Swyddog Technegol Llaeth De Orllewin Cymru (rhan amser)

Trosolwg

Cyfle gwych i ymuno â thîm Swyddogion Technegol Cyswllt Ffermio i ddarparu arbenigedd penodol i'r sector llaeth ar gyfer datblygu a gweithredu treialon y rhaglen o safleoedd arddangos.

Cyflogwr: Menter a Busnes

Cyflog: £31,193 - £33,277 pro rata

Dyddiad Cau: 01/03/2021 (8 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Aberystwyth, Caerfyrddin, Caerdydd neu gweithio o adref (gweithio o adref tra bydd cyfyngiadau COVID-19 mewn lle)

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Rhiannon Davies

Ffôn: 07931 248783

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Manyleb Swydd

Teitl Swydd: Swyddog Technegol Llaeth De Orllewin Cymru (rhan amser)
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Adran: Gwledig
Lleoliad: Aberystwyth, Caerfyrddin, Caerdydd neu gweithio o adref (gweithio o adref tra bydd cyfyngiadau COVID-19 mewn lle)
Rheolwr Llinell: Swyddog Technegol Llaeth Arweiniol
Graddfa: 5
Cyflog: £31,193-£33,277 pro rata
Cytundeb: Rhan amser (60%) hyd at Awst 2022
Sgiliau Dwyieithog: Dymunol iawn

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, llaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2023 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Nod y Rôl

Darparu arbenigedd penodol i’r sector llaeth ar gyfer datblygu a gweithredu treialon ar gyfer model tair haen y rhaglen o safleoedd arddangos yn unol â blaenoriaethau Bwrdd Cynghori Strategol Cyswllt Ffermio.

Prif Gyfrifoldebau

• Cefnogi’r Rheolwr Datblygu Technegol i sicrhau bod targedau datblygiad technegol yn cael eu cyflawni a bod y gwasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf
• Sicrhau bod strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru’n cael eu cynnwys yn narpariaeth y rhaglen
• Gweithio fel rhan o’r tîm Datblygu Technegol gan ddarparu arbenigedd yn y maes Llaeth o fewn ei rh/ranbarth ei hun ac ar draws ardaloedd eraill, yn unol â lleoliadau a gofynion arbenigedd y safle arddangos
• Arwain ar o leiaf un sector, blaenoriaeth neu thema trawstoriadol allweddol arall
• Datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am arbenigeddau eraill yn barhaus, gan sicrhau bod gwasanaeth holistig yn cael ei ddarparu i’r cwsmer; gydag ymrwymiad i wneud unrhyw waith ymchwil a dysgu a datblygiad sy’n ofynnol i ateb yr anghenion hynny
• Chwilio’r meysydd blaenoriaeth i archwilio pa rai sydd wedi eu pennu gan y Bwrdd Cynghori Strategol, yr Is-grŵp Trosglwyddo Gwybodaeth, yr Hwb Cyfnewid Gwybodaeth a Swyddogion Datblygu
• Pennu cyfleoedd newydd yn rhagweithiol ar gyfer gwaith ymchwil a threialon
• Cysylltu’n rheolaidd ac yn systematig gyda’r Prif Swyddog Technegol i ledaenu themâu, ymchwilio canfyddiadau a chynnwys rhaglenni drwy’r Cynlluniau Cyflenwi chwarterol, gan sicrhau bod canfyddiadau prosiectau diwydiannol craidd wedi eu hymgorffori mewn cyfrifoldebau o ddydd i ddydd fel y bo’n angenrheidiol
• Cynllunio, gweithredu a gwerthuso prosiectau a threialon ar y safle
• Arwain ar ddatblygu prosiectau Safle Arddangos a Ffocws, treialon a digwyddiadau gyda’r Swyddog Datblygu perthnasol, gan sicrhau nad oes dyblygiad, ond yn hytrach bod cyflenwi gwell rhwng prosiectau a’u bod yn ateb gofynion y gymuned leol
• Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Datblygu Rhanbarthol a’r Swyddog Datblygu perthnasol, gan sicrhau bod digwyddiadau Arddangos a Ffocws ar y safle yn cael eu cynllunio a’u gweithredu’n effeithiol o fewn ardal benodol
• Gweithio’n agos gyda’r tîm Marchnata a Chyfathrebu i sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu hyrwyddo yn unol â’r strategaeth farchnata a chyfathrebu i’r gynulleidfa darged mewn ffordd effeithiol a phrydlon
• Sicrhau bod cofrestriad digwyddiadau a phresenoldeb mewn digwyddiadau’n cael eu cofnodi yn ôl dulliau y Ganolfan Wasanaeth o gofnodi cofrestriad a phresenoldeb; a bod y rhain yn cael eu cyflwyno i’r Ganolfan Wasanaeth yn brydlon
• Gweithio’n agos â’r tîm Marchnata a Chyfathrebu i sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu hyrwyddo yn ôl y strategaeth farchnata a chyfathrebu integredig i’r gynulleidfa darged mewn ffordd effeithiol ac amserol
• Sicrhau bod gwefan Cyswllt Ffermio yn cael ei diweddaru'n rheolaidd gyda phob adroddiad a diweddariad wedi ei ychwanegu ar gyfer pob prosiect a digwyddiad arfer gorau
• Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu’n rheolaidd i’r Swyddog Technegol Arweiniol i hyrwyddo’r broses lle mae canlyniadau datblygiad technegol Cyswllt Ffermio’n cael eu monitro, eu hadolygu a’u hadrodd yn gywir i’r Rheolwr Contract a Llywodraeth Cymru yn unol â gofynion y contract, ac er mwyn bodloni gofynion Archwilio perthnasol
• Casglu ystadegau ar weithgaredd Cyswllt Ffermio Llaeth a chyfrannu at adroddiadau i’r Rheolwr Datblygu Technegol
• Mynychu cyfarfodydd yn ôl gofyn tîm rheolaeth Cyswllt Ffermio

