Swyddog Datblygu (rhan amser 40-50%)

Trosolwg

Aeth Menter Moch Cymru trwy gynllun peilat 18 mis hyd at ddiwedd Mawrth 2018 gyda'r nod o gynyddu'r genfaint Moch Cymreig trwy ymgyrch amlochrog gan ddefnyddio datblygiadau geneteg a thechnolegol.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £25,911 - £28,531 pro rata

Dyddiad Cau: 12/10/2018 (256 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Bangor / Meifod (ystyrir lleoliadau eraill neu weithio o adref)

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Melanie Cargill

Ffôn: 07494 478763

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Aeth Menter Moch Cymru trwy gynllun peilat 18 mis hyd at ddiwedd Mawrth 2018 gyda'r nod o gynyddu'r genfaint Moch Cymreig trwy ymgyrch amlochrog gan ddefnyddio datblygiadau geneteg a thechnolegol. Amlygodd gwerthusiad annibynnol lwyddiant y cynllun peilat a daethpwyd i’r casgliad fod y sector yn dangos addewid sylweddol ar gyfer twf. Yn dilyn hynny, cyflwynwyd cynnig prosiect llawn sydd wedi’i gymeradwyo erbyn hyn. Bydd hwn yn brosiect pedair blynedd a fydd yn cynnig cyfleoedd creu incwm ar gyfer ffermwyr Cymru, a ffermwyr ifanc yn benodol, trwy wneud y defnydd gorau posibl o adnoddau eu ffermydd. Darperir cefnogaeth ar gyfer cynllunio busnes, hwsmonaeth, iechyd, bioddiogelwch a marchnata.

Wedi’i ariannu trwy gronfa Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, mae’r prosiect yn rhedeg hyd Mehefin 2022 ac yn cymryd agwedd gydweithredol sy'n ymwneud ag ystod eang o bartneriaid cadwyn cyflenwi, gyda'r bwriad o ddatblygu marchnadoedd lleol a chynyddu cyfleoedd ehangu ar gyfer cynhyrchwyr presennol a chefnogi sefydliad cynhyrchwyr newydd.

Nod y Swydd

Arwain ar ddatblygiad a darpariaeth pob agwedd o weithgareddau'r prosiect ar gais y rheolwr prosiect.

Mae’n bosib y bydd gan y Swyddogion Datblygu gyfrifoldebau penodol yn ddibynnol ar eu lleoliad, a gallant hefyd arwain ar elfennau penodol o’r ddarpariaeth yn unol â'u harbenigedd e.e. ehangu busnes, datblygu cynnyrch, iechyd anifeiliaid ayyb.

