Swyddog Datblygu Prosiect Digidol Sir Gâr

Trosolwg

Rydym yn chwilio am berson trefnus ac effeithiol sydd â’r gallu a’r profiad i adnabod cyfleoedd i ddatblygu a gweithredu prosiect cynhwysiant digidol yng Ngorllewin Sir Gâr.

Cyflogwr: Menter Gorllewin Sir Gâr

Cyflog: £21,589 - £23,836

Dyddiad Cau: 20/09/2019 (2 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Caerfyrddin / Castell Newydd Emlyn

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Dewi Snelson

Ffôn: 01239 712934

Disgrifiad

Disgrifiad

CYFRIFOLDEBAU’R SWYDDOG

• Darparu arweiniad, cefnogaeth ac hyfforddiant ar y defnydd o dechnoleg gwybodaeth i unigolion sydd naill ai â dim profiad neu sydd â phrofiad gymharol isel o ddefnyddio unrhyw gyfuniad o gyfrifiadur, ipad, tabled, ffôn symudol (iphone ac android).
• Darparu gwybodaeth ar bynciau a thestunau o fewn y maes Technoleg Gwybodaeth a fydd o ddiddordeb i’r cyfranogwyr.
• Creu clybiau digidol lle bydd cyfranogwyr yn dod at eu gilydd mewn sesiynau rheolaidd.
• Trefnu cyflwyniadau ac arddangosiadau gan fusnesau a sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau digidol ac awtomataidd er mwyn cael gwybodaeth am ddefnyddio’r gwasanaethau hynny.
• Trefnu ymweliadau â busnesau a sefydliadau sy’n darparu gwasanaethau digidol.
• Recriwtio cyfranogwyr.
• Gweithredu blaenoriaethau cyllidwyr yn unol â’r galw
• Bydd cyfartaledd o ddiwrnod yr wythnos yn cael ei glustnodi i weithio ar brosiectau arail o fewn y Fenter
• Ar y cyd gyda swyddogion eraill y Fenter, llunio cynllun gweithredol ar gyfer ardal weithredol Menter Gorllewin Sir Gâr
• Adnabod cyfleoedd yn ardal y Fenter i ddatblygu a gweithredu gweithgareddau, gweithrediadau a digwyddiadau a fydd yn cyrraedd nodau ac amcanion Menter Gorllewin Sir Gâr
• Adnabod partneriaid a mudiadau lleol y gellir fod yn cydweithio â hwy er mwyn cyrraedd nodau ac amcanion y Fenter
• Adnabod ffynonellau cyllid priodol ar gyfer prosiectau a pharatoi ceisiadau am nawdd mewn ymgynghoriad â’r Prif Weithredwr a’r Pwyllgor Rheoli
• Trefnu, mynychu a gweinyddu cyfarfodydd amrywiol yn ôl yr angen
• Adrodd nôl yn llawn ar brosiectau i’r Prif Weithredwr a’r rheolwr llinell yn gyson ac i’r Pwyllgor Rheoli a chyrff allanol pan fydd angen
• Hyrwyddo delwedd gyhoeddus y Fenter gan fynychu digwyddiadau a sioeau perthnasol
• Sicrhau cysylltiadau da gyda’r wasg a’r cyfryngau
• Cydweithio fel rhan o dîm
• Cyfrannu at ddatblygiad proffesiynol a personol
• Cyfrannu at unrhyw agwedd o waith y Fenter neu waith arall yn ôl y galw
• Gweithredu yn unol â Deddf Gwlad, Polisïau a Gweithdrefnau Menter Gorllewin Sir Gâr, yn cynnwys rheoli risg a materion iechyd a diogelwch

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Hysbyseb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)