Swyddog Marchnata a Chyfathrebu (dros dro)

Trosolwg

Cyfle gwych i ymuno â thîm marchnata Cyswllt Ffermio

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £26,695 - £29,393

Dyddiad Cau: 20/01/2021 (5 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Unrhyw un o swyddfeydd Menter a Busnes

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sian Tandy

Ffôn: 01970 631404

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Manyleb Swydd

Teitl Swydd: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu (dros dro)
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Adran: Gwledig
Lleoliad: Unrhyw un o swyddfeydd Menter a Busnes
Rheolwr Atebol: Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu
Graddfa: 4
Cyflog: £26,695 - £29,393
Cytundeb: Hyd at flwyddyn
Sgiliau Dwyieithog: Hanfodol

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Nod y Rôl

Cefnogi’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu i fonitro a darparu’r cynllun marchnata a chyfathrebu o ddydd i ddydd, gyda ffocws arbennig ar gefnogi cyfathrebiadau allanol.

Prif Gyfrifoldebau

• Cyfrannu at gyflawni targedau marchnata a chyfathrebu’r rhaglen, gan sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf.
• Sicrhau bod strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru wedi eu hymgorffori i ddarparu’r cynllun marchnata a chyfathrebu
• Cynorthwyo i ddylunio, gweithredu a gwerthuso gweithgareddau marchnata a chyfathrebu’r rhaglen
• Arwain ar y broses o baratoi a chylchredeg cyhoeddiadau amrywiol Cyswllt Ffermio, gan gynnwys rheoli’r amserlen, paratoi’r cynnwys a chyd-weithio gyda’r dylunydd ac argraffwyr.
• Sicrhau bod digon o gyfrolau o bob cyhoeddiad Cyswllt Ffermio’n cael eu cadw a’u dosbarthu’n eang ar draws y diwydiant amaeth Cymreig i fyd diwydiant a Swyddfeydd Rhanbarthol Llywodraeth Cymru
• Gweithio’n agos gydag aelodau eraill o’r tîm marchnata i sicrhau bod gwybodaeth a deunyddiau marchnata’n cael eu rhannu’n gywir ac yn brydlon i’r diwydiannau ffermio a choedwigaeth
• Ysgrifennu a golygu copi, gan sicrhau bod datganiadau i’r wasg, ymgyrchoedd cymdeithasol/digidol yn y cyfryngau, cynnwys ar y we a chyhoeddiadau mewn print, gan gynnwys ffeithlenni a chyhoeddiadau technegol ac erthyglau, oll yn cael eu cynhyrchu’n amserol a chywir, yn unol â chanllawiau’r contract
• Datblygu brand Cyswllt Ffermio mewn ysgrifennu copi drwy sefydlu tôn gyson gyda straeon cymhellgar i annog cyfranogaeth a datblygu neges gyfathrebu gyson ar draws y rhaglen
• Cynnal llyfrgell o gyhoeddiadau Cyswllt Ffermio, gan gynnwys ffeithlenni, cyhoeddiadau technegol, erthyglau technegol a glasbrintiau
• Gweithio’n agos gyda’r Swyddog Marchnata Digidol a Newyddiadurwr, gan sicrhau bod cyhoeddiadau technegol a datganiadau i’r wasg yn cael eu llwytho’n rheolaidd ac yn gywir ac yn cael eu cynnal ar wefan Cyswllt Ffermio
• Gweithio’n agos gyda Dylunydd y rhaglen i ddatblygu gwaith dylunio ar gyfer gwaith mewn print, ar y we a chyfryngau hyrwyddo electronig
• Sicrhau bod briffiau dylunio penodol yn cael eu dilyn i greu cysyniadau, graffeg a chynlluniau ar gyfer cyhoeddiadau ac arddangosfeydd y rhaglen
• Cynorthwyo i weithredu portffolio o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd mewn ffordd broffesiynol, yn lleol a chenedlaethol, gan sicrhau amserlen gynnwys berthnasol ac ymgysylltiol
• Cydweithio â’r cyfryngau’n lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, gan ddelio gydag ymholiadau fel y bo’n ofynnol
• Gweithio’n agos gyda Lantra, y partner sy’n darparu Rhaglen Dysgu a Datblygu Gydol Oes Cyswllt Ffermio

Arall
• Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd lefel gradd, neu gyfatebol, mewn pwnc perthnasol megis marchnata, cyfathrebu, busnes neu faes tebyg, neu brofiad dangosadwy mewn rôl farchnata, gyfathrebu a/neu ddigwyddiadau
• Gwybodaeth a dealltwriaeth am y sectorau amaeth a choedwigaeth yng Nghymru
• Profiad dangosadwy o helpu gyda datblygiad, gweithrediad a gwerthusiad effeithiol o gynlluniau marchnata a chyfathrebu integredig
• Profiad eang o ysgrifennu copi clir, cywir a manwl ar gyfer ei brintio a/neu gyhoeddiadau digidol sy’n berthnasol i’r gynulleidfa ac o fewn canllawiau penodol
• Sgiliau prawf ddarllen eithriadol dda
• Profiad o ddiweddaru cynnwys y we
• Rhwydweithiau wedi eu datblygu’n dda gyda’r cyfryngau yng Nghymru
• Gallu profi, mesur a gwerthuso gweithgareddau marchnata a chyfathrebu’n effeithiol
• Profiad o gynhyrchu adroddiadau clir, cywir a manwl sy’n berthnasol i’r gynulleidfa
• Sgiliau trefnu a chydgysylltu rhagorol gyda’r gallu i weithio i ddyddiadau tynn
• Gallu ysgogi ei hun yn greadigol gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
• Gweithio’n dda fel aelod o dîm gydag agwedd ragweithiol a’r hyder i gymryd yr awenau ac arwain gweithwyr eraill pan fo raid
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig eithriadol dda
• Sgiliau TG o safon uwch, gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, Ebost, cronfeydd data a’r we
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

Manteisiol
• Meddu ar gymhwyster proffesiynol perthnasol megis cymhwyster y Sefydliad Marchnata Siartredig
• Profiad dangosadwy mewn rôl rheoli
• Profiad o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau graddfa fawr a phroffil uchel
• Profiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaethyddol yng Nghymru
• Gwybodaeth am raglen Cyswllt Ffermio

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ein gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Sian Tandy ar 01970 631404.

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ar ddydd Llun, 25 Ionawr 2021. Os yw’r dyddiad yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: dydd Mercher, 20 Ionawr 2021.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)