Swyddog Gweithredol Gweithrediadau’r Adran Gwaith a Phensiynau – Anogwr Gwaith sy’n Siarad Cymraeg

Trosolwg

Rydym yn chwilio am bobl sy'n rhannu ein gwerthoedd ac sy'n angerddol wrth ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i'n hystod amrywiol o gwsmeriaid.

Cyflogwr: Adran Gwaith a Phensiynau

Cyflog: £25,699 - £26,477

Dyddiad Cau: 24/09/2018 (300 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Aberhonddu, Y Drenewydd, Y Fflint, Llandrindod, Yr Wyddgrug, Y Rhyl, Shotton, , Y Trallwng, Dolgellau, Machynlleth. Wrexham Abertyleri, Aberdaugleddau, Cil-y-Coed, Cas-Gwent,Cwmbrân, Doc Penfro, Hwlffordd, Llantrisant, Maesteg, Penarth, Pontypridd, Po

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Gweithredol Gweithrediadau’r Adran Gwaith a Phensiynau – Anogwr Gwaith sy’n Siarad Cymraeg

Adran Gwaith a Phensiynau

Dyddiad cau: 24/09/2018

Rhif cyfeirnod: 1598758 a 1598826

Cyflog:
Cenedlaethol: £25,699 - £26,477

Graddfa
Swyddog Gweithredol

Math o swydd
Parhaol

Ardal fusnes
Gweithrediadau’r Adran Gwaith a Phensiynau

Math o swydd
Cyflenwi Gweithredol

Patrwm gwaith
Gweithio Hyblyg, Llawn Amser, Rhan-amser, Rhannu Swydd (Gweler rhagor o wybodaeth)

Oriau
Gweler rhagor o wybodaeth

Nifer y swyddi 101

Tref/Dinas:
Aberhonddu, Y Drenewydd, Y Fflint, Llandrindod, Yr Wyddgrug, Y Rhyl, Shotton, , Y Trallwng, Dolgellau, Machynlleth. Wrexham.

Abertyleri, Aberdaugleddau, Cil-y-Coed, Cas-Gwent,Cwmbrân, Doc Penfro, Hwlffordd, Llantrisant, Maesteg, Penarth, Pontypridd, Pontypwl, Porth, Porthcawl, Port Talbot, Treorci, Tonypandy, Y Fenni, Casnewydd, Castell-nedd.

Rhanbarth: Cymru

Y Swydd

Swydd ddisgrifiad

Ydych chi’n: Gwrandäwr da? | Tosturiol? | Gallu ffocysu ar gwsmeriaid? | Ymroddedig?

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn gyfrifol am bolisi lles, pensiynau a chynhaliaeth plant. Fel adran gwasanaeth cyhoeddus mwyaf y DU mae'n gweinyddu Pensiwn y Wladwriaeth ac ystod o fudd-daliadau oedran gwaith, anabledd ac iechyd gwael i tua 18 miliwn o hawlwyr a chwsmeriaid.

Rydym yn chwilio am bobl sy'n rhannu ein gwerthoedd ac sy'n angerddol wrth ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i'n hystod amrywiol o gwsmeriaid.

Mae'r gallu i gyfathrebu’n Gymraeg, ar lafar ac yn ysgrifenedig, yn ofyniad hanfodol.

Mae swyddi gwag yn nifer o leoliadau ledled Gweithrediadau DWP yng Nghymru. Os gwahoddir i'r Cyfweliad, cewch gyfle i ddewis y lleoliadau yr hoffech gael eich hystyried amdanynt.

