Swyddog Cefnogi Ymgysylltu Dros Dro (12 Mis)

Trosolwg

• Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydan ni yn ei wneud. • Cefnogi swyddogion ar draws y Cyngor i gynnal ymarferiadau ymgysylltu cyhoeddus yn unol â disgwyliadau Ffordd Gwynedd a’r...

Cyflogwr: Cyngor Gwynedd

Cyflog: £24,982 - £27,041

Dyddiad Cau: 16/09/2021 (2 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Bydd deilydd y swydd yn gweithio o adref am y tro ac yna o Bencadlys y Cyngor maes o law

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Cefnogi Ymgysylltu Dros Dro (12 Mis)

Cyf. Pers: 21-282H2

Dyddiad cau: 16/09/2021

Cyflog: £24,982 - £27,041

Bydd deilydd y swydd yn gweithio o adref am y tro ac yna o Bencadlys y Cyngor maes o law

2 Pwrpas y Swydd.
•Sicrhau bod pobl Gwynedd yn ganolog i bopeth yr ydan ni yn ei wneud.
•Cefnogi swyddogion ar draws y Cyngor i gynnal ymarferiadau ymgysylltu cyhoeddus yn unol â disgwyliadau Ffordd Gwynedd a’r Llawlyfr a’r Canllawiau Ymgysylltu Corfforaethol.
•Cefnogi’r Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu i gynhyrchu, gweithredu a rheoli cynlluniau ymgysylltu manwl ar gyfer prosiectau strategol y Cyngor.
•Cefnogi’r Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu i ddarparu rheolaeth ansawdd ar drefniadau ymgysylltu’r Cyngor.
•Cynorthwyo swyddogion y Gwasanaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu gyda’r gwaith o ddatblygu a gweithredu cynlluniau cyfathrebu’r Cyngor.

Cyfrifoldeb am Adnoddau. . e.e. staff, cyllid, offer

Prif Ddyletswyddau. .
•Cynghori a chefnogi swyddogion ar draws gwasanaethau’r Cyngor i gyd-gordio a gweithredu cynlluniau ymgysylltu effeithiol yn unol â’r Llawlyfr a’r Canllawiau Ymgysylltu Corfforaethol er mwyn sicrhau fod pobl leol yn gallu dylanwadu’n briodol ar wasanaethau, polisïau a gweithdrefnau’r Cyngor yn unol ag egwyddorion Ffordd Gwynedd.
•Cynnig cyngor arbenigol i swyddogion ar opsiynau ar gyfer ymgysylltu a methodoleg ymchwil (dylunio a dosbarthu holiaduron, maint sampl ac ati).
•Ymchwilio i’r arferion gorau o ran gwaith ymgysylltu cyhoeddus a hyrwyddo ffyrdd arloesol o ymgynghori.
•Datblygu trefniadau i sicrhau fod grwpiau penodol o fewn y gymuned e.e. pobl ifanc, pobl ag anableddau a phobl hyn yn cael cyfleoedd priodol i ddweud eu dweud a chyfrannu at y gwaith o gynllunio gwasanaethau lleol.
•Trefnu ymarferiadau ymgysylltu cyhoeddus (arolygon, sesiynau galw heibio, cyfarfodydd cyhoeddus, grwpiau ffocws ac ati.) ac ymarferiadau ymgysylltu Panel Trigolion Gwynedd ar gyfer prosiectau strategol / corfforaethol yn unol ag arweiniad y Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu.
•Defnyddio pecyn meddalwedd LimeSurvey i greu holiaduron dwyieithog electroneg.
•Cynnal cofrestr ganolog ragweithiol o ymarferiadau ymgysylltu gwasanaethau’r Cyngor.
•Sicrhau fod cronfa ddata aelodau’r Panel Trigolion yn gyfredol, recriwtio aelodau newydd a diwygio manylion aelodau’r Panel yn ôl yr angen.
•Cynhyrchu adroddiadau ar ganlyniadau ymarferiadau ymgysylltu’r Cyngor i’w cyhoeddi ar wefan y Cyngor a newyddlenni adborth ar gyfer aelodau’r Panel Trigolion.
•Paratoi datganiadau i’r wasg, posteri, taflenni, negeseuon gwefannau cymdeithasol, clipiau fideo syml ac erthyglau byr yng nghoeddiadau’r Cyngor i hyrwyddo ymarferiadau ymgysylltu cyhoeddus.
•Prawf ddarllen a chyfieithu dogfennau a chyhoeddiadau yn ôl yr angen gan sicrhau eu bod wedi eu hysgrifennu mewn Cymraeg a Saesneg cywir a chlir.
•Cefnogi’r Gwasanaeth Cyfathrebu ac Ymgysylltu gyda gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus eraill yn ôl yr angen.
•Cyfrifoldeb am hunan ddatblygiad.
•Sicrhau cydymffurfiaeth â rheolau Iechyd a Diogelwch yn y gweithle yn unol â’r cyfrifoldebau a nodir yn Neddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974 a Pholisi Iechyd a Diogelwch y Cyngor.
•Gweithredu o fewn polisïau’r Cyngor yng nghyswllt cyfle cyfartal a chydraddoldeb.
•Cyfrifoldeb am reoli gwybodaeth yn unol â safonau a chanllawiau rheoli gwybodaeth y Cyngor. Sicrhau bod gwybodaeth bersonol yn cael ei thrin mewn cydymffurfiaeth â deddfwriaeth Diogelu Data.
•Ymrwymiad i leihau allyriadau carbon y Cyngor yn unol â’r Cynllun Rheoli Carbon ac i annog eraill i weithredu’n gadarnhaol tuag at leihau ôl-troed carbon y Cyngor.
•Ymgymryd ag unrhyw ddyletswydd arall cyfatebol a rhesymol sy’n cyd-fynd â lefel cyflog a lefel cyfrifoldeb y swydd.
•Cyfrifoldeb i adrodd ar bryder neu amheuaeth bod plentyn neu oedolyn bregus yn cael ei gam-drin.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*