Swyddog Gweinyddol (Gwynedd)

Trosolwg

Darparu gwasanaeth gweinyddol ategol I brosiectau a chytundebau yng (ond heb fod yn gyfyngedig i) Ngwynedd

Cyflogwr: Menter Môn

Cyflog: £18,946 - £22,288

Dyddiad Cau: 03/11/2019 (114 diwrnod)

Amser Cau: 23:55:00

Lleoliad

Porthmadog, Gwynedd, Cymru

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Carys Guile

Ffôn: 01248 725 700

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Gweithreduprosiectau:Cynorthwyo I sefydlu a chynnal amryw o brosiectau, yn bennaf rhaglenLEADER Gwynedd, sef “Arloesi Gwynedd Wledig”.Cydymffurfiaeth a monitro prosiectau: Cynorthwyo â’r system gasglu allbynnau a rheolaeth ariannol I brosiectau amrywiol. Gweithio’n agos gydag Uwch Swyddogion a’r Rheolwr Prosiectau er mwyn cyrraedd amcanion penodol, yn ogystal â chynnal system ffeilio trefnus er mwyn gallu cofnodi’r holl ddata perthnasol a manylion prosiectau. Adrodd am brosiectau: Cynorthwyo â chasglu ac adrodd ar gyfer hawliadau Llywodraeth Cymru a chyllidwyr eraill. Cydlynu’r GGLl: Cydlynu a rheoli’r Gwaith o redeg Grŵp Gweithredu Lleol Gwynedd o ddydd i ddydd, gan gynnwys trefnu nifer o gyfarfodydd GGLl drwy gydol y flwyddyn, cydlynu gwaith papur paratoadol ar gyfer pob cyfarfod GGLl, cymryd cofnodion a chyfathrebu parhaus gydag aelodau'r GGLl a delio â gweithdrefnau recriwtio ac aelodaeth y GGLl.Cyfarfodydd a Digwyddiadau: Trefnu a chydlynu cyfarfodydd amrywiol, yn ôl yr angen. Mynychu digwyddiadau thematic neu berthnasol arall os yn briodol. Cynrychioli'r cwmni: Cynrychioli'r cwmni a hyrwyddo Menter Môn yn rhagweithiol; ei gwaith a'i nodau ac amcanion.Cyfeirio gwybodaeth a gwaith papur perthnasol I swyddogion, ymgynghorwyr a chleientiaid allanol fel bo angen.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad / Job description   (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Gwybodaeth Cefndirol / Background information  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)