Y Rôl

Bydd rôl nodweddiadol yn cynnwys:

• Cynnig cyngor a chymorth hyblyg, deinamig i hawlwyr, gan eu galluogi i ddatblygu’r sgiliau a'r gweithgareddau sydd eu hangen arnynt i chwilio am waith ac i ddod o hyd i waith mewn amgylchedd digidol.
• Rhyngweithio â hawlwyr yn ddyddiol gyda hawlwyr wyneb yn wyneb, yn ddigidol a dros y ffôn.
• Cefnogi cwsmeriaid Credyd Cynhwysol i wneud y gorau o'u potensial gwaith a'c enillion a dod yn annibynnol yn ariannol.
• Adeiladu perthnasau cadarnhaol gyda hawlwyr sy'n annog, cymell a meithrin ymddiriedaeth, annog cyflawniadau nodau a chyflawniadau pellach mwy ymestynnol.
• Datblygu gwybodaeth fanwl o'r farchnad lafur lleol a’i darpariaeth yn rhagweithiol, drwy gydnabod y rolau sydd gan ein Partneriaid a Chyflogwyr wrth helpu ein cwsmeriaid cael cyflogaeth ddiogel.
• Y gallu i ddefnyddio gwasanaethau Digidol yn hyderus, llywio a hyfforddi eraill i ddefnyddio dulliau chwiliad gwaith digidol, h.y. gwefannau chwiliad gwaith, e-bost, uwchlwytho dogfennau, cyfryngau cymdeithasol.
• Hyrwyddo manteision hawlwyr i gynllunio eu Chwiliad Gwaith neu Weithgareddau Paratoi at Waith eich hunain
• Cael llwyth achosion o hawlwyr Credyd Cynhwysol, Lwfans Ceisio Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth a Chymhorthdal Incwm a bennwyd, y bydd yn gyfrifol amdanynt, drwy ddarparu cysondeb a pharhad gwasanaeth.
• Bod yn atebol ar gyfer lefel, amlder a dwysedd y cyswllt sydd ganddynt gyda phob hawlydd drwy reoli eu dyddiadur eu hunain.
• Bod yn atebol am y penderfyniadau a wnaed yn ystod cyfweliadau gyda hawlwyr i’w helpu i symud yn ôl i gyflogaeth gynaliadwy neu baratoi ar gyfer gwaith.

Bydd dyletswyddau nodweddiadol yn cynnwys:
• Gwneud i bob cyswllt gyfrif drwy annog hawlwyr i gymryd cyfrifoldeb am eu gweithgareddau chwilio am waith eu hunain, cael eu hunain i mewn i waith, cynnal gwaith a datblygu eu gyrfa.
• Darparu gwasanaeth personol i hawlwyr, drwy nodi heriau a datblygu datrysiadau dychwelyd i’r gwaith.
• Adnabod yr ystod o ddarpariaeth sydd ar gael a chyfeirio hawlwyr yn briodol i ddarpariaeth gefnogol berthnasol.
• Annog hawlwyr i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen arnynt i chwilio am waith a chael cyflogaeth gynaliadwy, neu ar gyfer rhai hawlwyr, eu symud yn agosach at waith.
• Adolygu Cynlluniau hawlwyr neu ddogfennaeth arall i gadarnhau bod yr hawlydd ar gael ac wrthi'n chwilio am waith.
• Gwneud penderfyniadau amserol, yn seiliedig ar anghenion yr hawlydd, er mwyn eu cyfeirio at gymorth priodol.
• Nodi amheuon amodoldeb; cymryd camau priodol ac amserol, gan gadw'r hawlydd yn gwbl hysbys drwy gydol y broses.
• Casglu gwybodaeth gywir; drwy sicrhau bod tystiolaeth ddogfennol wedi cael ei ddarparu

I fod yn llwyddiannus o fewn y Gwasanaethau Gwaith, bydd angen i’r ymgeiswyr ddangos sgiliau cyfathrebu effeithiol ar draws ystod amrywiol o gwsmeriaid, ynghyd â'r gallu i ddeall gwybodaeth gymhleth a rhoi esboniadau i'r cwsmer.

Mae'r gallu i’r gyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swyddi gwag hyn.

