Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd

Trosolwg

Ymunwch â ni fel ein Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd i weithio at ddeall – drwy ymchwil ac ymgysylltu â'r gymuned – y mathau gwahanol niferus o anghydraddoldeb sy'n effeithio ar fywydau pobl LHDT.

Cyflogwr: Stonewall Cymru

Cyflog: £28,512 pro rata

Dyddiad Cau: 18/11/2019 (240 diwrnod)

Amser Cau: 09:30:00

Lleoliad

Stonewall Cymru 1 Heol y Gadeirlan Caerdydd, Cymru CF11 9SB

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iestyn Wyn

Ffôn: 02920 237744

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Am y deng mlynedd ar hugain diwethaf, mae Stonewall wedi bod yn gweithio i sicrhau cydraddoldeb ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws. Fel elusen, rydym yn dibynnu ar haelioni unigolion, cymunedau a sefydliadau preifat. Hebddo, ni fyddai dim o'r hyn a wnawn yn bosibl.

Ymunwch â ni fel ein Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd i weithio at ddeall – drwy ymchwil ac ymgysylltu â'r gymuned – y mathau gwahanol niferus o anghydraddoldeb sy'n effeithio ar fywydau pobl LHDT a bod yn gyfrifol am arwain ar ymatebion effeithiol Stonewall Cymru i ymgynghoriadau, gan weithio gyda thimau Stonewall a sefydliadau partner perthnasol lle bo angen.

Gan adrodd i Reolwr Ymgyrchoedd, Polisi ac Ymchwil Stonewall Cymru byddwch yn ymwneud â phob agwedd ar ein gwaith polisi ac ymgyrchu; drwy helpu i ddatblygu a goruchwylio'r broses o fonitro gweithgarwch seneddol am faterion sy'n ymwneud â chydraddoldeb LHDT ac i friffio’r staff perthnasol lle bo'n briodol. Bydd deilydd y swydd hefyd yn gwneud argymhellion ar gyfer ymatebion rhagweithiol ac adweithiol, lle bo angen.

Mae'n rôl amrywiol mewn amgylchedd deinamig lle byddwch yn gweithio'n agos gyda'ch rheolwr llinell a Chyfarwyddwr Stonewall Cymru i adeiladu, datblygu a chynnal perthnasoedd gyda chynrychiolwyr etholedig ac Aelodau Cynulliad allweddol drwy gyfarfodydd wyneb yn wyneb, nodiadau briffio ysgrifenedig, mynychu cyfarfodydd a digwyddiadau ford gron berthnasol. Felly, mae sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu arbennig, gan gynnwys y gallu i gysylltu'n effeithiol a dylanwadu ag ystod eang o gynulleidfaoedd yn angenrheidiol, ynghyd â gwybodaeth am weithrediadau llywodraethau.

Mae'r rôl hon yn gyfle gwych i ddatblygu gwybodaeth arbenigol mewn meysydd polisi penodol sy'n berthnasol i gydraddoldeb LHDT yng Nghymru (gan gynnwys diwygio addysg, iechyd, cydraddoldeb rhwng y rhyweddau a meysydd polisi datganoledig eraill). Byddai dealltwriaeth flaenorol o Lywodraeth Cymru a Chynulliad Cenedlaethol Cymru, gan gynnwys profiad o fonitro a chyflwyno adroddiadau ar ddatblygiadau gwleidyddol, yn fuddiol.

Mae profiad blaenorol o weithio yn y maes polisi a/neu faterion cyhoeddus ynghyd â gwybodaeth a dealltwriaeth gref o faterion LHDT yn hanfodol er mwyn gallu ymgymryd â’r rôl dymor penodol hon. Bydd disgwyl i chi gynnal, gan hefyd cryfhau partneriaethau polisi Stonewall Cymru, yng nghyd a chydlynu cyfathrebu a chyswllt Stonewall Cymru gyda randdeiliaid uwch, gan gynnwys gweision sifil a phartneriaid yn y trydydd sector.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb ac yn mynd ati i chwilio am amrywiaeth eang o ymgeiswyr, felly os oes gennych y cymysgedd iawn o sgiliau, profiad a brwdfrydedd dros gydraddoldeb LHDT, rydym am glywed gennych. Llennwch a dychwelwch y ffurflen gais a’r ffurflen monitro recriwtio erbyn 9.30yb ar y 18fed o Dachwedd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Swydd ddisgrifiad (Cymraeg)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro / Monitoring form (Cymraeg / Saesneg)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais (Cymraeg)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Job description (English)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Application form (English)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)