Swyddog Ti a Fi Teithiol Penybont

Trosolwg

DYLETSWYDDAU’R SWYDD Bod yn atebol i Brif Weithredwr Mudiad Meithrin trwy’r Rheolwr Talaith am gyflawni’r dyletswyddau...

Cyflogwr: Mudiad Meithrin

Cyflog: MM2 £16,825 (pro rata)

Dyddiad Cau: 14/11/2019 (240 diwrnod)

Amser Cau: 11:55:00

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Ann Angell, Rheolwr Talaith y De Ddwyrain

Ffôn: 01970 639639

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

DYLETSWYDDAU’R SWYDD

Bod yn atebol i Brif Weithredwr Mudiad Meithrin trwy’r Rheolwr Talaith am gyflawni’r dyletswyddau canlynol:

• Cydweithio â’r Rheolwr Talaith i drefnu amserlen wythnosol o ymweliadau â’r cylchoedd Ti a Fi sydd yn rhan o’r Cynllun
• Ymgymryd â rôl Arweinydd mewn 5 cylch Ti a Fi yn yr ardal a bennwyd – gall un o’r rhain fod yn Ti a Fi am dro
• Cynnal sesiwn wythnosol yn y cylchoedd Ti a Fi er mwyn arwain a chynnal gweithgareddau addas ar gyfer y plant a’u rhieni.
• Sicrhau bod yr ystafelloedd a’r adnoddau a ddefnyddir ar gyfer cynnal y cylchoedd yn addas ac yn ddiogel.
• Cydweithio â’r Swyddog Cefnogi Ti a Fi/Iaith lleol a’r Rheolwr Talaith er mwyn sicrhau cyhoeddusrwydd i’r cylchoedd Ti a Fi ac er mwyn cynyddu’r defnydd a wneir ohonynt gan deuluoedd sy’n byw yn yr ardaloedd perthnasol.
• Cydweithio â’r Swyddog Cefnogi Ti a Fi/Iaith lleol a’r Rheolwr Talaith er mwyn sicrhau cysylltiad agos rhwng y cylchoedd Ti a Fi a chylchoedd meithrin yr ardal.
• Trefnu bod Penaethiaid yr Ysgolion Cynradd Cymraeg lleol yn ymweld â’r cylchoedd Ti a Fi yn gyson er mwyn trafod gyda’r rhieni manteision dwyieithrwydd ac esbonio’r cyfleoedd sydd ar gael yn lleol i’w plant dderbyn addysg cyfrwng Cymraeg.
• Sicrhau bod gan bob un o’r cylchoedd Ti a Fi bwyllgor rheoli gweithredol.
• Ar y cyd â’r Rheolwr Talaith trefnu rhaglen o gofrestru pob un o’r cylchoedd yn eu tro ar Gynllun Safonau Serennog
• Mynychu cyfarfodydd tîm, Pwyllgorau Sir ac unrhyw bwyllgor arall perthnasol.
• Mynychu sesiynau hyfforddiant mewn swydd fel bo’r angen.
• Unrhyw waith arall perthnasol a chyffredinol i swyddogaeth y Mudiad yn ôl cyfarwyddyd y Prif Weithredwr

Mae’r swydd ar gytundeb penodol hyd at ddiwedd Mawrth 2020 gyda phosibilrwydd o estyniad.

Am sgwrs anffurfiol am y swydd, cysylltwch â

Ann Angell, Rheolwr Talaith y De Ddwyrain ar

01970 639639

ann.angell@meithrin.cymru

Gwneud Cais:

Mae Mudiad Meithrin yn gyflogwr cyfleoedd cyfartal. Gellir gwneud cais am y swydd drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, gweler isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

dros e-bost at: adnoddaudynol@meithrin.cymru
neu drwy eu danfon at: Y Tîm Adnoddau Dynol, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint Brieuc, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1PD

Amser cau: 11.55yh 28.10.19

Cyfweliadau yn Swyddfa Mudiad Meithrin, Caerdydd ar y 12fed o Dachwedd.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Mae gwybodaeth ychwanegol am y swydd i weld isod

Defnyddiwch y dogfennau isod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*

Lawrlwythiadau / Ffurflenni a dogfennau defnyddiol:

Ffurflen Gais  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Ffurflen Monitro Cyfleoedd Cyfartal  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)

Swydd Ddisgrifiad  (Dewiswch 'arbed / save' os anogir)