Swyddogion Ariannu (dwy swydd)

Trosolwg

Mae Swyddogion Ariannu'n gyfrifol am ein gweithgareddau gwneud grantiau mewn ardal ddaearyddol, gan gynnwys cefnogaeth cyn-ymgeisio, asesu, rheoli grantiau a chywain a rhannu dysgu.

Cyflogwr: Cronfa Loteri Fawr

Cyflog: £21,000 - £24,000 yf + buddiannau

Dyddiad Cau: 30/09/2018 (296 diwrnod)

Amser Cau: 09:30:00

Lleoliad

Gogledd Cymru a/neu Gaerdydd (mae'n rhaid i un o'r swyddi fod wedi'i lleoli yng Ngogledd Cymru)

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Derek Preston Hughes

Ffôn: 01686 611 714

E-bost: danfonwch e-bost

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Un swydd barhaol - amser llawn. Un swydd cyfnod penodol am 12 mis – i gyflenwi absenoldeb mabwysiadu.

37 awr yr wythnos am y rôl barhaol a 22 awr yr wythnos am y rôl cyfnod penodol.

Gogledd Cymru a/neu Gaerdydd (mae'n rhaid i un o'r swyddi fod wedi'i lleoli yng Ngogledd Cymru)

Ynglŷn â'r rôl
Mae Swyddogion Ariannu'n gyfrifol am ein gweithgareddau gwneud grantiau mewn ardal ddaearyddol, gan gynnwys cefnogaeth cyn-ymgeisio, asesu, rheoli grantiau a chywain a rhannu dysgu. Byddwch yn sicrhau bod ein grantiau'n ymateb i'r cyd-destun lleol, ac yn herio'ch hun a chydweithwyr yn barhaus i wella'r ffordd yr ydym yn gweithio.

Byddwch yn adeiladu perthnasoedd hir dymor gyda phobl a mudiadau yn eich ardal, gan gynnwys estyn allan i grwpiau newydd a gwahanol, cefnogi pobl sy'n ymgeisio a pharhau i gydweithio â nhw ar ôl i grant gael ei ddyfarnu.

Byddwch yn cynrychioli'r Gronfa yn eich ardal mewn ffeiriau ariannu a chyfarfodydd allanol, ac yn creu cyfleoedd i bobl ddod ynghyd. Byddwch yn rhannu dysgu o'ch sgyrsiau, digwyddiadau, adroddiadau deiliaid grant a gwerthusiadau gyda chydweithwyr eraill er mwyn i ni fwyafu ein heffaith.

Amdanoch chi
Rydym yn chwilio am bobl sy'n angerddol dros wneud gwahaniaeth trwy ein grantiau, sydd wir yn deall y cymunedau rydym yn cydweithio â nhw.

Bydd gennych:
• Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig a llafar cryfion a'r hyder i weithredu mewn amrywiaeth eang o sefyllfaoedd
• Y gallu i adeiladu a chynnal perthnasoedd rhagorol
• Y gallu i reoli'ch llwyth gwaith eich hun gyda'r oruchwyliaeth leiaf
• Sgiliau rhifyddol cadarn
• Sgiliau TG cadarn
• Yr hyder i ddefnyddio'ch barn eich hun, gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun a herio pan fo'n briodol
• Y gallu i siarad a darllen y Gymraeg yn rhugl

I gymryd daearyddiaeth yr ardal i ystyriaeth, gall y swydd Gogledd Cymru gael ei lleoli gartref neu yn y Gymuned. Bydd angen i chi deithio i'n swyddfeydd yng Nghaerdydd a'r Drenewydd o bryd i'w gilydd. Bydd y swydd yng Nghaerdydd wedi'i lleoli'n bennaf yn ein swyddfa yng Nghaerdydd gyda gweithio i ffwrdd o'r swyddfa o bryd i'w gilydd. Bydd y ddwy swydd yn cynnwys rhywfaint o deithio ar draws y rhanbarth y caiff eich rhoi ynddo.

Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal ac yn dathlu amrywiaeth ein staff. Rydym yn annog ceisiadau'n weithredol gan ymgeiswyr beth bynnag yw eu rhyw, hil, anabledd, oedran, tueddfryd rhywiol, hunaniaeth rhyw, crefydd neu gred, statws priodasol neu feichiogrwydd a mamolaeth. Rydym yn cynnig cyfleoedd cyflogaeth ran-amser hefyd.

Rydym yn ymroddedig i gynyddu cyfleoedd cyflogaeth ar gyfer pobl sydd ag anableddau a byddwn yn ymateb yn gadarnhaol i ddiwallu anghenion unigol trwy gydol y broses recriwtio. Unwaith yn y swydd, byddwn yn sicrhau y gwneir unrhyw addasiadau rhesymol i’n gweithle er mwyn cefnogi cydweithiwr sydd ag unrhyw fath o anabledd.

Dyddiad y cyfweliad: wythnos yn dechrau 15 Hydref 2018 yn Y Drenewydd
Am fwy o wybodaeth am y rol, ewch i'n gwefan www.cronfaloterifawr.org.uk ac ewch i'r adran Swyddi

Manylion Ychwanegol

Cliciwch ar y ddolen wefan uchod i wneud eich cais am yr hysbyseb swydd

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*