Swyddog Ymgysylltu Cymunedol - Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Trosolwg

Os oes gennych brofiad o reoli prosiectau meithrin gallu cymunedol a gweithio gyda phobl ifanc, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

Cyflogwr: Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Cyflog: £24,799 - £26,999 y flwyddyn

Dyddiad Cau: 08/04/2020 (97 diwrnod)

Amser Cau: 10:00:00

Lleoliad

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri Swyddfa'r Parc Cenedlaethol Penrhyndeudraeth, Gwynedd, Cymru LL48 6LF

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Swyddog Ymgysylltu Cymunedol - Cynllun Partneriaeth Tirwedd y Carneddau

Wedi'i leoli yn Swyddfa Parc Cenedlaethol Eryri, Penrhyndeudraeth (a swyddfeydd lloeren eraill yn ardal y prosiect)

Os oes gennych brofiad o reoli prosiectau meithrin gallu cymunedol a gweithio gyda phobl ifanc, mae hwn yn gyfle anhygoel i helpu i amddiffyn rhan eiconig o dirwedd Cymru.

Amdanom ni

Mae Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn amddiffyn harddwch naturiol, bywyd gwyllt a threftadaeth ddiwylliannol Parc Cenedlaethol Eryri. Gan gwmpasu 823 milltir o dirwedd amrywiol, mae'r Parc yn gartref i dros 26,000 o bobl, y mynydd uchaf yng Nghymru a Lloegr a'r llyn naturiol mwyaf yng Nghymru.

Mae Cynllun Partneriaeth Tirwedd Carneddau (CLP) yn rhaglen bum mlynedd sy'n ceisio gwarchod treftadaeth y Carneddau sydd dan fygythiad trwy gynyddu dealltwriaeth a mwynhad o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol yr ardal. Gwnaethpwyd y Cynllun yn bosibl trwy ddyfarnu Grant Partneriaeth Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol o £ 1,719,500. Cyfanswm cost y cynllun yw £ 4,170,800.

Rydym yn chwilio am Swyddog Ymgysylltu Cymunedol i gefnogi llwyddiant y Cynllun hwn ac ymuno â ni ar gontract tymor penodol pum mlynedd.

Y Buddion

- Cyflog o £24,799 - £26,999 y flwyddyn
- Gweithio yn un o safleoedd harddaf y DU
- Amgylchedd cyfeillgar a chefnogol
- Cefnogi llwyddiant prosiect cyffrous

Y Rôl

Fel y Swyddog Ymgysylltu Cymunedol, byddwch yn codi ymwybyddiaeth o'r Cynllun CLP gyda chymunedau lleol ac yn helpu i greu mentrau a arweinir gan y gymuned a fydd yn cyfrannu at amcanion y Cynllun.

Yn benodol, byddwch yn cefnogi gweithredu gweithgareddau lles ac addysg wedi'u targedu i annog pobl i ddysgu am bwysigrwydd tirwedd y Carneddau a'r rôl y gallant ei chwarae wrth ddiogelu ei dyfodol.

Yn ogystal, byddwch yn:

- Datblygu perthnasoedd â grwpiau cymunedol ac unigolion i danio brwdfrydedd dros y Cynllun
- Helpu plant a phobl ifanc i gymryd rhan yn y Cynllun
- Sicrhau bod cyfle cyfartal i gymryd rhan yn y Cynllun a mynd i'r afael ag unrhyw rwystrau cyfranogi, megis anghydbwysedd rhwng y rhywiau, mynediad at drafnidiaeth neu ddiffyg ymwybyddiaeth
- Gwerthuso a chasglu data ymgysylltu a chyfranogi

Amdanoch chi

I ymuno â ni fel Swyddog Ymgysylltu Cymunedol, bydd angen i chi fod â:

- Y gallu i gyflawni gofynion y rôl hon trwy gyfrwng Cymraeg a Saesneg
- Profiad o reoli prosiectau meithrin gallu cymunedol, cydlynu mentrau dan arweiniad gwirfoddolwyr a rheoli neu weithio gyda grŵp cymunedol
- Profiad blaenorol o weithio gyda phobl ifanc
- Dealltwriaeth dda o'r ffactorau sy'n cyfrannu at gynhwysiant cymdeithasol a lles mewn cymunedau amrywiol
- Dealltwriaeth o Barciau Cenedlaethol, materion amgylcheddol a threftadaeth a rheoli cefn gwlad
- Gradd neu gyfwerth mewn Datblygu Cymunedol, Astudiaethau Ieuenctid a Chymunedol neu bwnc perthnasol
- Trwydded yrru ddilys a mynediad i'ch cerbyd eich hun

Gall sefydliadau eraill alw'r rôl hon yn Swyddog Datblygu Cymunedol, Cydlynydd Prosiect Cymunedol, Cydlynydd Gwirfoddoli, Cydlynydd Ymgysylltu Cymunedol, Swyddog Allgymorth, Cydlynydd Gwasanaethau Cymunedol, neu Swyddog Prosiect Cymunedol.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10am ar 8 Ebrill 2020.

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*