Swyddog Cymorth Gwirfoddolwyr Sir Ddinbych

Trosolwg

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn chwilio am Swyddog Cymorth #Gwirfoddolwyr Sir Ddinbych i ymuno gyda’r tîm a chyfrannu at ein gwasanaethau Llesiant

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Cyflog: £19,819 (pro rata)

Dyddiad Cau: 12/07/2019 (17 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

CGGSDd / DVSC Canolfan Naylor Leyland Centre, Stryd Ffynnon / Well Street Rhuthun, Sir Ddinbych, Cymru LL15 1AF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Julie Pierce

Ffôn: 01824 702441

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn chwilio am Swyddog Cymorth #Gwirfoddolwyr Sir Ddinbych i ymuno gyda’r tîm a chyfrannu at ein gwasanaethau Llesiant.

Bydd deilydd y swyddi yn chwarae rôl allweddol yn ein cynorthwyo ni i weithredu ein gweledigaeth, cenhadaeth a’n gwerthoedd, trwy hybu lles unigolion a chymunedol a drwy sicrhau ein bod ni’n dangos effaith a gwerth cymdeithasol y gwaith rydym ni’n ei wneud.

Yn ddelfrydol bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth am, profiad o a diddordeb yn y trydydd sector, datblygu cymunedol, gwirfoddoli a llesiant (yn cynnwys ymwybyddiaeth demensia).

Nod y Swyddog Cymorth #Gwirfoddolwyr Sir Ddinbych yw cefnogi trefnu, gweinyddu a hyrwyddo gwasanaethau Gwirfoddoli a Llesiant Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn effeithlon (yn cynnwys ein platfformau digidol a chymorth wyneb i wyneb) i gefnogi gwirfoddolwyr (a gwirfoddoli) yn unol ag arferion gorau i wella lles unigolion a chymunedau yn Sir Ddinbych.
Bydd deilydd y swydd yn:

• Ymestyn y cynnig gwirfoddoli trwy’r holl gyfryngau cymdeithasol sydd ar gael a thrwy allgymorth;
• Annog datblygiad personol trwy gyfleoedd gwirfoddoli sy’n gwella hyder, cymhelliant, yn meithrin sgiliau a phrofiadau newydd, yn gam i fynd ymlaen i ddysgu gydol oes a’r potensial i fynd i mewn i neu ailafael mewn cyflogaeth;
• Darparu cymorth un i un i unigolion 18 oed neu’n hŷn i gyflawni eu targedau trwy weithgareddau wedi’u cynllunio a chyswllt/cyfarfodydd rheolaidd;
• Adnabod, trefnu a chydlynu gweithgareddau hyfforddiant gwirfoddolwyr a hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli ar gyfer unigolion wedi’u hatgyfeirio;
• Cofnodi deilliannau gwirfoddoli a darparu adroddiadau ar y cynnydd yn rheolaidd, yn unol â gofynion cyllido.

Mae’r rhain yn rolau ddiddorol ac amrywiol a bydd angen i chi ddangos eich bod chi’n aelod effeithiol o dîm gydag ystod o rinweddau yn cynnwys y gallu i feithrin a chynnal perthnasoedd effeithiol gydag ystod o randdeiliaid mewnol ac allanol.

Rydym ni’n chwilio am unigolion llawn ymroddiad i sicrhau ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac a fydd yn chwarae rôl allweddol yn datblygu rhaglen CGGSDd Ymwybyddiaeth Demensia dan arweiniad y Gymuned ac ein gwasanaeth gwirfoddoli a llesiad.

Mae’r disgrifiad swydd gyda manyleb yr unigolyn a’r ffurflen gais ynghlwm ac ar gael ar ein gwefan, y dudalen Gweithio gyda ni.

Gwybodaeth am Ddementia ac unigolion sy’n byw gyda dementia yn un o ofynion y swyddi (os nad ydych hefo’r profiad hyn, byddwch yn derbyn hyfforddiant yn ystod y mis cyntaf yn y swydd).

Mae cyllid ar gyfer y swydd hon yn ddibynnolar adolygiad ariannu blynyddol.

Gellir gweld ein Datganiad a Chynllun Gweithredu’r Gymraeg ar ein gwefan. Rydym ni’n ceisio recriwtio siaradwyr Cymraeg.

Penodir yn amodol ar wiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon boddhaol.

Anfonwch eich cais i office@dvsc.co.uk erbyn hanner dydd ddydd Gwener, 12 Gorffennaf 2019 fan bellaf, os gwelwch yn dda.

Disgwylir cynnal y cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 22 Gorffennaf 2019.

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y swydd hyn mae croeso i chi gysylltu gyda Julie Pierce 01824 702 441.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd - Cymraeg a Saesneg / Job Specification - Welsh & English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)