Swyddog Prosiect: Prosiect Ymgysylltu Canolfan S4C Yr Egin

Trosolwg

Mae’r rôl hon yn allweddol er sicrhau llwyddiant y prosiect yn ei gyfanrwydd. Bydd y deilydd yn gweithio’n agos â Chyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin er mwyn sicrhau y cyflawnir y nodau o fewn yr...

Cyflogwr: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Cyflog: £26,715 - £30,046 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 15/10/2019 (227 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Canolfan S4C:Yr Egin Ffordd y Coleg Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, Cymru SA31 3EQ

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynnol

Ffôn: 01792 481277

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Prosiect: Prosiect Ymgysylltu Canolfan S4C Yr Egin

Llawn Amser, Cyfnod Penodol am 2 flynedd

Cyflog: £26,715 - £30,046 y flwyddyn

Campws Caerfyrddin

Mae Prosiect Ymgysylltu Canolfan S4C Yr Egin yn bartneriaeth weithredol rhwng y Brifysgol a sefydliadau, mudiadau, cyrff a mentrau eraill ar draws y sir.

Mae’r rôl hon yn allweddol er sicrhau llwyddiant y prosiect yn ei gyfanrwydd. Bydd y deilydd yn gweithio’n agos â Chyfarwyddwr Canolfan S4C Yr Egin er mwyn sicrhau y cyflawnir y nodau o fewn yr amserlen a’r gyllideb y cytunwyd arnynt.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am arwain holl weinyddiaeth y prosiect gan wneud hynny ar lefel uchel er mwyn sicrhau gweithrediad effeithiol y tair ffrwd waith o dan sylw.

Bydd disgwyl i’r Swyddog Prosiect hefyd weithredu fel llysgennad ar ran Canolfan S4C Yr Egin gan ymgysylltu’n rheolaidd â chymunedau amrywiol a draws Sir Gaerfyrddin. Rhan allweddol o’r gwaith hwn fydd trefnu digwyddiadau a fydd yn hyrwyddo enw da Canolfan S4C Yr Egin ar draws yr ardal, yn unol â’r rhaglen waith y cytunwyd arni.

Bydd gofyn i’r deiliad ddatblygu perthynas waith effeithiol â’r holl denantiaid yn Yr Egin gan sicrhau eu cyfranogiad i agweddau penodol ar y prosiect lle bo hynny’n briodol. Bydd disgwyl i’r sawl a benodir hefyd gyfrannu at reoli a datblygu’r ddeorfa a’i chyswllt â’r gymuned greadigol ar draws Sir Gaerfyrddin.

Bydd disgwyl i‘r ymgeisydd llwyddiannus weithio mewn cyd-destun cwbl ddwyieithog (Cymraeg/Saesneg) gan feddu ar sgiliau uchel yn ysgrifenedig ac ar lafar yn y Gymraeg a’r Saesneg er mwyn ymgymryd â’r dyletswyddau penodol a nodir uchod.

Mae’r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Mae’r gallu i gyfathrebu a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyddiad cau: 15 Hydref 2019, 5yp

I gael rhagor o wybodaeth am y swydd a ffurflen gais, ewch i wefan y Brifysgol: www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/ neu cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol ar 01792 481277 neu drwy swyddi@pcydds.ac.uk

Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swydd bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi’i chwblhau.

Yn rhan o unrhyw broses recriwtio, mae PCYDDS yn casglu ac yn prosesu data personol yn gysylltiedig ag ymgeiswyr am swyddi. Cyfeiriwch at yr Hysbysiad Preifatrwydd Ymgeiswyr am Swyddi, yma: www.uwtsd.ac.uk/cy/swyddi-gwag/

Mae hon yn swydd sydd wedi ei hariannu o gronfa LEADER Sir Gaerfyrddin, a gyllidir drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020.


Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*