Arall
• Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
• Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
• Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol
• Addysg hyd lefel gradd, neu gyfatebol, mewn llaeth, amaeth neu bwnc perthnasol
• Profiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaethyddol yng Nghymru
• Gwybodaeth drwyadl am y sectorau amaethyddol a choedwigaeth yng Nghymru, gyda’r gallu i ganfod yr wybodaeth a’r gwaith ymchwil diweddaraf sy’n berthnasol i’r sectorau hynny
• Gallu lledaenu themâu, ymchwilio canfyddiadau a chynnwys rhaglenni mewn ffordd ymarferol a chlir sy’n berthnasol i’r gynulleidfa
• Profiad diweddar o weithio gyda chyfundrefnau a sefydliadau academaidd
• Ymwybyddiaeth eang o ddatblygu polisïau amaethyddol yn ogystal â pholisïau a strategaethau Llywodraeth Cymru
• Profiad o drefnu digwyddiadau yn ddigidol ac yn wyneb i wyneb
• Sgiliau rheoli prosiect cryf
• Gallu cwblhau adroddiadau ansoddol a meintiol yn amserol
• Gallu datblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn ffordd effeithiol ac amserol
• Gallu gwneud penderfyniadau anodd ac amserol er budd y busnes a/neu’r gwasanaeth, gan gynnwys codi pryderon priodol yn ymwneud â darpariaeth y gwasanaeth, cyllidebau a staff/is-gontractwyr
• Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol o safon uwch
• Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol, a hynny’n annibynnol ac fel rhan o dîm
• Gallu ysgogi ei hun, gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig rhagorol
• Sgiliau TG o safon uwch, gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, Ebost, cronfeydd data a’r we
• Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio (fe all y rôl hyn olygu teithio ar draws Cymru)

Manteisiol

• Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg)
• Profiad o reoli llinell
• Gwybodaeth am raglen Cyswllt Ffermio

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ein gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Rhiannon Davies ar 07931 248783.

Cyfweliadau

Cynhelir y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn rithiol yn ystod yr wythnos yn cychwyn 08 Mawrth 2021. Os yw hyn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Dyddiad Cau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw: 10.00yb, Dydd Llun, 01 Mawrth 2021.

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Gwelwch ein gwefan i gael copi o’n Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Manyleb Swydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen monitro  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)