Swyddog Hyb

Trosolwg

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolion ymroddedig â sgiliau gofal cwsmeriaid rhagorol ymuno â’n tîm yn Hyb y Gogledd. Bydd gennych wybodaeth am dai, budd-daliadau, ailgartrefu a gwasanaethau...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Cyflog: £19,171 - £21,166

Dyddiad Cau: 14/08/2019 (7 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Neuadd y Sir Glanfa'r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Hyb (Cymraeg yn Hanfodol)

CS50244939

Categori Swydd: Cyllid/Refeniwiau/Budd-daliadau, Tai, Llyfrgelloedd

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Housing & Communities

Graddfa:Gradd 4

Cyflog: £19,171 - £21,166

Dyddiad Cau: 14/08/2019

Mae cyfle cyffrous wedi codi i unigolion ymroddedig â sgiliau gofal cwsmeriaid rhagorol ymuno â’n tîm yn Hyb y Gogledd. Bydd gennych wybodaeth am dai, budd-daliadau, ailgartrefu a gwasanaethau eraill y cyngor. Byddwch yn cynorthwyo wrth ddarparu gwasanaeth llyfrgell o safon uchel.

Bydd gofyn i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio ar y cyd â sawl sefydliad partner i ddarparu gwasanaeth cyfannol i gwsmeriaid.

Byddwch yn cynorthwyo wrth hyrwyddo cynhwysiant digidol a chynhwysiant ariannol i helpu cwsmeriaid i gynyddu eu hincwm cymaint â phosib a sicrhau tai fforddiadwy.

Bydd gennych brofiad o ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol, byddwch yn gweithio’n dda mewn tîm a bydd gennych ymagwedd hyblyg. Byddwch yn meddu ar sgiliau cyfathrebu a TG eithriadol a’r gallu i ddatrys anghydfodau mewn modd cadarnhaol ac adeiladol.

Byddai’r gallu i siarad ieithoedd eraill, yn benodol Cymraeg, Somalieg, Arabeg neu Bwyleg, yn fantais.

Am sgwrs anffurfiol, ar ôl darllen y disgrifiad swydd, cysylltwch â Karen Wood ar (029) 2087 1060.

Bydd gofyn i weithio ar y penwythnos a chyda’r nos yn ôl rota a gall lleoliad y gwaith amrywio.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg hyd at Lefel 3 – Canolradd.

Croesewir ceisiadau yn y Gymraeg ac yn y Saesneg. Ni chaiff ceisiadau a dderbynnir yn y Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Fel sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu’n adlewyrchu’r cymunedau a wasanaethwn yn well. Felly, er nad yw’n ofyniad ar gyfer cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion nad ydynt yn cael eu cynrychioli’n ddigonol, sef y rhai:
25 oed ac iau
nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
o’n cymunedau lleol, yn benodol y rhai o gymuned pobl dduon ac Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig a Phobl Lesbiaidd, Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol Caerdydd
sy’n gallu cyfathrebu’n rhugl yn y Gymraeg

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*