Swyddog Datblygu

Trosolwg

Prif ddyletswyddau y Swyddog Datblygu yw dirprwyo gwaith y Prif Swyddog a threfnu amrywiaeth o weithgareddau deniadol i wahanol gynulleidfaoedd megis plant, teuluoedd ac oedolion ar y cyd gyda...

Cyflogwr: Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful

Cyflog: £20,300 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 22/02/2019 (183 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Menter Iaith Merthyr Tudful Canolfan Soar Pontmorlais, Merthyr Tudful, Cymru CF47 8UB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Lisbeth McLean

Ffôn: 01685 722176

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Ydych chi’n berson egniol sydd am ddatblygu defnydd y Gymraeg yn ardal Merthyr Tudful?

Pwrpas: Hybu defnydd y Gymraeg ar draws Sir Merthyr Tudful fel aelod o dîm Canolfan Soar.

Rheolwr Llinell: Prif Swyddog

Ymatebol i: Pwyllgor Rheoli Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful

Cyflog: £20,300 y flwyddyn. Ariennir y swydd gan Lywodraeth Cymru

Oriau: 37.5 awr yr wythnos. Mae’r swydd hon yn swydd lawn amser, gweithredir system amser dyledus. Dylid cael ei thrin fel prif gyflogaeth y swydd-ddaliwr.

1 Cyfrifoldebau penodol:

Prif ddyletswyddau y Swyddog Datblygu yw dirprwyo gwaith y Prif Swyddog a threfnu amrywiaeth o weithgareddau deniadol i wahanol gynulleidfaoedd megis plant, teuluoedd ac oedolion ar y cyd gyda phartneriaid Cymraeg yn y Sir (e.e.Urdd Gobaith Cymru, Mudiad Meithrin, Cymraeg i Oedolion, Cymdeithas Gymraeg Soar) Gwneir hyn trwy:

1.1 Arwain a chydlynu gweithrediad system PQASSO gyda chydweithrediad gweithgor PQASSO.

1.2 Defnyddio dulliau priodol o fonitro a gwerthuso pob gweithgaredd.

1.3 Datblygu a hyrwyddo cysylltiadau a phartneriaethau gyda sefydliadau priodol megis Cyngor Merthyr, ysgolion yr ardal, sefydliadau gwirfoddol, busnes a’r wasg leol.

1.4 Cynnal ymchwil parhaus i ofynion defnyddwyr ar draws y sir.

1.5 Chwilio am ffynonellau ariannol dan arweiniad y Prif Swyddog.

1.6 Hyrwyddo a ddatblygu cyhoeddusrwydd ar gyfer rhaglen gweithgareddau’r Fenter Iaith.

1.7 Cadw cofnod rheolaidd o ddatblygiadau a thwf gweithgaredd drwy baratoi adroddiadau cyson i’r pwyllgor ac i asiantaethau, partneriaid a chyllidwyr allanol

1.8 Ymgymryd â thasgau rhesymol eraill yn achlysurol yn ôl y galw.

1.9 Cyflawni unrhyw waith gweinyddol sydd ei angen.

2. Cyfrifoldebau Eraill:

2.1 I ymlynu i holl bolisïau, gweithdrefnau a chod ymddygiad Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful
2.2 I gyfranogi mewn datblygiad staff a gweithdrefnau gwerthuso a chyflawni hyfforddiant perthnasol
2.3 I fonitro a chadw gweithle diogel ac iach
2.4 I ymgymryd â dyletswyddau eraill a fydd o dro i dro yn ofynnol o fewn rheswm ac yn gymesurol i’r swydd.

Mewn ymgynghoriad gyda’r swydd-ddaliwr, gall y disgrifiad swydd hwn fod yn agored i newid os bydd newidiadau yn ôl gofyn y swydd.

3. Rhinweddau Personol

3.1 Medru cyfathrebu trwy’r Gymraeg a’r Saesneg yn ysgrifenedig ac ar lafar.
3.2 Medru defnyddio cyfrifiadur a meddalwedd Windows.
3.3 Meddu ar drwydded yrru a char.
3.4 Ymdrin â’r swydd fel ei b/phrif swydd a phe bai am ymgymryd â gwaith arall dylid trafod hyn gyda’r Prif Swyddog.
3.5 Medru cydweithio ag eraill a meddu ar sgiliau rhyngbersonol ardderchog.
3.6 Bydd angen bod yn weinyddol drefnus ac effeithiol.
3.7 Bod yn hyderus yn annerch grwpiau o blant, ieuenctid ac oedolion.
3.8 Bod yn barod i weithio’n annibynnol neu dan arweiniad.
3.9 Bod ar gael i weithio ar elfennau’r swydd gyda’r nos ac ambell i benwythnos.
3.10 Cael archwiliad manwl Biwro Cofnodi Troseddau (DBS)

Dyddiad cyfweliadau: 6 Mawrth 2019

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)