Swyddog Cyfathrebu

Trosolwg

Ysgrifennu, golygu a phrawf ddarllen eitemau newyddion ar gyfer y wefan, datganiadau newyddion, e-fwletinau, cyhoeddiadau a chynnwys arall, gan sicrhau eu bod i gyd yn unol â’n tôn llais...

Cyflogwr: Gofal Cymdeithasol Cymru

Cyflog: £28,094 - £31,562

Dyddiad Cau: 30/03/2020 (133 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Caerdydd neu Llanelwy

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 02920 780573

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Cyflwyniad Fideo

Disgrifiad

Pwrpas y swydd:

• Ysgrifennu, golygu a phrawf ddarllen eitemau newyddion ar gyfer y wefan, datganiadau newyddion, e-fwletinau, cyhoeddiadau a chynnwys arall, gan sicrhau eu bod i gyd yn unol â’n tôn llais unigryw.

• Arwain ar drefnu’r Gwobrau blynyddol, gan gynnwys y lansiad, marchnata, prosesau ymgeisio a beirniadu, a’r seremoni wobrwyo a’r gwerthusiad ar ôl y digwyddiad.

• Cefnogi pob un o’n prif ddigwyddiadau corfforaethol, gan gynnwys cynadleddau a lansiadau, a chydlynu ein presenoldeb mewn digwyddiadau perthnasol sy’n cael eu cynnal gan sefydliadau eraill.

• Darparu cyngor, briffiau a mewnbwn ar elfennau cyfathrebu prosiectau a gychwynnwyd mewn rhannau eraill o’r sefydliad, yn ogystal â monitro a dadansoddi eu heffeithiolrwydd.

• Mae’n hanfodol bod deiliad y swydd yn gallu gweithredu pob tasg a chyfrifoldeb yn gymwys trwy gyfrwng y Gymraeg a Saesneg.

Prif ddyletswyddau:

Ysgrifennu, golygu a phrawf ddarllen eitemau newyddion ar gyfer y wefan, datganiadau newyddion (gan gynnwys canlyniadau gwranadawiadau addasrwydd i ymarfer), e-fwletinau, cyhoeddiadau a chynnwys arall, gan sicrhau eu bod i gyd yn unol â’n tôn llais unigryw.

Adeiladu perthnasau cryf â chysylltiadau allweddol yn y cyfryngau a delio ag ymholiadau gan y cyfryngau, yn enwedig ymholiadau sy’n ymwneud â’n gwrandawiadau addasrwydd i ymarfer.

Darparu cyngor ar y defnydd priodol o wahanol sianeli cyfathrebu ar gyfer prosiectau unigol a gychwynnwyd mewn rhannau eraill o’r sefydliad.

Gweithio gyda chydweithwyr ar draws y sefydliad i ddatblygu a gweithredu cynlluniau i sicrhau bod yr adnoddau a deunyddiau eraill rydyn ni’n ei ddatblygu yn cyrraedd y cynulleidfaoedd targed.

Monitro a gweithredu ein polisi tôn llais trwy gynorthwyo’r Uwch Swyddog Cyfathrebu i sicrhau bod ein cynnwys i gyd yn cael eu hysgrifennu mewn Cymraeg a Saesneg plaen, ac yn ein harddull unigryw.

Arwain ar drefnu’r Gwobrau blynyddol, gan gynnwys y lansiad, marchnata, prosesau ymgeisio a beirniadu, a’r seremoni wobrwyo a’r gwerthusiad ar ôl y digwyddiad.

Rheoli trawsnewidiad proses ymgeisio a beirniadu’r Gwobrau o fod yn broses bapur i fod yn broses ar-lein.

Cynorthwyo’r Rheolwr Cyfathrebu a Materion Cyhoeddus i sicrhau nawdd ar gyfer y Gwobrau.

Cefnogi holl agweddau ein digwyddiadau corfforaethol er mwyn cefnogi datblygiadau neu lansiadau mawr, gan gynnwys cysylltu â phartneriaid, datblygu deunyddiau, a rheoli tudalennau’r digwyddiadau ar ein gwefan a’n mewnrwyd.

Cynorthwyo i drefnu’r Gynhadledd Genedlaethol Gofal Cymdeithasol a threfnu ein presenoldeb mewn digwyddiadau mawr a drefnir gan eraill, er enghraifft yr Eisteddfod a’r Sioe Frenhinol, gan sicrhau bod egwyddorion ymarfer da yn cael eu gweithredu ar bob adeg er mwyn cyflawni’r canlyniadau gorau posibl.

Rheoli’r broses o werthuso ein prosiectau cyfathrebu, gan gynnwys prosiectau unigol, y Gwobrau a’n prif ddigwyddiadau corfforaethol, a gwneud argymhellion ar gyfer y dyfodol.

Cydlynu’r broses o werthuso ein cyfranogiad mewn digwyddiadau a drefnir gan eraill.

Rheoli’r broses o ddylunio, caffael a chynhyrchu deunyddiau hyrwyddo ar gyfer prosiectau, gan gynnwys taflenni, posteri, baneri, nwyddau ac eitemau tymhorol fel cardiau Nadolig.

Cynllunio, gweithredu a gwerthuso gweithgareddau cyfryngau cymdeithasol ar gyfer prosiectau unigol, y Gwobrau, digwyddiadau a lansiadau, a rheoli cyfryngau cymdeithasol y Gwobrau.

Cynorthwyo gyda gweithredu ein polisi iaith Gymraeg trwy wneud gwaith cyfieithu achlysurol er mwyn sicrhau cyfathrebu prydlon.

Cynorthwyo i reoli adnoddau yn effeithiol, effeithlon ac economaidd trwy gyllido a monitro, a chynyddu ymholiadau ac archebion ar gyfer gwariant y tîm.

Cynorthwyo gweithgareddau'r tîm cyfathrebu ehangach o ran cyfryngau cymdeithasol, cysylltiadau â’r cyfryngau, cyhoeddiadau, y wefan a chyfathrebiadau mewnol, yn ôl y galw.

Bydd y rôl yn cynnwys ychydig o deithio ac arosiadau dros nos achlysurol er mwyn cefnogi digwyddiadau ledled Cymru.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*