Swyddog Tai

Trosolwg

• Gweithredu fel y prif gyswllt i’r Gymdeithas ar gyfer tenantiaid, darpar denantiaid a’r gymuned leol yn gyffredinol. • Sicrhau gwasanaeth rheolaeth tai generig effeithiol fel bo Grŵp Cynefin y...

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £24,357 - £27,413

Dyddiad Cau: 22/08/2019 (2 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Grwp Cynefin Ty John Glyn Denbigh, Denbighshire, Wales

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iona Jones

Ffôn: 01745818407

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad


1. Ymweld â darpar denantiaid yn eu cartref, gan ddilyn polisïau perthnasol, gan gynnwys asesiadau risg, iechyd a diogelwch a pholisïau dyrannu’r Gymdeithas.

2. Gosod eiddo yn brydlon ac yn deg, gan sicrhau bod trosiant yn cyrraedd targed gweithredu’r gymdeithas.

3. Gweinyddu cyfrifon rhent yn gywir a chadw gwybodaeth yn gyfredol, gan gynnwys agor tenantiaethau newydd, cau cyfrifon yn amserol.

4. Cynyddu incwm rhent y Gymdeithas trwy reoli’r ôl-ddyledion rhent yn effeithiol i gynnwys ôl-ddyledion cyn-denantiaid.

5. Cynrychioli’r Gymdeithas mewn achosion llys sirol.

6. Cysylltu’n rheolaidd gyda’r Adran Budd-daliadau Tai i sicrhau bod rhenti’n cael eu talu’n brydlon, i reoli achosion o ordalu ac i drafod apeliadau.

7. Sicrhau cofnodi gwybodaeth rheoli eiddo ar y system gyfrifiadurol yn gywir a’i gadw yn gyfredol.

8. Darparu cyngor a chymorth i gyd-weithwyr ynglŷn â rheolaeth tai.

9. Cyd-weithio’n agos gyda staff yr Adran Adfywio yn ystod y broses ddatblygu, gan fynychu archwiliadau safle, ac yn ystod y broses trosglwyddo.

10. Cyd-weithio’n agos gyda’r Tîm Cynnal a Chadw i gynnal safonau a chyflwr eiddo’r Gymdeithas.

11. Datblygu perthynas weithio ragorol gyda chydweithwyr, swyddogion gweithredol yr awdurdodau lleol, yr Heddlu, cymdeithasau tai a mudiadau trydydd sector

12. Marchnata a rhannu gwybodaeth gywir am gynlluniau newydd, gan weithio gyda’r Hwylusydd Tai Gwledig i drefnu digwyddiadau marchnata.

13. Sicrhau mwyafu incwm y Gymdeithas drwy gasglu incwm rhent o ddechrau tenantiaeth hyd ei diwedd. Hyrwyddo cynhwysedd ariannol, cynnal profion fforddiadwyedd a chyflawni gwaith cyn-denantiaeth er sicrhau cynaladwyedd tenantiaethau.

14. Ymateb yn brydlon i achosion o anghydfod cymdogion neu ymddygiad gwrthgymdeithasol. Casglu tystiolaeth a darparu cyngor. Trafod achosion difrifol gyda’r Uwch Swyddog a chyfreithwyr arbenigol.

15. Cyfrannu at y gwaith o sefydlu proffil o denantiaid y Gymdeithas i’n galluogi i gynllunio’r busnes at y dyfodol a sicrhau cyfle cyfartal wrth ddarparu gwasanaethau.

16. Cynnig cymorth a chefnogaeth i denantiaid bregus, gan arwydd bostio rhai sydd angen cymorth mwy arbenigol i e.e. y tîm lles, y tîm cefnogi tenantiaid, neu gefnogaeth gan arbenigwyr allanol.


Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais Word  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)