Swyddog Tai Pobl Hyn

Trosolwg

Sicrhau gwasanaeth rheolaeth tai effeithiol yn y cynlluniau tai gofal ychwanegol a thai gwarchod i bobl hŷn.

Cyflogwr: Grwp Cynefin

Cyflog: £23,786 - £26,771

Dyddiad Cau: 12/10/2018 (256 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

54 Stryd y Dyffryn Cymru LL16 3BW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iona Jones

Ffôn: 01745818407

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Cyfrifoldebau'r swydd
1. Gweinyddu prosesau cyfrifon rhent a gwasanaethau (utilities) yn gywir a chadw gwybodaeth yn gyfredol, gan gynnwys agor tenantiaethau newydd a chau cyfrifon yn amserol. Uchafu incwm rhent y Gymdeithas trwy reoli ôl-ddyledion rhent yn effeithiol.

2. Cysylltu’n rheolaidd gyda’r Adran Budd-daliadau Tai i sicrhau bod rhenti’n cael eu talu’n brydlon, i reoli achosion o ordalu ac i drafod apeliadau. Cysylltu gyda’r Adran Cefnogi Pobl ynglŷn â thaliadau Grant Rhaglen Cefnogi Pobl.

3. Hyrwyddo cynhwysedd ariannol a chefnogi’r tenantiaid i gael gwybodaeth briodol am eu hawliau, budd-daliadau lles, cyllido ayb i leihau’r risg iddynt fynd i ddyled rhent a sicrhau cynaladwyedd tenantiaethau. Cyfeirio at wasanaethau arbenigol fel fo angen.

4. Cynorthwyo i sicrhau fod y broses codiadau rhent a thâl gwasanaeth blynyddol yn cael ei weinyddu’n briodol.

5. Cydlynnu a chydweithio i gynnal adolygiadau gwasanaeth yn y cynlluniau, gan gynnwys ymgynghori a mesur bodlonrwydd tenantiaid ac ymateb i adborth am wasanaethau, er mwyn adnabod ymarfer da a meysydd i’w gwella a hybu gwelliant parhaus.

6. Cydweithio gyda’r Uwch Swyddog i adrodd am ddeilliannau neu ddangosyddion perfformiad fel bo angen.

7. Cofnodi gwybodaeth rheoli eiddo ar y system gyfrifiadurol yn gywir a’i gadw’n gyfredol.

8. Cynorthwyo i sicrhau rhaglen amrywiol o weithgareddau cymdeithasol a hwyluso defnydd o’r cyfleusterau cymunedol yn y cynlluniau. Annog a chefnogi trigolion i gymryd rhan ac i drefnu a chynnal gweithgareddau eu hunain. Cynnal asesiadau risg fel bo’n berthnasol.

9. Yn absenoldeb Rheolwyr Cynllun, cysylltu’n rheolaidd gyda’r tenantiaid a delio gydag unrhyw ymholiad yn brydolon ac effeithiol. Darparu cefnogaeth briodol i drigolion i’w galluogi i gynnal eu tenantiaeth yn llwyddiannus.

10. Datblygu perthynas waith effeithiol gyda’r tîm gofal ar safle Cynlluniau Gofal Ychwanegol.

11. Cynorthwyo i ymateb yn brydlon i achosion o anghydfod cymdogion neu ymddygiad gwrthgymdeithasol. Trafod achosion difrifol gyda’r Uwch Swyddog.

12. Yn absenoldeb y Rheolwyr Cynllun bod yn gyfrifol am osod eiddo yn unol â pholisi a gweithdrefnau’r Gymdeithas. Mynychu Paneli Gosod a gwneud cyswllt hefo Tim Opsiynau Tai fel bo angen.

13. Cydweithio gyda darparwyr gwasanaethau arlwyo a glanhau ar safle er mwyn sicrhau gwasanaeth safonol.

14. Cydweithio gyda’r Tîm Cynnal a Chadw i gynnal safonau a chyflwr eiddo’r Gymdeithas. Cydweithio i fonitro safon gwaith contractwyr ar safle e.e. glanhau neu arddio.

15. Mewn cydweithrediad a’r Rheolwyr Cynllun â’r Cydlynydd Iechyd a Diogelwch, gwirio materion iechyd a diogelwch y cynlluniau yn unol â gweithdrefnau’r Gymdeithas, gan gynnwys asesiadau risg, profi system tân, CCTV a theleofal. Sicrhau bod y trigolion yn ymwybodol o’r trefniadau argyfwng a sicrhau bod proses PEEPS y Gymdeithas (Personal Emergency Evacuation Plans) yn cael ei gweithredu. Cadw cofrestr o ddodrefn ac offer cymunedol a sicrhau eu bod mewn cyflwr safonol a diogel. Cydweithio i sicrhau bod y tîm gofal ar-safle, ymgymerwyr allanol ayb yn ymwybodol o drefniadau argyfwng y cynllun. Cadw cofrestr o ddodrefn ac offer cymunedol a sicrhau eu bod mewn cyflwr safonol a diogel.

16. Yn absenoldeb Rheolwyr Cynllun, sicrhau bod y ddarpariaeth llinell gofal yn cael ei drosglwyddo yn ystod cyfnodau pan nad oes staff ar safle. Bod yn gyfrifol am wirio bod y ddarpariaeth llinell gofal yn gweithio. Sicrhau fod y darparwr llinell gofal yn derbyn gwybodaeth gywir a chyfredol am y tenantiaid.

17. Creu cysylltiadau cadarnhaol gyda’r gymuned ehangach er budd y tenantiaid a sicrhau fod y cynllun yn adnodd defnyddiol i’r gymuned leol. Cydweithio â’r Uwch Swyddog i sicrhau bod cynlluniau yn cael eu marchnata’n effeithiol.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Ymgeiswyr  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais (fersiwn pdf)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais (fersiwn word)  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)