sy’n newid bywyd a gynigir gan dechnoleg ddigidol.

Prif Ddyletswyddau a Chyfrifoldebau Rôl-benodol
1. Gweithio gyda thîm Cymunedau Digidol Cymru i gefnogi gwasanaethau ymgysylltu digidol ledled y Rhaglen.
2. Bod yn gyswllt cynradd ar gyfer gweithgarwch gwirfoddol ar raglen Cymunedau Digidol Cymru, gan sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu a’i chyfathrebu’n rheolaidd
3. Rheoli cronfa ddata o staff hyfforddedig a gwirfoddolwyr gan gydgysylltu ymatebion i ddigwyddiadau cynhwysiant digidol cenedlaethol. Er enghraifft, Wythnos Dewch Ar-lein.
4. Meithrin partneriaethau â sefydliadau gwirfoddol sydd â gwirfoddolwyr sy’n chwilio am gyfleoedd i wirfoddoli, gan gynnwys WCVA.
5. Recriwtio a meithrin perthnasoedd â sefydliadau a fyddai’n elwa ar gael galluedd cymorth technoleg ddigidol, gan gynnwys y rhwydwaith o Ganolfannau Ar-lein.
6. Lleoli gwirfoddolwyr gyda’r cyfleoedd priodol, gan ystyried eu set sgiliau, eu hyfforddiant a’u lleoliad.
7. Cefnogi tîm Cymunedau Digidol Cymru i ddatblygu prosiectau cymorth technoleg ddigidol/gwirfoddoli ar y cyd â sefydliadau er mwyn cynyddu’r gwaith o gyflawni cynhwysiant digidol mewn cymunedau.
8. Darparu cymorth ar-lein i unigolion sy’n darparu gwasanaeth cymorth technoleg ddigidol, gan eu cyfeirio at adnoddau priodol a chreu cymuned o ddarparwyr cymorth gan gyfoedion.
9. Casglu, cofnodi a dehongli data meintiol ac ansoddol gan y staff neu’r gwirfoddolwyr sy’n darparu cymorth technoleg ddigidol.
10. Adnabod cyfleoedd i hyrwyddo cymorth technoleg ddigidol a gweithio’n agos gyda thîm marchnata Canolfan Cydweithredol Cymru i ddatblygu ystod o ddulliau cyfathrebu i rannu newyddion ac amlygu manteision gwirfoddoli, gan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau a llwyfannau; gan gynnwys blogiau, e-gylchlythyrau, y cyfryngau cymdeithasol, digwyddiadau rhwydweithio, ymgyrchoedd, ac ati.
11. Chwarae rôl flaenllaw yn y gwaith o gasglu gwybodaeth.
12. Llunio adroddiadau amserol, sydd wedi’u hysgrifennu’n dda, ar gyfer rheolwyr a rhanddeiliaid allweddol, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, yn ôl y gofyn.
13. Gweithio tuag at strategaeth, amcanion, blaenoriaethau a chynllun cyflawni y prosiect.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Job Description - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)