Swyddog Datblygu – Y Fflint a Wrecsam (cyfnod mamolaeth)

Trosolwg

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £28,959 - £31,618

Dyddiad Cau: 20/09/2019 (402 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Einir Williams

Ffôn: 01745 770038

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru, gyda rhaglen lawn o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw canolbwyntio ar yr elfen fusnes gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.


Nod y Rôl

Sicrhau llwybr esmwyth i gwsmeriaid o fewn eu hardal rhwng y gwasanaethau sydd ar gael ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio a’r darpariaethau sydd ar gael drwy’r RDP ehangach a Llywodraeth Cymru


Prif Gyfrifoldebau

• Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Datblygu Rhanbarthol i ddarparu gwasanaethau Cyswllt Ffermio i ffermwyr a choedwigwyr o fewn yr ardal benodol, gan sicrhau bod targedau yn cael eu cyrraedd a bo’r wasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf
• Datblygu dealltwriaeth ddofn o Raglen Cyswllt Ffermio a hybu’r rhaglen gyfan yn weithredol o fewn yr ardal benodol
• Gweithredu fel y pwynt galw cyntaf i ffermwyr a choedwigwyr i ddarparu gwasanaethau Cyswllt Ffermio, prosiectau eraill y Rhaglen Datblygu Gwledig a/neu weithgareddau eraill perthnasol, a’u cyfeirio at y gwasanaeth neu’r ddarpariaeth briodol
• Sicrhau bod yr holl ymholiadau’n cael eu trin ar sail dealltwriaeth glir o anghenion y ffermwr a’r coedwigwr
• Meithrin perthynas agos gyda’r ffermwyr a’r coedwigwyr i ganfod eu hanghenion dysgu a datblygu gan felly alluogi amgylchedd dysgu parhaus lle gallantsymud ymlaen o un maes i’r nesaf gan sicrhau mwy o effaith a gwell dysgu
• Hybu pob agwedd o’r Gwasanaethau Cynghori a darparu arweiniad annibynnol i gynghorwyr sydd ar gael o dan bob categori gwaith
• Cynorthwyo cwsmeriaid mewn maes penodol i wneud cais am gyngor o dan y Gwasanaethau Cynghori
• Cynorthwyo cwsmeriaid sydd am ymgeisio am hyfforddiant dan Lot 2 rhaglen Cyswllt Ffermio (arweinir gan Lantra) a’i hannog i gwblhau Cynlluniau Datblygu Personol
• Gweithio’n agos â’r Rheolwr Datblygu Rhanbarthol a’r Swyddogion Technegol i ddatblygu rhaglen leol o ddigwyddiadau sy’n cwrdd ag anghenion y gymuned ffermio leol
• Sefydlu a hyrwyddo grwpiau trafod o fewn yr ardal benodol yn unol â thargedau’r prosiect
• Annog a gyrru rhaglenni meincnodi yn eu blaen yn weithredol (Mesur i Reoli) a hwyluso’r cynllun Mesur i Reoli drwy gasglu a choladu data ariannol a ffisegol allweddol
• Cefnogi’r Swyddogion Technegol gyda threfnu digwyddiadau Safleoedd Arddangos neu Ffocws o fewn yr ardal benodol
• Sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu halinio gydag amcanion y Bwrdd Cynghori Strategol, is-grwpiau Trosglwyddo Gwybodaeth a’r Hwb Cyfnewid Gwybodaeth trwy ddefnyddio’r Cynllun Darparu Trosglwyddiad Gwybodaeth
• Gweithio gyda’r Rheolwr Datblygu Rhanbarthol i ganfod partneriaid darparu priodol a datblygu perthynas effeithiol gydag asiantaethau allanol
• Gweithio’n agos gyda’r tîm Marchnata a Chyfathrebu i sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu hyrwyddo i’r gynulleidfa darged mewn ffordd effeithiol ac amserol
• Cefnogi’r broses recriwtio ar gyfer gweithgareddau a drefnir yn ganolog e.e. Agri Academi, mentora, rheoli cyfnewidiad a chymorthfeydd un i un
• Mynd i gyfarfodydd gan gynnwys cyfarfodydd tîm, digwyddiadau a sioeau a hwyluso cyfarfodydd a digwyddiadau yn ôl y galw
• Sicrhau bod cofrestriad a phresenoldeb mewn digwyddiadau’n cael eu cofnodi’n unol â dulliau cofnodi cofrestriad a phresenoldeb arloesol y Ganolfan Gwasanaethau; a bod y rhain yn cael eu cyflwyno i’r Ganolfan Gwasanaethau mewn ffordd amserol
• Sicrhau bod ansawdd yr holl weithgareddau o’r safon uchaf ac yn cydymffurfio â gofynion y Cynllun Darparu ac i fod yn rhagweithiol i annog cyflwyno adborth gan y cwsmer
• Sicrhau darpariaeth gwasanaeth integredig drwy weithio’n agos â’r Swyddogion Datblygu eraill, Technegwyr Datblygu a’r tîm Marchnata a Chyfathrebu
• Cadw cofnodion manwl o’r holl weithgareddau a gwaith papur er mwyn hwyluso monitro a chyflawni targedau prosiect, yn unol â systemau monitro ac adrodd y prosiect a Llywodraeth Cymru
• Mynd i gael hyfforddiant fel y bo’n ofynnol er mwyn diweddaru gwybodaeth sy’n ymwneud yn benodol â’r sector ac i hwyluso’r broses o roi cefnogaeth i ffermwyr a choedwigwyr

Arall
• Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw


Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd lefel gradd, neu lefel gyfatebol, mewn amaeth neu bwnc perthnasol neu 3 blynedd o brofiad o weithio yn y diwydiant amaeth yng Nghymru
• Lefel uchel o wybodaeth am y sectorau amaeth a choedwigaeth yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod gofynion y diwydiant, yr wybodaeth ddiweddaraf a’r gwaith ymchwil sy’n berthnasol i’r sectorau hynny
• Gallu asesu a deall yn glir anghenion y busnesau fferm/coedwigaeth, eu cefnogaeth a’u gofynion
• Deall cyfrifon a chynlluniau busnes ffermio/coedwigaeth
• Gwybodaeth ragorol am yr ardal gyda rhwydweithiau wedi eu sefydlu’n dda
• Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol o safon uchel
• Gallu bod yn rhagweithiol ac i yrru pethau yn eu blaen yn effeithiol yn annibynnol ac fel rhan o dîm
• Sgiliau gweinyddol da
• Dyhead gwirioneddol i ddatblygu’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru
• Gwybodaeth drwyadl o’r rhaglen Cyswllt Ffermio
• Gallu ysgogi ei hun i weithio gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol
• Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, E-bost a’r Rhyngrwyd
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio
• Ar gael i weithio gyda’r nos yn ôl y galw
Manteisiol
• Profiad blaenorol o drefnu digwyddiadau


Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ag Einir Williams ar 01745 770038.


Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Llanelwy ar ddydd Gwener y 27 o Fedi 2019. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.


Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10 yb, dydd Gwener, Medi’r 20fed 2019.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*