Swyddog Hyb

Trosolwg

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymrwymedig â sgiliau gofal cwsmeriaid gwych i ymuno â thîm Hyb y Dwyrain yn Hybiau Llanrhymni/Tredelerch a Llaneirwg.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Cyflog: £18,319 - £20,541

Dyddiad Cau: 14/09/2018 (284 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cyngor Caerdydd Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Hyb (Cymraeg Hanfodol)

CS50252451

Categori Swydd: Cyllid/Refeniwiau/Budd-daliadau, Tai

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmeriaid

Graddfa:Gradd 4

Cyflog: £18,319 - £20,541

Mae cyfle cyffrous wedi codi ar gyfer unigolyn ymrwymedig â sgiliau gofal cwsmeriaid gwych i ymuno â thîm Hyb y Dwyrain yn Hybiau Llanrhymni/Tredelerch a Llaneirwg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn helpu cwsmeriaid gydag ystod eang o wasanaethau’r cyngor gan gynnwys darpariaeth Llyfrgelloedd a Gwasanaethau Cynghori Tai a Budd-daliadau.

Bydd gofyn i chi hefyd weithio’n gydweithredol ag amryw o sefydliadau partner i roi gwasanaeth holistig.

Byddwch yn cynorthwyo i hybu cynhwysiant digidol ac ariannol, yn helpu cwsmeriaid i wneud cais am fudd-daliadau ar-lein, yn cynorthwyo gyda hyfforddiant cyfrifiadurol sylfaenol ac yn helpu cwsmeriaid yn ôl i fyd gwaith.

Bydd gennych brofiad o ddarparu gwasanaeth rhagorol ar gyfer cwsmeriaid, byddwch yn gweithio’n dda mewn tîm a bydd gennych ymagwedd hyblyg. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu a Thechnoleg a Gwybodaeth eithriadol, a’r gallu i ddatrys anghydfodau mewn modd cadarnhaol ac adeiladol.

Am sgwrs anffurfiol, ar ôl darllen y disgrifiad swydd, cysylltwch â Holly James neu Ana Cremene ar (029) 20 780993 / 4.

Bydd angen gweithio ar benwythnosau a chyda’r hwyr yn ôl rota a gall lleoliad y gwaith amrywio.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Dylai’r ymgeisydd llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg hyd at Lefel 4 - Uwch.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

A ninnau’n sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu’n adlewyrchu’r cymunedau a wasanaethwn mewn modd gwell. Felly, er nad yw’n ofynnol ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion:
dan 25 oed
nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant
o’n cymunedau lleol, yn arbennig o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*