Swyddog Gorfodi (Rhentu Doeth Cymru)

Trosolwg

Mae’r swydd yn allweddol i lwyddiant Rhentu Doeth Cymru. Bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod pob landlord ac asiant yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth. Bydd yn gwneud hyn drwy farchnata, darparu...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Cyflog: £23,866 - £28,221

Dyddiad Cau: 26/09/2018 (300 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cyngor Caerdydd Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Gorfodi (Rhentu Doeth Cymru) Cymraeg Hanfodol

CS50243475

Categori Swydd: Iechyd yr Amgylchedd, Tai, Arall

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Graddfa: Gradd 6

Cyflog: £23,866 - £28,221

Dyddiad Cau: 26/09/2018

Mae dyletswyddau cyfreithiol ar landlordiaid preifat eiddo rhent ledled Cymru yn gofyn bod landlordiaid yn cofrestru a chael trwydded neu gyflogi asiant trwyddedig ar eu rhan er mwyn ymgymryd â thasgau rheoli a phrydlesu.

Dynodwyd Cyngor Caerdydd yn Awdurdod Trwyddedu Sengl i weinyddu’r ddeddfwriaeth hon ledled Cymru.

Ymysg manteision y gwasanaeth mae gwe-systemau a ddyluniwyd ar gyfer y cwsmer, technoleg ffôn canolfannau cyswllt, trefniadau partneriaeth gyda 22 awdurdod lleol Cymru, a chymorth gan ymgyrch farchnata gynhwysfawr a arweinir gan Lywodraeth Cymru.

Mae’r swydd yn allweddol i lwyddiant Rhentu Doeth Cymru. Bydd deiliad y swydd yn sicrhau bod pob landlord ac asiant yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth. Bydd yn gwneud hyn drwy farchnata, darparu gwybodaeth, rheoli llwythi gwaith yn ofalus a defnyddio nifer o declynnau gorfodi. Bydd hefyd yn rhoi cymorth goruchwyliol i’r Swyddogion Trwyddedu mewn cysylltiad ag Arweinydd y Grŵp ac yn gweithio'n agos gyda'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru ac asiantaethau mewnol ac allanol eraill.

Bydd angen i ymgeiswyr feddu ar gymwysterau priodol, meddwl chwilfrydig, sgiliau cyfathrebu da a’r gallu i baratoi gwaith o safon uchel yn gyson.
Yn benodol, dylai’r ymgeisydd llwyddiannus feddu ar y canlynol:
• y gallu i reoli ei waith ei hun,
• y gallu i ymdrin yn bwyllog ag unigolion / pynciau anodd
• dealltwriaeth o sut i ddefnyddio gweithdrefnau archwilio a thechnegau ar gyfer ymdrin â chwynion.
• y gallu i weithio’n agos ac ar y cyd ag ystod o sefydliadau allanol.

Am sgwrs anffurfiol, cysylltwch ag:
Angharad Thomas
Arweinydd Grŵp
Rhentu Doeth Cymru
Ffôn: 02920 873429

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg hyd at Lefel 4 - Uwch.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn y Gymraeg a’r Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

A ninnau’n sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi llesiant economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu’n adlewyrchu’r cymunedau a wasanaethwn yn well. Felly, er nad yw’n ofynnol ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion:
dan 25 oed
nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant
o’n cymunedau lleol, yn arbennig o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*