Tiwtor Cwricwlwm Cymraeg a Chydlynydd Cwricwlwm Cymraeg

Trosolwg

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Tiwtor Cwricwlwm Cymraeg a Chydlynydd Cwricwlwm Cymraeg i gefnogi'r Rhaglen TAR. Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y ddwy...

Cyflogwr: Y Brifysgol Agored

Cyflog: £41,528 - £49,553

Dyddiad Cau: 06/03/2020 (153 diwrnod)

Amser Cau: 12:00:00

Lleoliad

Swyddfa yng Nghaerdydd a rhywfaint o deithio ledled Cymru. Gweithio o gartref yn opsiwn ar gyfer yr ymgeisydd cywir.

Gwybodaeth gyswllt

Enw Cyswllt: Adran Adnoddau Dynol

Gwefan: Ewch i'r wefan

Disgrifiad

Tiwtor Cwricwlwm Cymraeg a Chydlynydd Cwricwlwm Cymraeg, TAR.

(Wedi'u cyfuno fel 1 cyfwerth ag amser llawn neu wedi'u rhannu fel 0.5 cyfwerth ag amser llawn yr un)

Y Gyfadran Lles, Addysg ac Astudiaethau Iaith

£41, 528 - £49,553

Swyddfa yng Nghaerdydd a rhywfaint o deithio ledled Cymru. Gweithio o gartref yn opsiwn ar gyfer yr ymgeisydd cywir.

Cyfnod penodol o 3 blynedd. Ystyrir secondiad i'r rôl o hyd at dair blynedd hefyd.

Mae Llywodraeth Cymru wedi caffael Tystysgrif Addysg i Raddedigion (TAR) sy'n seiliedig ar ddysgu o bell yn yr ysgol ac mewn partneriaeth â'r brifysgol, gan Y Brifysgol Agored, a fydd yn ymgorffori darpariaeth bresennol ar sail cyflogaeth yng Nghymru (y llwybr cyflogaeth) a llwybr rhan amser newydd.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio Tiwtor Cwricwlwm Cymraeg a Chydlynydd Cwricwlwm Cymraeg i gefnogi'r Rhaglen TAR. Mae'r gallu i gyfathrebu'n rhugl drwy gyfrwng y Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y ddwy rôl.

Noder y gallwch wneud cais am y ddwy rôl, a fyddai'n cael eu cynnig wedi'u cyfuno fel swydd llawn amser neu, fel arall, gallwch wneud cais am un o'r swyddi rhan amser 0.5 cyfwerth ag amser llawn isod.

Cyf: 17015 - Tiwtor Cwricwlwm Cymraeg 0.5 cyfwerth ag amser llawn

Deiliad y rôl fydd Tiwtor Arwain y Cwricwlwm ar gyfer TAR Cymraeg Y Brifysgol Agored yng Nghymru a bydd yn gyfrifol am addysgu ac asesu myfyrwyr. Byddwch yn gweithio'n agos gydag athrawon dan hyfforddiant, Partneriaid ysgol ac eraill er mwyn sicrhau ansawdd a chyflwyno'r rhaglen ledled Cymru drwy diwtora o bell ar-lein.

Byddwch yn meddu ar gymhwyster ôl-raddedig lefel uwch hyd at lefel Meistr o leiaf mewn maes proffesiynol sy'n gysylltiedig ag AGA neu addysg neu PhD mewn maes proffesiynol sy'n gysylltiedig ag AGA neu addysg.

Cyf: 17016 - Cydlynydd Cwricwlwm Cymraeg 0.5 cyfwerth ag amser llawn

Bydd agwedd y Cydlynydd Cwricwlwm ar y rôl yn gofyn i ddeiliad y rôl gydlynu'r ddarpariaeth o ran datblygu'r Gymraeg ym mhob rhan o'r garfan ehangach a chydgysylltu ag asiantaethau allanol i gefnogi'r gwaith o ddarparu rhaglenni. Byddwch hefyd yn cydlynu'r ddarpariaeth o ran datblygu'r Gymraeg ym mhob rhan o'r garfan ehangach a chydgysylltu ag asiantaethau allanol i gefnogi'r gwaith o ddarparu rhaglenni.

Nid yw cymhwyster lefel Meistr yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Fodd bynnag, bydd angen i ymgeiswyr nad oes ganddynt gymhwyster lefel Meistr ddangos yr ymrwymiad i gofrestru ar gyfer cymhwyster lefel Meistr mewn Addysg yn Y Brifysgol Agored. (Noder bod cymhwyster lefel Meistr yn hanfodol os byddwch am wneud cais i gyfuno'r rôl hon â rôl y tiwtor Cwricwlwm Cymraeg).

