Swyddog Datblygu'r Gymraeg

Trosolwg

Cefndir y sefydliad Sefydliad ieuenctid gwirfoddol yw Mudiad CFfI Cymru, sy'n gweithio yng Nghymru wledig yn bennaf. Mae aelodaeth ar agor i bob unigolyn ifanc rhwng 10 a 28 oed. Mae'r mudiad yn cyn

Cyflogwr: Clybiau Ffermwyr Ifanc Cymru

Cyflog: £25,500

Dyddiad Cau: 14/10/2021 (7 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Canolfan CFfI Llanelwedd Llanelwedd, Powys, Cymru LD2 3NJ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: MARED JONES

Ffôn: 01982553502

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prif Ddyletswyddau

- Mynnu’r wybodaeth ddiweddaraf am bolisiau yn ymwneud â’r iaith Gymraeg a sicrhau fod hynny’n cael ei gyfathrebu’n effeithiol ac yn effeithlon i holl bartneriaid y prosiect.
- Cydweithio’n agos â staff a gwirfoddolwyr y Ffederasiynau Sirol a chynnig cymorth iddynt, gan rannu gwybodaeth a chynnig cyngor ynghylch arferion da mewn perthynas â’r Gymraeg.
- Cynorthwyo i ddatblygu’r defnydd o’r Gymraeg ar lefel Cymru ac ar lefel y Ffederasiynau Sirol, trwy ddatblygu a gweithredu cynllun gwaith ym mhob Ffederasiwn.
- Gwella proffil a chynyddu defnydd technoleg ddigidol cyfrwng Cymraeg ym mhob maes o waith y CFfI.
- Cydlynu a chynnal ymgyrchoedd cenedlaethol i gefnogi’r defnydd o’r Gymraeg yn y sefydliad.
- Cydlynu a threfnu cyrsiau hyfforddiant priodol trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer staff, gwirfoddolwyr ac aelodau.
- Cydweithio â’r gweithgor rheoli i gynyddu niferoedd y bobl ifanc sy’n ymuno â’r sefydliad er mwyn iddynt gael cyfle i ddefnyddio a datblygu eu sgiliau ieithyddol.
- Cynyddu nifer y cyfleoedd a’r gweithgareddau sydd ar gael i bobl ifanc i ddefnyddio a datblygu eu sgiliau ieithyddol.
- Rhwydweithio â sefydliadau i ddatblygu cyrhaeddiad y sefydliad ymhellach mewn perthynas â’r iaith Gymraeg ac osgoi dyblygu.
- Monitro a ffurfio tystiolaeth sy’n dangos ymrwymiad y CFfI at ‘Cymraeg 2050’ a’i gyfraniad at gyflawni hynny.
- Ymgymryd ag unrhyw waith arall y cytunir arno â Phrif Weithredwr CFfI Cymru.

Manyleb yr Unigolyn

Meini Prawf Hanfodol
- Gradd neu gymhwyster tebyg mewn pwnc sy’n gysylltiedig â’r swydd.
- Profiad o weithio gyda phobl ifanc a chyfathrebu â hwy.
- Profiad o gydweithio ag unigolion o sefydliadau eraill a chyfathrebu â hwy.
- Profiad o hyrwyddo a datblygu’r Gymraeg.
- Sgiliau cymell da.
- Sgiliau trefnu da.
- Y gallu i weithio ar ei liwt ei hun ac fel rhan o dîm.
- Profiad o reoli prosiectau.
- Cymraeg a Saesneg ysgrifenedig a llafar rhagorol.
- Profiad o weithio mewn sefydliad prysur, ble gall y galwadau sy’n pwyso ar amser staff newid yn feunyddiol.
- Gallu defnyddio rhaglenni Microsoft Office yn effeithiol.
- Gallu cynnal terfynau proffesiynol bob amser.
- Sicrhau y caiff agwedd broffesiynol ei chynnal bob amser mewn perthynas â chyfrinachedd.
- Ystyried a dangos parch at safbwyntiau, amgylchiadau a theimladau cydweithwyr, aelodau, gwirfoddolwyr a rhanddeiliaid – trin unigolion â pharch a chydnabod yr amrywiaeth eang o anghenion.
- Ysgwyddo cyfrifoldeb personol dros sicrhau fod pethau’n digwydd a darparu gwasanaeth sy’n rhagorol yn gyson.

Meini Prawf Dymunol
- Dealltwriaeth dda o waith y Mudiad.

Rheoli Llinell
Prif Weithredwr CFfI Cymru yw'r rheolwr llinell. Mae holl staff y mudiad yn atebol i Gyngor CFfI Cymru trwy Gadeirydd y Mudiad a'r Pwyllgor Personél a Chyflogau.

Canolfan weithio
Canolfan weithio deiliad y swydd fydd Canolfan y CFfI, Maes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd, ond fe ellir ystyried hyblygrwydd o weithio gartref. Bydd gwaith yn hefyd digwydd y tu allan i'r ganolfan swyddfa yn rheolaidd.

Teithio
Mae'n hanfodol bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn meddu ar drwydded yrru lawn a chyfredol.

Amodau
Bydd gofyn i'r swyddog weithio 10 sesiwn yr wythnos. Mae un sesiwn gyfwerth â 3.7 awr o waith. Hefyd bydd gofyn i'r swyddog weithio yn y min nos, yn ogystal â rhai penwythnosau. Bydd amser i ffwrdd yn gyfnewid yn cael ei roi ar gyfer unrhyw amser bydd deliad y swydd yn ei weithio dros y 10 sesiwn.

Gwyliau Blynyddol
Caniateir 24 diwrnod o wyliau blynyddol, yn ychwanegol at y diwrnodau statudol. Bydd hyn yn codi i 29 diwrnod ar ôl pum mlynedd o wasanaeth.

Contract
Bydd cyfnod prawf o 6 mis.


Cyflog a Phensiwn
Y cyflog sy'n gysylltiedig â'r swydd hon yw £25,500

Bydd Mudiad CFfI Cymru yn cyfrannu tuag at gynllun pensiwn.

Terfynu Cyflogaeth
Gallai'r gyflogaeth gael ei therfynu gan y naill ochr neu'r llall yn dilyn un mis o rybudd ysgrifenedig.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Hysbyseb y Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Disgrifiad y swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)