Warden Ardal - Gogledd

Trosolwg

Datblygu a gweithredu prosiectau rheoli mynediad i gefn gwlad, rheoli tir, cadwraeth a hawliau tramwy yn ôl y rhaglenni gwaith y cytunwyd arnynt.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cyflog: Hyd at £26,470

Dyddiad Cau: 30/10/2018 (230 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Canolfan Wardeiniaid Pen y Pass Caernarfon, Gwynedd, Cymru LL55 4NY

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gyflog: Hyd at £26,470

Graddfa Gyflog: Pwyntiau 25 - 29

Lleoliad: Canolfan Wardeiniaid Pen y Pass

Yn Atebol i: Uwch Warden - Gogledd

Yn Gyfrifol am: Wardeiniaid patrôl, gwirfoddolwyr

- Arwain/cyfrannu ar waith prosiectau cyffrous
- Gwaith addysg a gwaith gyda gwirfoddolwyr.
- Gwaith Cymunedol / Cefnogi Cymunedau / Gwaith partneriaethau

I ymgeisio am y swydd rhaid meddu ar HND neu gymhwyster cyfatebol mewn rheoli tir neu bwnc perthnasol arall neu brofiad helaeth mewn meysydd gwaith perthnasol gan gynnwys gweithio gyda thirfeddianwyr a rheolwyr, awdurdodau lleol, cyrff cynrychiadol neu asiantaethau gwirfoddol. Dylid hefyd feddu ar brofiad o faterion rheoli cefn gwlad, hamdden a mynediad.

1.0 PWRPAS Y SWYDD

1.1 Datblygu a gweithredu prosiectau rheoli mynediad i gefn gwlad, rheoli tir, cadwraeth a hawliau tramwy yn ôl y rhaglenni gwaith y cytunwyd arnynt.

1.2 Cynorthwyo’r Gwasanaeth Wardeiniaid i gyflawni amcanion a blaenoriaethau strategol Awdurdod y Parc Cenedlaethol ar lefel leol yn unol â’r hyn a nodir yng Nghynllun Rheolaeth y Parc Cenedlaethol a’r dogfennau cysylltiedig.

1.3 Cynrychioli Awdurdod y Parc Cenedlaethol i drigolion lleol, ymwelwyr a rheolwyr tir, a'u cynghori ar faterion diogelwch, mwynhad, dealltwriaeth a rheoli'r Parc fel sy’n briodol, a chynorthwyo i ddatrys problemau a gwrthdaro perthynol.

1.4 Yn ychwanegol, gweithredu fel cyswllt o fewn yr ardaloedd cymunedol sy’n berthnasol i'r swydd, a hyrwyddo a chynorthwyo â chynlluniau cymunedol, gan gynnwys staff eraill fel bo'r angen.

1.5 Goruchwylio a monitro cynefinoedd a gweithgareddau hamdden ac adrodd i uwch swyddogion a chynghori ar ddulliau gweithredu posibl.

Mae’r gallu i gyfathrebu yn Gymraeg a Saesneg yn hanfodol.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â: Adam Daniel (Uwch Warden - Gogledd)

Ffôn: 01766 772232

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*