Swyddog Marchnata a Chyfathrebu (dros dro)

Trosolwg

Cyfle gwych i ymuno â thim marchnata Cyswllt Ffermio i gefnogi'r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu gan ganolbwyntio'n benodol ar hybu gwasanaethau Rhaglen Dysgu a Datblygu Gydol Oes y prosiect

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £26,300-£28,959

Dyddiad Cau: 18/09/2019 (5 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Manon Llwyd

Ffôn: 01248 660078

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Manyleb Swydd

Teitl Swydd: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu (dros dro)
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Adran: Gwledig
Lleoliad: Bangor, Aberystwyth, Caerdydd neu Lanelwy (bydd disgwyl i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio yn Swyddfa Lantra yn Llanfair ym Muallt o bryd i'w gilydd)
Rheolwr Llinell: Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu
Graddfa: 4
Cyflog: £26,300-£28,959
Cytundeb: Dros dro
Sgiliau Dwyieithog: HanfodolCyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru, gyda rhaglen lawn o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw rhoi mwy o bwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar yr elfen fusnes gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.


Nod y Rôl

Cefnogi’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu gyda’r gwaith o fonitro a gweithredu’r cynllun marchnata a chyfathrebu o ddydd i ddydd, gan ganolbwyntio’n benodol ar hybu gwasanaethau Rhaglen Dysgu a Datblygu Gydol Oes Cyswllt Ffermio.


Prif Gyfrifoldebau

• Cyfrannu at gyflawni targedau marchnata a chyfathrebu’r rhaglen, gan sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir o’r ansawdd uchaf posibl
• Sicrhau bod strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru yn cael eu hymgorffori yn y broses o weithredu’r cynllun marchnata a chyfathrebu
• Gweithio’n agos gyda Lantra, y partner sy’n darparu Rhaglen Dysgu a Datblygu Gydol Oes Cyswllt Ffermio
• Gweithio'n agos gyda'r Swyddog Marchnata a Chyfathrebu i sicrhau fod unrhyw waith marchnata / cysylltiadau cyhoeddus yn dilyn proses canolog
• Cynorthwyo i lunio, gweithredu a gwerthuso gweithgareddau marchnata a chyfathrebu’r rhaglen
• Gweithio’n agos gydag aelodau eraill o’r tîm marchnata i sicrhau bod gwybodaeth a deunyddiau marchnata’n cael eu rhannu’n gywir ac yn brydlon i’r diwydiannau ffermio a choedwigaeth
• Ysgrifennu a golygu copi gan sicrhau bod datganiadau’r wasg, ymgyrchoedd ar gyfer cyfryngau cymdeithasol/digidol, cynnwys ar gyfer y we a chyhoeddiadau print yn cael eu cynhyrchu ar amser ac yn gywir, yn unol â chanllawiau’r cytundeb
• Datblygu brand Cyswllt Ffermio o fewn copi ysgrifenedig drwy sefydlu arddull gyson gyda straeon llawn cymhelliant i annog pobl i gymryd rhan, a datblygu neges gyfathrebu gyson ar draws y rhaglen
• Cadw llyfrgell o gyhoeddiadau Cyswllt Ffermio, gan gynnwys taflenni ffeithiau, cyhoeddiadau technegol, erthyglau technegol a glasbrintiau
• Gweithio’n agos gyda’r Swyddog Marchnata Digidol, gan sicrhau bod cyhoeddiadau technegol a datganiadau i’r wasg yn cael eu llwytho a’u cadw ar wefan Cyswllt Ffermio.
• Cysylltu gyda’r cyfryngau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, gan ymdrin ag ymholiadau yn ôl yr angen
• Trefnu cyfarfodydd wythnosol dros y ffôn ac wyneb i wyneb gyda’r partner darparu, sef Lantra

Arall
• Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill fel bo’r angen
• Cynrychioli Menter a Busnes fel bo’r angen


Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd at lefel gradd, neu gyfwerth, mewn maes perthnasol megis marchnata, cyfathrebu, busnes neu faes tebyg, neu brofiad dangosadwy o weithio mewn swydd marchnata a chyfathrebu
• Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r sectorau amaeth a choedwigaeth yng Nghymru
• Profiad dangosadwy o gynorthwyo gyda datblygu, gweithredu a gwerthuso cynlluniau marchnata a chyfathrebu integredig
• Profiad o ysgrifennu copi clir, cywir a manwl ar gyfer cyhoeddiadau print a/neu ddigidol sy’n berthnasol i’r gynulleidfa ac o fewn canllawiau penodol
• Sgiliau ysgrifennu copi a phrawf ddarllen ardderchog
• Profiad o ddiweddaru cynnwys ar gyfer y we
• Rhwydweithiau datblygedig gyda’r cyfryngau yng Nghymru
• Gallu profi, mesur a gwerthuso gweithgareddau marchnata a chyfathrebu
• Profiad o gynhyrchu adroddiadau clir, cywir a manwl sy’n berthnasol i’r gynulleidfa
• Sgiliau trefnu a chydlynu ardderchog, a’r gallu i weithio i amserlenni tynn
• Gallu cymell ei hun, a derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
• Gweithio’n dda fel aelod o dîm gydag agwedd ragweithiol a’r hyder i gymryd yr awenau ac arwain gweithwyr eraill pan fo angen
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig ardderchog
• Sgiliau TG ardderchog gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, Cronfeydd Data a’r We
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

Dymunol
• Cymhwyster proffesiynol perthnasol megis Sefydliad Marchnata Siartredig
• Profiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaeth yng Nghymru
• Dealltwriaeth o raglen Cyswllt Ffermio


Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen cyfleoedd cyfartal (ar gael ar ein gwefan: www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, cysylltwch â Manon Llwyd ar 01248 660078

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth neu Fangor ar ddydd Llun, 23 Medi 2019


Dyddiad Cau

Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw: 10 yb, dydd Mercher 18 Medi 2019


Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Mae copi o’n polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gael ar ein gwefan


Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)