Swyddog Lles Cymunedol - Deall Demensia

Trosolwg

Mae CGGSDd yn chwilio am Swyddog Lles Cymunedol i chyfrannu at ein gwasanaethau Llesiant. Mae gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o Ddementia ac unigolion sy'n byw gyda dementia yn un o ofynion y swydd.

Cyflogwr: Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych

Cyflog: £22,401

Dyddiad Cau: 03/06/2019 (83 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Canolfan Naylor Leyland Centre Well Street Ruthin, Sir Ddinbych, Cymru LL15 1AF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Julie Pierce

Ffôn: 01824 702441

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Lles Cymunedol - Deall Demensia – amser llawn (bydd rhan amser yn cael ei ystyried)

Mae Cyngor Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Ddinbych (CGGSDd) yn chwilio am Swyddog Lles Cymunedol i ymuno gyda’r tîm a chyfrannu at ein gwasanaethau Llesiant.
Bydd deilydd y swydd yn chwarae rôl allweddol yn ein cynorthwyo ni i weithredu ein gweledigaeth, cenhadaeth a’n gwerthoedd, trwy hybu lles unigolion a chymunedol a drwy sicrhau ein bod ni’n dangos effaith a gwerth cymdeithasol y gwaith rydym ni’n ei wneud.
Yn ddelfrydol bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus wybodaeth am, profiad o a diddordeb yn y trydydd sector, datblygu cymunedol a llesiant (yn cynnwys ymwybyddiaeth demensia).

Dylech feddu ar ddealltwriaeth am gyd-gynhyrchu a dylunio gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar yr unigolion a byddwch yn llawn cyffro i ddatblygu ffyrdd newydd creadigol o weithio gydag unigolion a chymunedau (yn cynnwys busnesau lleol) i ddatblygu ymwybyddiaeth ynghylch llesiant, a heriau demensia yn benodol.

Bydd deilydd y swydd yn cefnogi CGGSDd i weithredu fel galluogydd cymunedol yn grymuso unigolion, aelodau CGGSDd, partneriaeth gwasanaethau cyhoeddus, busnesau lleol a’r gymuned ehangach trwy raglen CGGSDd, Ymwybyddiaeth Demensia dan arweiniad y Gymuned.

Bydd deilydd y swydd yn gweithio fel aelod o dîm rhaglen bychan, a disgwylir iddo/iddi gyfrannu at wasanaeth Cymorth i’r Sector CGGSDd a nodau corfforaethol.

Byddwch yn gweithio’n agos gydag aelodau eraill #tîmCGGSDd, yn cynnwys y Swyddog Marchnata ac Ymgysylltu, y Swyddog Effaith a Gwerthuso a’r Uwch Dîm Rheoli ar raglen proffil uchel sy’n cael ei galluogi diolch i gyllid Cronfa Gofal Canolraddol Llywodraeth Cymru.

Fel rhan o’ch swydd byddwch yn sicrhau bod gwasanaeth Llesiant CGGSDd yn rhagweithiol ac yn bodloni targedau’r rhaglen. Byddwch yn grymuso unigolion a chymunedau ac yn eu cefnogi i gael gafael ar yr adnoddau, cyngor a’r gefnogaeth sydd ei angen arnynt i siapio a datblygu eu hunain a’u cymunedau (yn unol ag agenda llesiant Llywodraeth Cymru) ac i ddylanwadu ar ein partneriaid gwasanaethau cyhoeddus.

Yn ychwanegol at y gwasanaethau a ddarperir gennym ni i gefnogi ein haelodau, a’r cymunedau rydym ni’n gweithio gyda nhw, rydym ni’n angerddol ynghylch rhannu’r gwersi rydym ni’n eu dysgu gyda’r llywodraeth a’n rhanddeiliaid. Rydym ni’n dymuno cynorthwyo i hybu newid cymdeithasol cadarnhaol a chynaliadwy.

Mae hon yn rôl ddiddorol ac amrywiol a bydd angen i chi ddangos eich bod chi’n aelod effeithiol o dîm gydag ystod o rinweddau yn cynnwys y gallu i feithrin a chynnal perthnasoedd effeithiol gydag ystod o randdeiliaid mewnol ac allanol.

Rydym ni’n chwilio am rhywun sy’n llawn ymroddiad i sicrhau ein bod ni’n gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl ac a fydd yn chwarae rôl allweddol yn datblygu rhaglen CGGSDd Ymwybyddiaeth Demensia dan arweiniad y Gymuned.

Mae’r disgrifiad swydd gyda manyleb yr unigolyn a’r ffurflen gais ynghlwm ac ar gael ar ein gwefan, y dudalen Gweithio gyda ni.

Mae gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o Ddementia ac unigolion sy'n byw gyda dementia yn un o ofynion y swydd.

Mae cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer y swydd tan 31 Mawrth 2020.

Gellir gweld ein Datganiad a Chynllun Gweithredu’r Gymraeg ar ein gwefan. Rydym ni’n ceisio recriwtio siaradwyr Cymraeg a dim ond dan amgylchiadau eithriadol y byddwn ni’n penodi rhywun nad yw’n siarad Cymraeg.

Penodir yn amodol ar wiriad boddhaol gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd a geirdaon boddhaol.

Anfonwch eich cais i office@dvsc.co.uk erbyn hanner dydd ddydd Mercher, 3 Mehefin 2019 fan bellaf, os gwelwch yn dda.

Disgwylir cynnal y cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 10 Mehefin 2019.

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y swydd hyn mae croeso i chi gysylltu gyda

Julie Pierce 01824 702 441.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd Ddisgrifiad / Job Description  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Manylion / Information  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)