Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Llesiant

Trosolwg

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn chwilio am Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Llesiant i ymuno gyda’r tîm a chyfrannu at ein gwasanaethau Llesiant

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Cyflog: £22,401

Dyddiad Cau: 12/07/2019 (22 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

CGGSDd / DVSC Canolfan Naylor Leyland Centre, Stryd Ffynnon / Well Street Rhuthun, Sir Ddinbych, Cymru LL15 1AF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Julie Pierce

Ffôn: 01824 702441

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn chwilio am Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Llesiant i ymuno gyda’r tîm a chyfrannu at ein gwasanaethau Llesiant.

Bydd deilydd y swyddi yn chwarae rôl allweddol yn ein cynorthwyo ni i weithredu ein gweledigaeth, cenhadaeth a’n gwerthoedd, trwy hybu lles unigolion a chymunedol a drwy sicrhau ein bod ni’n dangos effaith a gwerth cymdeithasol y gwaith rydym ni’n ei wneud.

Yn ddelfrydol bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth am, profiad o a diddordeb yn y trydydd sector, datblygu cymunedol, gwirfoddoli a llesiant (yn cynnwys ymwybyddiaeth demensia).

Nod y Swyddog Datblygu Gwirfoddoli a Llesiant yw sicrhau bod gwasanaeth Gwirfoddoli a Llesiant Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych yn rhagweithiol ac yn cyrraedd y targedau perfformiad.

Bydd deilydd y swydd yn:

• darparu cefnogaeth ragorol i wirfoddolwyr, mudiadau sy’n cynnwys gwirfoddolwyr a’r trydydd sector;
• darparu cyfleoedd gwirfoddoli i oedolion ag anghenion cymorth ychwanegol ac uwch gan wella cynhwysiad cymdeithasol, hybu llesiant a rhannu arferion gorau gwirfoddoli trwy wybodaeth a chymorth, hyfforddiant, digwyddiadau, gwaith allgymorth a rhwydweithio;
• cefnogi pobl fregus yn unol â dyhead corfforaethol CGGSDd i hyrwyddo gwirfoddoli a llesiant mewn modd sy’n gynhwysol yn gymdeithasol;
• cefnogi grwpiau a mudiadau Trydydd Sector i ddarparu a dylanwadu ar ddatblygiad gwasanaethau sy’n cyfrannu at wella iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant y boblogaeth leol;
• hyrwyddo gwirfoddoli a gwasanaethau’r Trydydd Sector a’u gwerth ychwanegol i’r rhai sy’n gweithio ym maes iechyd, gofal cymdeithasol a llesiant;
• hyrwyddo Ymwybyddiaeth Dementia yn Sir Ddinbych ac annog pobl i gymryd rhan a chynyddu’r capasiti gwirfoddolwyr Ffrindiau Dementia fel rhan o raglen Dementia Ymwybodol dan arweiniad y Gymuned CGGSDd;

Mae’r rhain yn rolau ddiddorol ac amrywiol a bydd angen i chi ddangos eich bod chi’n aelod effeithiol o dîm gydag ystod o rinweddau yn cynnwys y gallu i feithrin a chynnal perthnasoedd effeithiol gydag ystod o randdeiliaid mewnol ac allanol.

Rydym ni’n chwilio am unigolion llawn ymroddiad i sicrhau ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac a fydd yn chwarae rôl allweddol yn datblygu rhaglen CGGSDd Ymwybyddiaeth Demensia dan arweiniad y Gymuned ac ein gwasanaeth gwirfoddoli a llesiad.

Mae’r disgrifiad swydd gyda manyleb yr unigolyn a’r ffurflen gais ynghlwm ac ar gael ar ein gwefan, y dudalen Gweithio gyda ni.

Gwybodaeth am Ddementia ac unigolion sy’n byw gyda dementia yn un o ofynion y swyddi (os nad ydych hefo’r profiad hyn, byddwch yn derbyn hyfforddiant yn ystod y mis cyntaf yn y swydd).

Mae cyllid ar gyfer y swydd hon yn ddibynnolar adolygiad ariannu blynyddol.

Gellir gweld ein Datganiad a Chynllun Gweithredu’r Gymraeg ar ein gwefan. Rydym ni’n ceisio recriwtio siaradwyr Cymraeg.

Penodir yn amodol ar wiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon boddhaol.

Anfonwch eich cais i office@dvsc.co.uk erbyn hanner dydd ddydd Gwener, 12 Gorffennaf 2019 fan bellaf, os gwelwch yn dda.

Disgwylir cynnal y cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 22 Gorffennaf 2019.

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y swydd hyn mae croeso i chi gysylltu gyda Julie Pierce 01824 702 441.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Disgrifiad Swydd Cymraeg a Saesneg / Job Specification Welsh & English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)