Swyddog Cyfathrebu

Trosolwg

Mae cyfle cyffrous ar gael o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm...

Cyflogwr: RSPB Cymru

Cyflog: £19,602 - £21,236

Dyddiad Cau: 04/10/2019 (11 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Castlebridge 3, 5 - 19 Heol Ddwyreiniol y Bontfaen Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF11 9AB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae cyfle cyffrous ar gael o fewn tîm deinamig Materion Cyhoeddus RSPB Cymru i unigolyn brwdfrydig ac angerddol sydd â sgiliau cyfathrebu ardderchog. Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â'n tîm o staff a gwirfoddolwyr eiddgar ac ymrwymedig sy'n gweithio i godi proffil gwaith yr RSPB; elusen gadwraeth natur fwyaf Ewrop.

Byddwch yn gweithio'n frwd ar eich pen eich hun, a bydd gennych brofiad eang o weithio mewn cysylltiadau cyhoeddus, yn y cyfryngau neu gyfathrebu. Byddwch yn gweithio o fewn tîm i barhau i gynyddu ymwybyddiaeth a sbarduno ein gweithgarwch trwy'r cyfryngau a'r cyfryngau digidol, yn cynnwys cyfryngau cymdeithasol. Mae profiad o weithio fel rhan o dîm mewn awyrgylch brysur yn hanfodol. Bydd disgwyl i chi gydlynu a delio â chyfleoedd am gyfweliadau â'r cyfryngau i hyrwyddo'n gwaith a'n gwarchodfeydd i gynulleidfaoedd eang ac amrywiol. Mae meddwl chwim â'r gallu i flaenoriaethu'n effeithiol yn angenrheidiol i wneud y mwyaf o'r adnoddau a'r sianelau sydd ar gael. Bydd gennych glust a llygaid am stori dda a'r ddawn i ysgrifennu'n gymhellgar i ysgogi a dod â'r hanesion yn fyw er mwyn annog cefnogaeth i warchodaeth natur.

Byddwch yn gweithio yng nghraidd RSPB Cymru yn darparu straeon o fewn meysydd fel cadwraeth, codi arian, prosiectau cymunedol fel Rhoi Cartref i Fyd Natur yng Nghaerdydd/Abertawe ac ar gyfer ein gwarchodfeydd natur yng Nghymru. Byddwch hefyd yn gweithio'n agos gyda'n cydweithwyr ym Mhencadlys yr RSPB, yn cefnogi ymgyrchoedd cenedlaethol amlwg fel Gad Natir Ganu a Gwylio Adar yr Ardd.
Bydd angen gwybodaeth drylwyr o'r cyfryngau yng Nghymru, ynghyd ag ysfa greadigol i gyrraedd cynulleidfaoedd newydd. Byddwch yn rheoli a chydlynu platfform cyfathrebu digidol RSPB Cymru, trwy Drydar a Facebook, tudalennau blog cymunedol a'n gwefan ddwyieithog. Bydd gennych ddawn, angerdd a gweledigaeth ym myd y cyfryngau cymdeithasol, a phrofiad helaeth o ddefnyddio dulliau rheoli, monitro, trefnu a chofnodi o fewn y cyfrwng.

Er mwyn sicrhau ein bod yn glynu wrth bolisi dwyieithrwydd yr RSPB, a bod RSPB yn cael ei gweld fel sefydliad dwyieithog gan y cyhoedd ac yn berthnasol i gynulleidfa Gymraeg ei hiaith, byddwch yn cydlynu cyfieithiadau, gweithio gyda chyfieithwyr allanol, prawf ddarllen, a sicrhau fod cysondeb a gwerthoedd ein brand yn cael eu hadlewyrchu wrth gyfathrebu yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Fel rhan o'r tîm cyfathrebu, byddwch yn cynorthwyo a chefnogi darpariaeth cyfathrebu fewnol RSPB Cymru fel bod staff a gwirfoddolwyr yn ymwybodol o negeseuon a phrosiectau allweddol.

Mae'r rôl hon yn cynnwys teithio ledled Cymru (ceir fflyd yr RSPB ar gael) i'r gwarchodfeydd natur, yn ogystal ag i gyfarfodydd rheolaidd i'n swyddfeydd wedi ei lleoli yng Nghaerdydd, a gall gynnwys boreau cynnar/gorffen yn hwyr ac arosiadau dros nos achlysurol, drwy drefniant ymlaen llaw.
Mae'r gallu i siarad ac ysgrifennu yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol.

Mae'r RSPB yn cael ei gydnabod fel elusen sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fyd natur, ac mae angen ehangu'r weledigaeth yma.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manylion Swydd - Cymraeg / Saesneg | Job Information - Welsh / English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Proffil y Rôl - Cymraeg / Saesneg | Role Profile - Welsh / English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manylion gwneud cais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)