Swyddog Digidol Cymunedol

Trosolwg

Arwain, datblygu a chynghori ar amrywiaeth o gynlluniau digidol ar draws Mon a Gwynedd.

Cyflogwr: Menter Môn

Cyflog: £29 - £34k

Dyddiad Cau: 02/09/2019 (16 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Llangefni & Porthmadog

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sioned Morgan Thomas

Ffôn: 01248 725 700

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Prif Ddyletswyddau:

Adnabod cyfleoedd i weithredu amrywiaeth o gynlluniau digidol arloesol (isadeiledd, sgiliau, cynhwysiad digidol, technolegau amrywiol), ar y cyd gyda partneriaid a rhanddeiliaid perthnasol.

Cynorthwyo a chynghori busnesau a chymunedau ar gysylltedd bandeang ac, os oes angen /dymuniad, eu cefnogi i ddatblygu a gwireddu dull amgen o sicrhau cysylltiad (rhywbeth nad yw’n cael ei gynnig drwy law’r Rhaglen Cyflymu Cymru i fusnesau).
Y gallu i gyfathrebu’n effeithiol ac ystod eang o unigolion a darparu cyngor technegol i gynulleidfa nad yw’n dechnegol.
Mae'r gallu i greu perthynas waith cryf ac adeiladol gyda unigolion / sefydliadau ac arbenigwyr allanol allweddol yn hanfodol (e.e. Llywodreathau Lleol, Llywodraeth Cymru, Microsoft ayyb).

Cydweithio’n effeithiol gyda staff a rhanddeiliaid allannol i ddatblygu gweithgareddau LEADER a chynnig arweiniad mewn meysydd cysylltiedig megis Rhyngrwyd y Pethe’ / Cynhwysiad Digidol / codio ayyb.

Magu perthnasau weithiol cadarnhaol gyda phartneriaid allanol i sicrhau ffyniant a llwyddiant yn lleol.
Cynnig arweiniad a sicrhau fod gweithgareddau / prosiectau digidol yn cael eu cynnal yn unol ag arfer gorau a pholisïau Menter Môn gan sicrhau cydymffurfiaeth gyda holl faterion perthnasol megis GDPR.

Adnabod ffynonellau cyllid amrywiol a chefnogi’r Uwch Reolwr fel bo’r angen.

Adrodd ar gynnydd gweithgareddau digidol i amrywiol gynulleidafoedd megis Uwch Reolwyr, Grwp Gweithredu Lleol Mon & Gwynedd (LEADER), Grwp Digidol Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru yn ogystal a chyllidwyr ariannol yn ol yr angen.

Cyfrifoldebau a Dyletswyddau Ychwanegol:
Arwain ar gynlluniau digidol y cwmni yn hyderus gan ddylanwadu’n gadarnhaol ar arloesedd digidol yn lleol.

Cynrychioli’r Cwmni:
Bydd deillydd y swydd yn gynrychiolydd balch o gwmni Menter Môn ac yn gweithio’n rhagweithiol i sicrhau enw da i’r Cwmni.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisdrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job Description  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Gwybodaeth Cefndirol  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)