Swyddog Prosiect Cadwraeth

Trosolwg

Mae Plantlife yn chwilio am Swyddog Prosiect Cadwraeth profiadol i arwain ar yr agweddau cadwraeth yn y gwaith o gyflwyno’r prosiect pwysig hwn mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydliadau...

Cyflogwr: Plantlife

Cyflog: £24,360

Dyddiad Cau: 28/06/2019 (8 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Forest Farm Conservation Centre Forest Farm, Forest Farm Road Eglwys Newydd, Caerdydd, Cymru CF14 7JH

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Colin Cheesman

Ffôn: 02920 376193

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Hysbyseb:

A hoffech chi fod yn rhan o’r prosiect cyntaf erioed i warchod ac adfer gweirgloddiau dros Gymru gyfan, gan wneud gwahaniaeth go iawn i leoedd ac i bobl? Mae Gweirgloddiau Gwych : Magnificent Meadows yn brosiect a gyflwynir gan Plantlife mewn partneriaeth â’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Parciau Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ac Arfordir Penfro a’r Ganolfan Gofal Iechyd Cynaliadwy. Bydd y prosiect tair blynedd hwn yn cael effaith arwyddocaol drwy adfer a chreu mwy o laswelltiroedd â chyfoeth o rywogaethau, drwy hyfforddi pobl i adnabod planhigion a chapiau cwyr, a thrwy ymgysylltu â chymunedau a’u cynnwys yn eu gweirgloddiau lleol er mwyn gwella dealltwriaeth a lles corfforol a meddyliol.

Am y rôl:

Mae Plantlife yn chwilio am Swyddog Prosiect Cadwraeth profiadol i arwain ar yr agweddau cadwraeth yn y gwaith o gyflwyno’r prosiect pwysig hwn mewn partneriaeth ag amrywiaeth eang o sefydliadau, gan gynnwys y partneriaid allweddol.

Byddwch yn rhan bwysig o’r tîm, yn defnyddio’ch gwybodaeth am laswelltiroedd i gyflawni’r canlyniadau a’r cynhyrchion y cytunir arnynt, sy’n cynnwys set gynhwysfawr o gamau adfer gweirgloddiau, sefydlu rhwydwaith o gefnogaeth ar gyfer hadu naturiol er mwyn sefydlu glaswelltiroedd newydd â chyfoeth o rywogaethau, casgliad cynhwysfawr o weirgloddiau cymunedol, hyfforddiant mewn adnabod planhigion a chapiau cwyr a rhywogaethau eraill wedi’i ddarparu gan bartneriaid, hyfforddiant rheoli glaswelltiroedd, cynnull a symbylu carfan o wirfoddolwyr i ymgymryd â gwyddoniaeth y dinesydd, hyfforddiant ar gyfer tirfeddianwyr, parcmyn a grwpiau cymunedol, datblygu adnoddau a chronfeydd data a rhedeg tri phrosiect peilot i gynnwys cymunedau lleol yn eu gweirgloddiau lleol i fesur gwelliannau i iechyd a lles. Fel yr un a fydd yn arwain ar gadwraeth yn y tîm, byddwch yn gweithio ar draws tair agwedd y prosiect, ond yn arbennig ar thema Crëwyr Gweirgloddiau, gan greu ac adfer dros 1,000 hectar o laswelltir yng Nghymru.

Gellir lleoli'r swydd hon yn swyddfa Plantlife Cymru yn Radyr ar gyrion Caerdydd, neu yn y cartref, neu mewn lleoliad y cytunir arno. Byddwch yn adrodd i Reolwr y Prosiect ac yn cael cefnogaeth gan staff arall o Plantlife. Bydd angen i chi fod â hanes clir o gyflwyno prosiectau rheoli tir yn llwyddiannus yn ymwneud ag adfer a chreu glaswelltiroedd â chyfoeth o rywogaethau, sgiliau pobl rhagorol i draddodi’r wyddoniaeth a’r gwaith ymarferol i amrywiaeth eang o gynulleidfaoedd, gwybodaeth am gadwraeth cynefinoedd, a phrofiad o weithio mewn ffordd gynhyrchiol o fewn tîm bychan.

Cynhelir cyfweliadau yng Nghaerdydd ar 11 Gorffennaf 2019.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Recriwtio - Cymraeg  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Recruitment Pack - English  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)