Swyddog Prawf Ddarllen

Trosolwg

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant dros Cymru-gyfan.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £23,290 - £28,531

Dyddiad Cau: 24/09/2018 (302 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Aberystwyt, Bangor, Caerdydd, Meifod neu Llanelwy Aberystwyth, Ceredigion, Cymru SY23 3AH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Sian Tandy

Ffôn: 01970 631404

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2023 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Nod y Rôl

Darparu gwasanaeth prawf ddarllen i raglen Cyswllt Ffermio.

Prif Gyfrifoldebau

• Prawf ddarllen copi’n gydwybodol, gan sicrhau bod unrhyw wallau neu ymholiadau am ramadeg, sillafu, atalnodi, arddull a/neu gywirdeb yn cael eu canfod a’u cywiro, yn ogystal â sicrhau darpariaeth a chyfathrebiad cyson brand Cyswllt Ffermio
• Sicrhau cywirdeb cyhoeddiadau’r cynllun yn Gymraeg a Saesneg gan gynnwys deunyddiau sy’n cael eu cylchredeg i’r wasg
• Gweithio’n agos gyda’r tîm marchnata a chyfieithydd y prosiect i sicrhau fod deunyddiau’n cael eu cynhyrchu’n gywir
• Cadw at amserlen dynn
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd at lefel gradd neu brofiad dangosadwy mewn maes perthnasol
• Cywirdeb o’r radd flaenaf yn y Gymraeg a’r Saesneg
• Sgiliau prawf ddarllen eithriadol
• Sgiliau technoleg gwybodaeth rhagorol gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd
• Profiad o waith prawf ddarllen
• Sgiliau gweinyddol rhagorol
• Sgiliau rhyngbersonol da
• Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol
• Gallu gweithio i ddyddiadau tynn
• Gallu gweithio ar ei ben/ei phen ei hun yn ogystal ag o fewn tîm
• Sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol (llafar ac ysgrifenedig)

Manteisiol
• Gwybodaeth am y rhaglen Cyswllt Ffermio

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Siân Tandy sian.tandy@menterabusnes.co.uk 01970 631404

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Llun, 1at Hydref, 2018, Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10 yb, dydd Llun, 24ain Medi, 2018.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Manylion Ychwanegol

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)