Swyddog Tîm Rheoli Ariannol Lleol

Trosolwg

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gefndir yn y maes ariannol a enillwyd un ai drwy astudio a/neu drwy brofiad gwaith, a bydd yn gallu dangos ymrwymiad i weithio’n effeithiol mewn tîm. Mae sgiliau...

Cyflogwr: Cyngor Caerdydd

Cyflog: £23,866 - £28,221

Dyddiad Cau: 18/09/2018 (308 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Cyngor Caerdydd Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd Bae Caerdydd, Caerdydd, Cymru CF10 4UW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

Ffôn: 029 2087 2222

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Tîm Rheoli Ariannol Lleol

RS50005648

Categori Swydd: Cyllid/Refeniwiau/Budd-daliadau

Math o Gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: Llawn Amser

Gwasanaeth: Adnoddau

Graddfa:Gradd 6

Cyflog: £23,866 - £28,221

Dyddiad Cau:18/09/2018

Mae’r Tîm Rheoli Ariannol Lleol yn Uned Wasanaeth sy’n darparu cyngor a chymorth ariannol arbenigol i ysgolion yng Nghaerdydd.

Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol gefndir yn y maes ariannol a enillwyd un ai drwy astudio a/neu drwy brofiad gwaith, a bydd yn gallu dangos ymrwymiad i weithio’n effeithiol mewn tîm. Mae sgiliau technoleg gwybodaeth, rheoli amser a rhyngbersonol da yn hanfodol i’r swydd hon.

Mae’r Swyddogion Rheoli Ariannol Lleol yn cynorthwyo grŵp o ysgolion a byddwch yn ymweld â nhw’n rheolaidd, ac felly mae trwydded yrru lawn a defnydd o gar o fantais. Gan fod swyddogion yn mynd i gyfarfodydd cyrff llywodraethu ysgolion yn rheolaidd, efallai y bydd yr oriau gwaith yn cynnwys gweithio gyda’r nos o bryd i’w gilydd.

Mae’r swydd hon yn amodol ar wiriadau manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Dylai’r ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu’n effeithiol yn y Gymraeg hyd at Lefel 4 - Uwch.

Mae’r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg. Ni fydd ceisiadau Cymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

A ninnau’n sefydliad sector cyhoeddus mawr, mae’n bwysig i ni ein bod yn cefnogi lles economaidd ein dinasyddion a bod ein gweithlu’n adlewyrchu’r cymunedau a wasanaethwn mewn modd gwell. Felly, er nad yw’n ofynnol ar gyfer gwneud cais, rydym yn croesawu ac yn annog ceisiadau gan unigolion:
dan 25 oed
nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant
o’n cymunedau lleol, yn arbennig o gymuned Pobl Dduon ac Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig Caerdydd

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*