Bydd angen i ymgeiswyr hefyd fod yn gallu llywio ystod o systemau cyfrifiadurol i weithredu tasgau yn ogystal ag annog eraill i ddefnyddio chwilio gwaith digidol. Bydd gofyn i chi hefyd ymdrin ag ymholiadau dros y ffôn a meddu ar y gallu i reoli sefyllfaoedd anodd.

Bydd angen i’r ymgeiswyr llwyddiannus ymgymryd â chymhwyster yn seiliedig ar waith mewn ffurf prentisiaeth a fydd yn eich cynorthwyo i ddatblygu eich gwybodaeth a'ch sgiliau proffesiynol ar gyfer y rôl ymhellach, a datblygiad eich gyrfa yn y dyfodol. Cynhelir y cymwysterau yn ystod oriau gwaith.

Mae pob aelod o'n staff yn cael y cyfle i chwarae rhan weithgar yn DWP a'r Proffesiwn Cyflawni Gweithredol.

Asesiad Meini Prawf

Bydd eich cais yn cael ei asesu yn erbyn Fframwaith Cymwyseddau’r Gwasanaeth Sifil.

Ar gyfer y rôl hon mae'r cymwyseddau a asesir yn;
• Rheoli Gwasanaeth Safonol (Arweiniad 1)
• Arwain a Chyfathrebu
• Gwneud Penderfyniadau Effeithiol
• Gweithio ar y Cyd ac mewn Partneriaeth

Proses Gwneud Cais
I wneud cais am y swydd hon, dilynwch y cyfarwyddiadau ar wefan CS Jobs dim hwyrach na’r 17/09/2018

I wneud cais am y swydd hon bydd angen i chi gyflwyno cais ar-lein.

Ar ôl cyflwyno'ch cais, fe'ch gwahoddir i gwblhau prawf rhifedd ar-lein. Mae'r prawf yn cael ei weinyddu ar-lein a'i weld trwy wefan Swyddi'r Gwasanaeth Sifil.

Gellir dod o hyd i wybodaeth fanwl am y broses yn y Pecyn Ymgeisydd, sydd ar gael ar dudalen CS Jobs.

Pethau rydych angen eu gwybod
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y rôl neu os hoffech drafod yr oriau gwaith, anfonwch e-bost at: Cheryl Hughes- CHERYL.C.HUGHES@DWP.GSI.GOV.UK 01656 682108
Geraint Davies 01443 484716

Mae gwybodaeth bwysig bellach am y rôl, y gofynion a'r broses asesu i'w gweld yn y pecyn Ymgeisydd.

Anghenion cenedligrwydd

Yn agored i wladolion y DU, Gymanwlad ac Ardal Economaidd Ewrop (AEE) a rhai gwladolion nad ydynt yn yr AEE. Cewch wybodaeth bellach yn y pecyn ymgeisydd.
Gweithio i’r Gwasanaeth Sifil

Mae Cod y Gwasanaeth Sifil yn gosod safonau ymddygiadau a ddisgwylir gan weision sifil.

Rydym yn recriwtio ar sail cystadleuaeth deg ac agored a phenodi ar sail teilyngdod, fel yr amlinellir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Mae'r Gwasanaeth Sifil yn croesawu amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal. Mae cynllun gwarantu cyfweliad (GIS) ar gyfer ymgeiswyr anabl sy'n bodloni ein lleiafswm meini prawf.

Cwynion

Mae ein proses recriwtio wedi'i ategu gan yr egwyddor o benodi ar sail cystadleuaeth deg ac agored a phenodi ar sail teilyngdod, fel yr amlinellir yn Egwyddorion Recriwtio Comisiwn y Gwasanaeth Sifil.

Os teimlwch nad yw'ch cais wedi'i drin yn unol â'r egwyddorion hyn ac rydych am wneud cwyn, dylech gysylltu â'r Adran Gwaith a Phensiynau trwy e-bost yn y lle cyntaf: HR.BUSINESSASSURANCE@DWP.GSI.GOV.UK

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*