Swyddog Grantiau

Trosolwg

Rydym yn chwilio am swyddog grantiau rhan-amser i ymuno â'n tîm ffantastig – ac i helpu ni i barhau i dyfu fel y gallwn ni newid mwy o fywydau ledled Cymru.

Cyflogwr: Sefydliad Cymunedol Cymru

Cyflog: £21,000 Pro Rata

Dyddiad Cau: 11/10/2021 (13 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

24 St Andrews Crescent Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 3DD

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ffion Roberts

Ffôn: 02920 379580

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydym yn chwilio am swyddog grantiau rhan-amser i ymuno â'n tîm ffantastig – ac i helpu ni i barhau i dyfu fel y gallwn ni newid mwy o fywydau ledled Cymru.

Amdanom Ni
Ni yw Sefydliad Cymunedol Cymru ac rydym ni yma i ysbrydoli pobl i roi, yn helpu cymunedau Cymru i ffynnu ac yn newid bywydau gyda’n gilydd. Mae’n amser perffaith i ymuno â ni. Yn y misoedd diwethaf rydan ni wedi lansio brand a gwefan newydd, ac ailwampio ein swyddfa i greu man gweithio ffantastig. Rydym hefyd wedi buddsoddi mewn cronfa ddata rheoli cysylltiadau cwsmeriaid (CRM) newydd a fydd yn cefnogi ac yn llywio ein gwaith yn y dyfodol. Mae’r dyfodol yn argoeli yn dda gydag arolygon yn dangos twf mewn rhoi dyngarol.

Y Rol
Mae’r rôl yma yn berffaith i rywun sydd eisiau swydd sydd yn gwneud gwahaniaeth i bobl Cymru. Mae’n gyfle gwych i rywun sydd eisiau hyblygrwydd o ran gwaith-bywyd ac sydd ei hunain hefyd yn gallu bod yn hyblyg.

Oriau - Rhan Amser (rhwng 15 a 25 awr yr wythnos) gyda'g patrymau gweithio hyblyg
Cyflog - £21,000 pro rata
Yn gyfrifol i: Rheolwr Grantiau a Rhaglenni
Lleoliad - Mae lleoliad y rôl yn hyblyg gyda gwaith o'r cartref lle bo hynny'n bosibl a bydd angen mynychu cyfarfodydd a diwrnodau tîm yn ein swyddfa yng Nghaerdydd yn reolaidd.
Buddion - 25 diwrnod o wyliau'r flwyddyn pro rata, yn ogystal â gwyliau cyhoeddus, ynghyd â tridiau ychwanegol o wyliau dros gyfnod y Nadolig. Pensiwn cyfrannol 5%.

Prif Dasgau a Chyfrifoldebau
Mae cyfrifoldeb penodol y swyddog grantiau yn cynnwys:

Rhaglen Grantiau
- Rheoli'r broses ymholi grantiau trwy ymateb i e-byst ac ymholiadau ffôn a darparu cefnogaeth a chyngor i ymgeiswyr grant;
- Darparu cefnogaeth allgymorth i ymgeiswyr grant, gan gynnwys trefnu a mynychu cyfarfodydd, ymweliadau safle, seminarau a gweithdai;
- Asesu ceisiadau grant yn erbyn meini prawf y gronfa, paratoi crynodebau o geisiadau, rhoi argymhellion a darparu gwybodaeth gywir i aelodau staff wrth baratoi ar gyfer cyfarfodydd panel.
- Paratoi ceisiadau grant am daliad;
- Rhaid i'r Swyddog Grantiau gefnogi'r gwasanaeth rheoli cronfa i roddwyr a deiliaid cronfeydd gan paratoi gwybodaeth gan gynnwys adroddiadau cronfa flynyddol;
- Sicrhau bod pob ffurflen monitro grant yn cael ei dychwelyd mewn pryd ac asesu a gwerthuso'r gwybodaeth ynddynt;
- Sicrhau fod yr holl gofnodion grant yn cael eu cynnal yn gywir ar y gronfa ddata

Rhwydweithio a Chyfathrebu
- Cynnal perthynas gwaith rhagorol gyda grwpiau gwirfoddol a chymunedol drwy ddarparu cyswllt rheng flaen am raglenni grantiau'r Sefydliad;
- Ymateb yn brydlon i gyllid, ceisiadau grant, ac ymholiadau buddiolwyr dros y ffôn, e-bost, galwadau fideo trwy Teams a Zoom a
llythyrau.
- Gweithio'n agos gyda'r Swyddog Cyfathrebu a Marchnata i ddiweddaru gwefan y cwmni yn ogystal a sianeli cyfryngau cymdeithasol.
- Creu e-gylchlythyr misol
- Cynorthwyo gyda rheoli paneli grantiau a chyflwyno manylion yr asesiad grant drwy wneud argymhellion;

Arall
- Cyflawni tasgau eraill yn ôl yr angen, ac y bernir bod deiliad y swydd yn gymwys ar eu cyfer, yn unol â graddfa a natur gyffredinol y swydd.
- Mynychu cyfarfodydd tîm yn ôl yr angen
- Gweithio yn unol â safonau Achredu Ansawdd Sefydliad Cymunedol Cymru, polisïau ac amcanion, a chenhadaeth, gweledigaeth a gwerthoedd.
- Hyrwyddo brand ac ethos Sefydliad Cymunedol Cymru mewn modd cryf a chadarnhaol ar bob adeg.

Sut rydyn ni'n eich cefnogi chi:
Mae gennym ffocws cryf ar ein tîm a datblygu sgiliau personol a gwaith. Mae yna ddigon o gyfleoedd i ddysgu, ac i gwrdd â phobl ddiddorol yn gwneud pethau gwych ledled Cymru, yn ogystal â gweithio'n agos gyda'n haelodau bwrdd. Rydym yn darparu’r holl hyfforddiant sydd ei angen i gyflawni’r rôl yn llwyddiannus a byddwch yn cael eich cefnogi gan dîm a rheolwr cwbl brofiadol a chefnogol. Rydym hefyd yn gofalu am les ein gweithwyr ac yn cynnig gwasanaeth Cymorth i Weithwyr lle mae cwnsela a chymorth lles seicolegol 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn ar gael ichi pe bai ei angen arnoch. Ymhlith y buddion eraill mae cynllun beicio i'r gwaith, aelodaeth campfa wedi'i sybsideiddio yng Nghaerdydd a sesiynau ymwybyddiaeth ofalgar ac ioga wythnosol.

Mwy o wybodaeth ar gael yn y Swydd Ddisgrifiad Isod.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais Saesneg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)