Swyddog Ymchwiliadau a Chyngor

Trosolwg

Rydyn ni’n gweithio o Lansamlet, Abertawe, ac yn cefnogi trefniadau gwaith hyblyg, gan gynnwys amrywiaeth o batrymau gwaith, ac yn cynnig ystod gwych o fanteision i weithwyr.

Cyflogwr: Comisiynydd Plant Cymru

Cyflog: £29,100 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 16/09/2019 (7 diwrnod)

Amser Cau: 17:00:00

Lleoliad

Comisiynydd Plant Cymru Ty Ystumllwynarth, Ffordd Phoenix Llansamlet, Abertawe, Cymru SA7 9FS

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adnoddau Dynol

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Rydyn ni’n recriwtio!

Swyddog Ymchwiliadau a Chyngor 35 awr yr wythnos amser llawn

Cyflog Cychwynnol: £29,100 y flwyddyn

Rydyn ni’n gweithio o Lansamlet, Abertawe, ac yn cefnogi trefniadau gwaith hyblyg, gan gynnwys amrywiaeth o batrymau gwaith, ac yn cynnig ystod gwych o fanteision i weithwyr.

Mae Comisiynydd Plant Cymru a’i thîm yn hybu ac yn diogelu hawliau a lles plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Rydyn ni’n helpu i brif-ffrydio hawliau plant mewn cymdeithas sifil, ac yn helpu i gyflawni newid cadarnhaol ar gyfer plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Ai dyma chi?
Fel Swyddog Ymchwiliadau a Chyngor yn ein Tîm byddwch chi’n gyfrifol am gynghori a chefnogi plant a phobl ifanc (a’r oedolion sy’n gofalu amdanyn nhw neu’n gweithio gyda nhw) mewn sefyllfaoedd lle maen nhw’n teimlo eu bod nhw wedi cael eu trin yn annheg. Byddwch chi’n chwarae rôl allweddol yn ymchwilio i achosion o dorri hawliau plant mewn cyrff cyhoeddus yng Nghymru, ac yn cyflwyno argymhellion ar gyfer newidiadau i ymarfer.

Byddwch yn rhywun sydd â phrofiad blaenorol o gynghori, cynorthwyo ac eiriol ar ran plant a phobl ifanc mewn amgylchiadau heriol.
Byddwch chi’n gallu dangos gwybodaeth fanwl am wasanaethau plant, plant sy’n derbyn gofal a’r cyd-destun diogelu sy’n effeithio ar hawliau a lles plant a phobl ifanc.

Byddwch chi naill ai yn gallu siarad Cymraeg yn hwylus eisoes, neu’n hapus i wella eich sgiliau Cymraeg presennol gyda chefnogaeth ac anogaeth, fel bod modd i chi gynnal sgyrsiau gyda phobl ar y ffôn, yn bersonol, ac mewn negeseuon e-bost byr neu trwy ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.
Rydyn ni’n gosod gwerth ar amrywiaeth yn ein tîm ac yn deall arwyddocâd cynrychioli’r boblogaeth amrywiol o blant a phobl ifanc yng Nghymru. Bydden ni’n arbennig o falch, felly, i dderbyn ceisiadau gan grwpiau sy’n cael eu tangynrychioli yn ein gweithlu, gan gynnwys ymgeiswyr o gymunedau Du a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME), cymunedau LGBTQ, a phobl sy’n byw gydag anableddau.

Os hoffech chi gael sgwrs anffurfiol am y cyfle hwn, ffoniwch Andy Wallsgrove, Pennaeth Ymarfer ar 01792 765600.

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 16 Medi 2019 a bydd y cyfweliadau yn cael eu cynnal yn ein swyddfa yn Abertawe ddydd Gwener 4 Hydref 2019.

Mae Comisiynydd Plant Cymru yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn ymroddedig i drin y Gymraeg a’r Saesneg yn gyfartal. Cewch gyflwyno cais yn Gymraeg, ac ni fydd yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynwyd yn Saesneg.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*