Swyddog Marchnata (Rhentu Doeth Cymru)

Trosolwg

Rydyn ni am recriwtio Swyddog Marchnata i arwain y gwaith o ddatblygiad cyfathrebu a marchnata yn Rhentu Doeth Cymru.

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Cyflog: £28,221 - £32,233

Dyddiad Cau: 22/10/2018 (246 diwrnod)

Amser Cau: 05:00:00

Lleoliad

Cyngor Caerdydd Neuadd y Sir, Glanfa'r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Marchnata (Rhentu Doeth Cymru) (Cymraeg Hanfodol)

RS50246799

Categori Swydd: Gweinyddol/Clercol, Cyfathrebu/Marchnata/Cyfryngau, Tai, Arall

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Adnoddau

Graddfa:Gradd 7

Cyflog: £28,221 - £32,233

Rydyn ni am recriwtio Swyddog Marchnata i arwain y gwaith o ddatblygiad cyfathrebu a marchnata yn Rhentu Doeth Cymru.

Mae Rhentu Doeth Cymru yn ei gwneud yn ofynnol i landlordiaid gofrestru a sicrhau trwydded neu gyflogi asiant trwyddedig ar eu rhan i gyflawni tasgau gosod a rheoli eiddo. Dynodwyd Cyngor Caerdydd yn Awdurdod Trwyddedu Sengl i weinyddu’r ddeddfwriaeth hon ledled Cymru.

Sefydlwyd y gwasanaeth ym mis Tachwedd 2015. Mae’n defnyddio systemau gwe a gynlluniwyd gyda’r cwsmer dan sylw, technoleg ffôn canolfannau cyswllt, trefniadau partneriaeth gyda 22 awdurdod lleol Cymru.

Rydym yn chwilio am unigolyn creadigol, proffesiynol ac angerddol i ymuno â’n tîm. Bydd y rôl hon yn rhan o’r Tîm Cymorth Busnes a bydd y deiliad yn gyfrifol am gynllunio, darparu a rheoli cyfathrebu strategol. Bydd yn hanfodol i ddeiliad y swydd ddatblygu perthnasoedd gwaith da gyda rhanddeiliaid ledled Cymru i sicrhau bod ymgyrchoedd marchnata’n cael eu darparu’n effeithiol ar lefel genedlaethol a lleol.

Bydd y rôl yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru a thîm Cyfathrebu a’r Cyfryngau Cyngor Caerdydd i ddatblygu a darparu projectau allweddol i gefnogi blaenoriaethau Ymgyrch Rhentu Doeth Cymru.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o weithio mewn amgylchedd marchnata/cyfathrebu, sgiliau creadigol/dylunio rhagorol, sgiliau cyfathrebu a gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol a bydd yn frwd ac yn gyfrifol wrth ei waith.

Bydd angen dealltwriaeth gadarn o raglenni TG arnoch, ac yn ddelfrydol sgiliau ysgrifennu copi/dylunio.

Bydd angen i ddeiliad y swydd allu cyfathrebu’n effeithiol yn Gymraeg gan ddefnyddio amrywiaeth o sianeli (llafar, ysgrifenedig a’r cyfryngau cymdeithasol).

Mae’r swydd yn allweddol i lwyddiant Rhentu Doeth Cymru. Bydd y dyddiad dechrau cyn gynted â phosibl.

Am sgwrs anffurfiol cysylltwch â William Gledhill ar Ffôn (029 2087 2916).

Rhentu Doeth Cymru, Cyngor Caerdydd.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg hyd at Lefel 4 - Uwch.
Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

A ninnau yn sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu’n adlewyrchu’r cymunedau a wasanaethwn yn well. Felly, er nad yw’n ofynnol ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion:
dan 25 oed
nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant
o’n cymunedau lleol, yn arbennig o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*