Rheolwr Caffael

Trosolwg

Rheoli'r ymagwedd gorfforaethol tuag at gaffael, gan gynnwys strategaeth, polisiau ac arwain ar gaffaeliadau mawr. Darparu cyngor, cefnogaeth a hyfforddiant caffael i'r Gymdeithas

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £37,946 - £42,709

Dyddiad Cau: 22/08/2019 (2 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Grwp Cynefin Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iona Jones

Ffôn: 01745818407

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad


1. Cymryd cyfrifoldeb am ddarparu gwasanaeth caffael a rheoli cytundeb effeithlon, effeithiol ac arloesol

2. Datblygu a sicrhau bod strategaeth gaffael Grŵp Cynefin yn cael ei gweithredu'n effeithiol

3. Sicrhau dull strwythuredig o gaffael a rheoli cytundebau ar draws y Grŵp er mwyn sicrhau'r gwerth gorau am arian

4. Datblygu a rheoli strategaeth, polisïau a gweithdrefnau caffael

5. Adolygu a diwygio'r systemau TG perthnasol a ddefnyddir ar hyn o bryd i gefnogi caffael. Hyrwyddo'r defnydd o e-gaffael.

6. Sicrhau bod caffael yn rhan annatod o gynlluniau ariannol a'i fod yn dod yn fwy gweladwy a chefnogol i amcanion y cwmni

7. Datblygu a chynnal cofrestr o gytundebau corfforaethol

8. Gwneud dadansoddiad rheolaidd o wariant gan wella gwerth am arian yn barhaus

9. Cydlynu gweithgarwch caffael adrannau gwahanol er mwyn sicrhau cysondeb, a hyrwyddo a chefnogi gwell dealltwriaeth o gaffael ar draws y grŵp

10. Gweithio gyda phartneriaid allanol i amlhau'r cyfleoedd ar gyfer caffaeliadau ar y cyd

11. Cefnogi gwell cynllunio caffael ym mhob rhan o'r Grŵp er mwyn sicrhau bod prosesau caffael yn cael eu cyflawni mewn modd amserol

12. Ymgymryd â chaffael cytundebau corfforaethol perthnasol ac i gefnogi tendro a rheoli contractau gan adrannau eraill

13. Sicrhau'r safonau uchaf o ymddygiad moesol gan gynnwys talu cyflenwyr mewn modd amserol ac ymwybyddiaeth ac atal caethwasiaeth fodern yn y gadwyn gyflenwi

14. Cefnogi adrannau i fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd caffael o ran manteision nad ydynt yn ariannol (megis manteision cymunedol)

15. Cefnogi busnesau bach a chanolig lleol i ddarparu gwasanaethau i ni fel prif gontractwyr a thrwy'r gadwyn gyflenwi.

16. Cydymffurfio â strategaeth rheoli risg Grŵp Cynefin, gan nodi a lliniaru risg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais Word  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)