Swyddog Ariannu (cyfnod penodol)

Trosolwg

Fel swyddog ariannu yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru, (Pen-y-bont ar Ogwr, Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe) byddwch yn asesu ceisiadau..

Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cyflog: £25,282+ Buddion hael

Dyddiad Cau: 19/09/2021 (1 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Lleoliad hyblyg

Disgrifiad

Gan fod yn gyfrifol am gefnogi pobl a chymunedau lleol yn y rhanbarth, bydd gennych ddealltwriaeth gref o'n gweledigaeth, gan allu addasu eich dull o gydweitho yn unol â dymuniadau'r bobl rydych yn gweithio gyda nhw. Bydd angen i chi hefyd gefnogi ein budd-ddeiliaid, gan eu helpu i wneud cysylltiadau a fydd yn eu helpu i gyflawni eu nodau.

Gan fod yn gyfrifol am brosiectau yn rhanbarth Canolbarth a Gorllewin Cymru, bydd angen i chi ddeall ac ymateb i wahanol anghenion ein cwsmeriaid drwy roi cyngor ac ystyried adborth, a bod yn barod i gael sgyrsiau heriol ond adeiladol. Bydd Swyddogion Ariannu yn sicrhau bod ein gwaith rheoli ac asesu grantiau yn chwarae rhan effeithiol wrth gyfrannu at wybodaeth a dysgu'r Gronfa fel gwneuthurwr grantiau. Byddwch yn rheoli eich llwyth gwaith eich hun, yn cysylltu â derbynwyr grantiau, yn cynnal ymweliadau prosiect, yn nodi ac yn rheoli risg, yn cefnogi sefydliadau i gyflawni eu prosiectau ac yn mesur eu heffaith.

Math o gytundeb: Cytundeb Cyfnod Penodol tan 31ain o Fawrth 2022

Oriau: 37 Awr yr wythnos, ystyrir gweithio’n hyblyg

Cyflog: £25,282

Lleoliad: Cymru – Lleoliad hyblyg

Dyddiad cyfweld: 28 Medi 2021

Meini Prawf Hanfodol
Bydd raid i'r ymgeisydd llwyddiannus ddangos:

Gwybodaeth am y cyd-destun ariannu ehangach yng Nghymru.
Y gallu i ddadansoddi gwybodaeth, gan gynnwys data ariannol a chynlluniau prosiect er mwyn gwneud argymhellion ariannu ysgrifenedig i wneuthurwyr penderfyniadau.
Dealltwriaeth o ddulliau sy'n seiliedig ar gryfderau o weithio gyda phobl a chymunedau yng Nghymru

Meini Prawf Dymunol
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus hefyd yn dangos:

Dealltwriaeth o wasanaeth cwsmer gwych.
Hyder wrth gyflwyno i ystod eang o gynulleidfaoedd.
Y gallu i ddysgu o'n prosiectau a ariennir a rhannu'r dysgu hwnnw er budd y sefydliad ehangach.


I chi
Rydym yn ceisio datblygu ein staff a chynnig ystod eang o gyfleoedd datblygiad personol.

Rydym yn cynnig ystod eang o fuddion hael gan gynnwys:


- Cynllun gwyliau blynyddol hael a phensiwn cwmni

- Gweithio'n hyblyg i gynorthwyo staff gyda'u cydbwysedd gwaith/bywyd, gan ystyried pethau fel cyfrifoldebau gofalu, addoli a mynychu gwyliau crefyddol

- Gwell absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu â thâl

- Tocyn tymor a benthyciadau beicio i'r gwaith

- Absenoldeb gwirfoddoli â thâl

Cyfle Cyfartal
Credwn y dylai ein pobl gynrychioli'r cymunedau, y sefydliadau a'r unigolion rydym yn gweithio gyda nhw. O'r herwydd, rydym yn croesawu'n arbennig geisiadau gan bobl ag anableddau, cefndiroedd Du, Asiaidd neu Leiafrifoedd Ethnig (BAME), LGBTQ+ ac o wahanol gefndiroedd economaidd-gymdeithasol ac addysgol.


Mae cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant wrth roi grantiau, ac ymhlith ein pobl, i gyd yn hanfodol i'n llwyddiant wrth gefnogi pobl a chymunedau i ffynnu. Rydyn ni'n credu y dylai ein pobl gynrychioli'r cymunedau, y mudiadau a'r unigolion rydyn ni'n gweithio gyda nhw. Rydym wedi ymrwymo i fod yn lle cynhwysol a gwych i weithio, ac rydym yn cydnabod bod ein pobl yn dod o gefndiroedd amrywiol. Rydym yn gyflogwr Hyderus Anabledd ac yn croesawu ceisiadau gan bobl anabl yn gadarnhaol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*