Prif Gyfrifoldebau

Datblygiad Prosiect a Darpariaeth Gwasanaethau
• Sicrhau bod gwasanaethau a gweithgareddau'r prosiect yn cael eu darparu’n effeithiol i’r cyfranogwyr (ffermwyr moch a darpar ffermwyr moch)
• Gweithredu fel pwynt cyswllt ar gyfer cyfranogwyr a rhanddeiliaid lleol
• Meithrin perthynas weithio agos gyda rhanddeiliaid prosiect, unigolion a sefydliadau perthnasol eraill sy'n gallu gwneud cyfraniad tuag at ddarparu'r prosiect yn llwyddiannus, yn enwedig Cyswllt Ffermio a phrosiectau eraill a ariennir gan y Rhaglen Datblygu Gwledig.
• Adnabod ac ymgysylltu gyda chyfranogwyr addas ar gyfer y prosiect, gan sicrhau eu bod yn derbyn yr arweiniad a’r gefnogaeth angenrheidiol er mwyn iddynt allu gwneud cyfraniad adeiladol i’r cynllun
• Hybu pob agwedd o’r prosiect mewn modd rhagweithiol
• Cynorthwyo i adnabod gofynion cyfranogwyr y prosiect a chynghori’r Rheolwr Prosiect ynglŷn â datblygiadau o fewn y prosiect
• Cynorthwyo i sefydlu ac arwain gweithgaredd meincnodi effeithiol
• Cynorthwyo i adnabod anghenion datblygu capasiti’r cyfranogwyr a'r rhanddeiliaid o ran integreiddiad cadwyn gyflenwi
• Sicrhau bod targedau’r prosiect yn cael eu cyflawni a bod y gwasanaeth o’r ansawdd gorau posib
• Cynllunio a defnyddio'r adnoddau prosiect sydd ar gael yn effeithiol, gan barchu cyfyngiadau amser a chyllideb
• Sicrhau bod strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru a Menter a Busnes yn cael eu cynnwys yn narpariaeth leol y rhaglen yn unol â chyngor y Rheolwr Prosiect
• Cydweithio gyda’r Rheolwr Prosiect ac unrhyw staff prosiect eraill i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o ddigwyddiadau/arddangosfeydd a theithiau astudio mewn modd proffesiynol, gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol
• Cynnal ymwybyddiaeth gyfredol o ddatblygiadau yn y sector moch trwy adnabod unrhyw gyfleoedd pellach ar gyfer y prosiect
• Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o feysydd eraill yn barhaus, gan sicrhau darparu gwasanaeth lawn i’r cwsmer, gydag ymrwymiad i gwblhau unrhyw ymchwil, dysgu a datblygiad angenrheidiol er mwyn cyflawni'r gofynion hyn
• Rheoli/Monitro’r gyllideb a osodwyd gan y Rheolwr Prosiect, gan sicrhau gwerth am arian a darpariaeth gydlynol lle bo hynny’n bosib.
• Cynrychioli’r prosiect trwy fynychu pwyllgorau/grwpiau perthnasol, adnabod ffyrdd o gydweithio gyda gwasanaethau/sefydliadau eraill i wella darpariaeth gyffredinol y gwasanaeth fel y cytunwyd gyda’r rheolwr prosiect

Monitro a Gwerthuso
• Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu yn unol â gofynion y Rheolwr Prosiect
• Monitro, adolygu ac adrodd yn ôl ar dargedau, deilliannau, gwariant a pherfformiad i’r Rheolwr Prosiect yn unol â gofynion cytundeb Llywodraeth Cymru, gan gynnwys creu, cynnal a chadw systemau rheolaeth effeithiol er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol
• Cydweithio gydag archwilwyr y prosiect, darparu gwybodaeth berthnasol yn ôl y galw

Arall
• Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
• Derbyn unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd lefel gradd, neu lefel gyfatebol, mewn amaethyddiaeth, marchnata bwyd neu faes perthnasol
• Profiad dangosadwy yn gweithio yn y sector bwyd-amaeth yng Nghymru
• Gwybodaeth drylwyr o’r sector moch yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod yr wybodaeth a’r gwaith ymchwil diweddaraf sy’n berthnasol i’r sectorau hynny
• Sgiliau trefnu a rhyngbersonol ardderchog
• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig ardderchog (Saesneg/Cymraeg yn ddymunol iawn) a’r gallu i gyfathrebu gyda ffermwyr yn effeithiol
• Y gallu i fod yn rhagweithiol ac yn hunanysgogol, yn derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau er mwyn cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd, a’r gallu i weithio’n annibynnol ac fel rhan o dîm bychan
• Gwybodaeth eang ynglŷn â'r rhaglen Cyswllt Ffermio
• Sgiliau gweinyddol da
• Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, y Rhyngrwyd a Chyfryngau Cymdeithasol
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio
• Yn gallu gweithio gyda'r nos neu ar benwythnosau yn achlysurol yn ôl y galw

Manteisiol
• Dealltwriaeth o ddatblygu cynnyrch
• Gallu masnachol

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, cysylltwch ag Melanie Cargill ar 07494 478763.

Cyfweliadau

Bwriadwn gynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ar 19 Hydref 2018. Os oes unrhyw ddyddiad yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Dyddiad Cau

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 10 yb, Dydd Gwener, 12 Hydref 2018.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)