Gweinyddwr Gwasanaethau i’r Aelodau

Trosolwg

Cymorth Busnes i’r Aelodau sy’n gyfrifol am ddarparu cyngor a chyfarwyddyd i Aelodau’r Cynulliad ar bob agwedd ar y cymorth ariannol sydd ar gael iddynt i gefnogi eu dyletswyddau fel cynrychiolwyr...

Cyflogwr: Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cyflog: £17,804 - £22,343

Dyddiad Cau: 21/09/2018 (305 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Cynulliad Cenedlaethol Cymru Tŷ Hywel Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF99 1NA

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfeirnod y swydd: AC-030-18

Teitl y swydd: Gweinyddwr Gwasanaethau i’r Aelodau

Band cyflog: Cymorth Tîm (£17,804 - £22,343)

Hyd: Parhaol

Gwasanaeth: Y Gwasanaeth Cymorth i’r Comisiwn ac i’r Aelodau

Lleoliad: Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Tŷ Hywel, Bae Caerdydd

Patrwm gwaith:
Swydd amser llawn yw hon. Fodd bynnag, ystyrir trefniadau gweithio’n hyblyg, yn amodol ar sicrhau y caiff anghenion y Cynulliad a’i Aelodau eu diwallu. Mae system rota yn sicrhau bod gwasanaeth ar gael rhwng 8.30 a 5.00 ar ddydd Llun tan ddydd Gwener.

Cliriad diogelwch:
Yn dilyn asesiad, penderfynwyd bod angen fetio diogelwch ar lefel ‘SC’ ar gyfer y swydd hon. O ran yr ymgeiswyr nad oes ganddynt gliriad ar y lefel hon ar hyn o bryd, byddent yn cael eu penodi yn amodol ar gwblhau’r fetio diogelwch yn llwyddiannus ar y lefel hon.

Diben y swydd:
Cymorth Busnes i’r Aelodau sy’n gyfrifol am ddarparu cyngor a chyfarwyddyd i Aelodau’r Cynulliad ar bob agwedd ar y cymorth ariannol sydd ar gael iddynt i gefnogi eu dyletswyddau fel cynrychiolwyr etholedig. Mae hyn yn cynnwys, ond nid yw’n gyfyngedig i, ad-dalu Aelodau am dreuliau y maent yn eu talu wrth ymgymryd â’u dyletswyddau, cynorthwyo Aelodau newydd i ganfod lleoliad ar gyfer swyddfa, trefnu teithio a chynnig arweiniad ar y defnydd priodol o adnoddau’r Cynulliad. Rydym hefyd yn gyfrifol am roi cyngor a chefnogaeth Adnoddau Dynol i’r Aelodau yn eu rôl fel cyflogwyr, yn ogystal â datblygu canllawiau ymarferol yn ymwneud â materion eraill.

Os byddwch yn llwyddiannus, byddwch yn ymuno â thîm bach, cyfeillgar sy’n gweithio’n galed. Er bod rheolwr yn goruchwylio’r tîm, disgwylir i chi reoli eich llwyth gwaith eich hun a sicrhau y caiff hawliadau eu prosesu’n brydlon. Disgwylir i chi, hefyd, feithrin perthynas waith dda ag Aelodau a’u staff a chynnig gwasanaeth cwrtais a gwybodus bob amser.
Caiff y rheolau ynghylch cymorth ariannol i Aelodau eu hadolygu a’u diwygio’n rheolaidd, a chaiff yr ymgeisydd llwyddiannus gyfle i gyfrannu i’r broses hon. Mae’r rôl yn ddelfrydol i rywun sydd am ymuno â Chomisiwn y Cynulliad a chyfrannu mewn ffordd gadarnhaol at fywyd gwleidyddol Cymru a’r broses ddatganoli.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*