Sgiliau a Phrofiad

Ar gyfer y ddwy rôl bydd angen i chi ddangos bod gennych brofiad helaeth o addysgu Cymraeg a byddwch yn meddu ar SAC. Bydd gennych wybodaeth gadarn am addysgu athrawon. Byddwch yn ymwybodol o'r broses o drawsnewid Gwricwlwm i Gymru 2022 a mentrau eraill ym maes addysg, ac yn awyddus i gymryd rhan weithgar yn y broses honno. Yn ddelfrydol, byddwch yn gwneud gwaith ymchwil hefyd, neu bydd gennych y potensial i wneud gwaith ymchwil yn y dyfodol drwy weithio tuag at Ddoethur mewn Addysg. Dylech ddangos eich gallu i fod yn athro addysgu o bell ar-lein ysbrydoledig, neu'r gallu i ddod yn athro o'r fath.

Fel rhan o'r rôl, bydd angen i chi wneud rhywfaint o deithio at ddibenion gwaith ledled Cymru, a theithio i Milton Keynes o bryd i'w gilydd. Os byddwch yn gweithio yn y swyddfa, disgwylir i chi fyw o fewn pellter cymudo rhesymol i swyddfeydd Y Brifysgol Agored yng Nghymru yng Nghaerdydd. Os byddwch yn gymwys i weithio gartref, disgwylir i chi deithio'n aml i swyddfeydd Y Brifysgol Agored yng Nghaerdydd.

Cewch gyflwyno'ch cais yn Gymraeg, ac ni chaiff ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Ewch i wefan Y Brifysgol Agored i gael disgrifiad swydd a manyleb person llawn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y broses o wneud cais, cysylltwch â resourcing-hub@open.ac.uk, gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod

I gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen, ewch i,
http://www.open.ac.uk/wales/cy/newyddion/llywodraeth-cymru-yn-cyhoeddi-cytundeb-newydd-%C3%A2r-brifysgol-agored-ar-gyfer-hyfforddiant

Am ragor o wybodaeth am y Gyfadran a'r Ysgol gweler y dolenni cyswllt isod,
http://www.open.ac.uk/wales/cy
http://wels.open.ac.uk/
http://wels.open.ac.uk/schools/education-childhood-youth-sport
http://www.open.ac.uk/wales/en
http://www.open.ac.uk/wales/cy

Sut i wneud cais

Cyflwynwch gais sy'n nodi'n glir pa rôl rydych yn ymgeisio amdani:
Cyf: 17015 – Tiwtor Cwricwlwm Cymraeg 0.5 cyfwerth ag amser llawn
Cyf: 17016 – Cydlynydd y Gymraeg 0.5 cyfwerth ag amser llawn

Dylai eich cais gynnwys ffurflen gais (gan gynnwys y rhif/rhifau Cyfeirnod cywir), copi o'ch CV a datganiad personol.

Dylai eich datganiad personol nodi'n glir pa rôl/rolau rydych yn gwneud cais amdani/amdanynt. Gwnewch yn siŵr bod eich datganiad personol (dim mwy na 4 ochr A4) yn mynd i'r afael yn glir â'r meini prawf hanfodol a dymunol a restrir yn nisgrifiad y swydd. Dewiswch enghreifftiau penodol o'ch profiad sy'n dangos yn glir fod gennych y wybodaeth a'r galluoedd penodol gofynnol a nodir yn y disgrifiad swydd a manyleb y person.

Noder os ydych yn gwneud cais am y ddwy rôl gellir gwneud hyn o dan un cais gan ddefnyddio un Datganiad Personol.

Dylech gyflwyno'ch cais i resourcing-hub@open.ac.uk, gan ddyfynnu'r rhif/rhifau cyfeirnod perthnasol.

Dyddiad cau: 12 hanner dydd 6 Mawrth 2020

Dyddiad y Cyfweliad: 1 Ebrill 2020

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau gan bob rhan o'r gymuned.

Noder: Os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn pythefnos i ddyddiad cau y cais, dylech gymryd yn ganiataol nad ydych wedi cael eich dewis ar gyfer cyfweliad ar yr achlysur hwn, ond rydym yn ddiolchgar i chi am ddangos diddordeb yn Y Brifysgol Agored ac yn eich annog i wneud cais am swyddi yn y dyfodol.

Manylion Ychwanegol

Defnyddiwch y manylion cyswllt uchod i gysylltu â ni am fwy o wybodaeth

*Cofiwch sôn am wefan Lleol.cymru wrth ymateb*