Swyddog Materion Cyhoeddus

Trosolwg

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yw ariannwr cymunedol mwyaf Prydain - rydym yn falch iawn o ddosbarthu arian a’i godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol i gymunedau ledled Prydain.

Cyflogwr: Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol

Cyflog: £24,528 - £31,241 pro rata

Dyddiad Cau: 09/07/2020 (5 diwrnod)

Amser Cau: 11:55:00

Lleoliad

Cymru: Lleoliad Hyblyg

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ruth Bates

Ffôn: 07870 566867

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Am y Rôl:
Byddwch yn datblygu, rheoli a chydlynu cyflwyniad ein cynllun materion cyhoeddus ar draws tair rhanbarth Cymru. Bydd gennych brofiad helaeth o ysgrifennu cynnwys o ansawdd ar gyfer deunyddiau i brif fudd-ddeiliaid a fydd yn dangos pwysigrwydd arian y Loteri Genedlaethol ledled Cymru.

Byddwch yn cefnogi’r tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu gyda rheoli a datblygu deunyddiau ar gyfer prif fudd-ddeiliaid (gwahoddiadau, briffiau, blogiau) a sicrhau fod y dôn a’r cynnwys yn cyfathrebu ein brand dwyieithog yng Nghymru.

Gallwch ffurfio syniadau ynglŷn â sut gellir troi prif fudd-ddeiliaid a sefydliadau i lysgenhadon a bydd gennych brofiad o ffurfio a chynnal perthnasau cryf gydag AS (Aelodau Seneddol ac Aelodau o Senedd Cymru).

Bydd gennych lygad dda am fanylion a bydd angen i chi fod yn dda gydag amserlenni tynn a gallu gweithio yn hyderus gyda chydweithwyr uwch.

Rydym ar gam cyffrous yn natblygiad pellach agenda ymgysylltu'r Gronfa - a bydd y rôl yma yn cefnogi ein hymgysylltu Prydeining gyda’r sector wirfoddol ac elusennol.

Meini Prawf Hanfodol:
• Profiad o reoli a chydlynu rhaglen o weithgareddau materion cyhoeddus ymdrechgar
•Profiad o ddatblygu a chynnal perthnasau cryf gyda budd-ddeiliaid allweddol yn cynnwys AS (Aelodau Seneddol ac Aelodau o Senedd Cymru).
• Profiad o gynhyrchu testun creadigol i amserlenni, sy’n arwain at ymgysylltu positif arlein ac all-lein
• Yn drefnus iawn ac yn gallu blaenoriaethu, bydd angen i chi allu gwneud penderfyniadau yn sydyn a gweithio yn effeithiol fel rhan o dîm prysur.
• Mae’r gallu i gynnal sgwrs rugl yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol ar gyfer y swydd. Nid yw sgiliau ysgrifenedig da yn y Gymraeg yn hanfodol a bydd cefnogaeth gan Dîm y Gymraeg y Gronfa ar gael os bydd angen.

Meini Prawf Dymunol:
• Mae dealltwriaeth o’r gofynion a’i gosodir ar gyrff cyhoeddus o dan Safonau’r Gymraeg yn ddymunol.
• Diddordeb cryf mewn materion cyfredol Cymru, datblygu pynciau, materion a themau.

I chi
Rydym yn awyddus i ddatblygu ein staff ac i gynnig amrediad eang o gyfleoedd datblygu personol. Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o fuddion hael yn cynnwys:

Gwyliau blynyddol hael a chynllun pensiwn y cwmni
Trefniadau gweithio hyblyg i gefnogi staff gyda’u cydbwysedd gwaith/cartref, gan gymryd i ystyriaeth ffactorau megis cyfrifoldebau gofalu, addoliad a phresenoldeb mewn gwyliau crefyddol
Telerau absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu â thâl gwych
Tocyn tymor a benthyciadau beicio i’r gwaith
Absenoldeb gwirfoddoli â thâl

Sut i Ymgeisio
Ewch i’n gwefan yn https://www.tnlcommunityfund.org.uk/jobs am wybodaeth bellach am y swydd a’r broses ymgeisio.

Rydym yn croesawu ceisiadau am y swydd yn y Gymraeg a’r Saesneg a bydd ceisiadau yn y ddwy iaith yn cael eu trin yn gyfartal. I wneud cais yn y Gymraeg, anfonwch ebost atom yn TimPobl@cronfagymunedolylg.org.uk os gwelwch yn dda

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*