Swyddog Technegol

Trosolwg

Darparu gwasanaeth technegol i gefnogi gwaith datblygu, adnewyddu ac addasu eiddo fel bo Grŵp Cynefin yn rhagori yn y maes. Meithrin perthynas waith broffesiynol gyda phartneriaid allweddol.

Cyflogwr: Grŵp Cynefin

Cyflog: £28,236 - £31,780

Dyddiad Cau: 03/12/2019 (245 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Grwp Cynefin Dinbych Dinbych, Sir Ddinbych, Cymru LL16 3BW

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Iona Jones

Ffôn: 0300 1112122

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

1. Darparu gwasanaeth technegol ar gyfer gweithgaredd datblygu, adnewyddu ac addasu eiddo Grŵp Cynefin yn y dwyrain yn bennaf.
2. Gwneud dyluniadau a chynhyrchu manylebau a dogfennau tendro a chontract ar gyfer prosiectau adeiladu ac addasu o bob math.
3. Goruchwylio gwaith adeiladu a rhoi cyfarwyddiadau technegol.
4. Cydlynu neu gyfrannu fel aelod o dimoedd dylunio a rheoli contract.
5. Paratoi deunydd cyfredol a chywir ar gyfer adroddiadau cynnydd.
6. Gwneud gwaith dichonolrwydd a dylunio ar gyfer gwneud cynigion am safleoedd neu brosiectau adfywio neu ddatblygu cymunedol.
7. Cynorthwyo’r Uwch Swyddog i gyfrannu at ymchwil safleoedd yr Uned Hwyluswyr Tai Gwledig.
8. Cyfrannu at asesiadau prynu eiddo parod a gwaith negodi y Tîm Cartrefi Fforddiadwy.
9. Cefnogi rhaglenni adnewyddu y Tîm Cynnal a Chadw pan fydd angen cyngor technegol, neu gymorth pecynnu neu gontractio, neu archwilio eiddo.
10. Cydweithio â swyddogion Tai wrth geisio datrysiadau addas ar gyfer pobl ag anableddau a phroblemau eraill byw yn eu cartref.
11. Bod yn barod i gynorthwyo gyda’r gwaith uchod yn y gorllewin pan fydd angen.
12. Cyfrannu at waith cynnal, diweddaru a gwella safonau, polisïau, arferion a gweithdrefnau eiddo Grŵp Cynefin ar y cyd â swyddogion technegol eraill.
13. Gweithredu a chydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau Grŵp Cynefin.
14. Gweithredu yn unol â rheoliadau, polisïau ac arferion gorau y maes adeiladu ac iechyd a diogelwch.
15. Bod yn barod i gyfrannu at ddelio ag argyfwng yn ein heiddo.
16. Ymgymryd â dyletswyddau eraill rhesymol dan gyfarwyddyd y Rheolwr.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Pecyn Gwybodaeth Ymgeisydd  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Gais Word  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)